Kurs

Zamówienia publiczne

Z

Kurs w całości poświęcony jest nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie na początku 2021 roku. Przedstawione zostały wszystkie tryby zamówień, szczególne instrumenty oraz nowe procedury i instytucje. Oddzielne szkolenia poświęcone są komisji przetargowej, zamówieniom poniżej i powyżej progów unijnych. Całość poprzedzona szkoleniem wstępnym dla początkujących.

1

Szkolenie

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - na co samorządy muszą zwrócić szczególną uwagę i od czego zacząć przygotowania do jej wejścia w życie

Wykładowca: Agata Smerd

Uczestnicząc w szkoleniu w zakresie nowelizacji Prawa zamówień publicznych, dowiecie się Państwo m.in. jak zmienią się obowiązki zamawiających i wykonawców w postępowaniach prowadzonych w poszczególnych trybach postępowania o zamówienie publiczne, a w szczególności:

 • Jak kształtują się przepisy dotyczące zamówień poniżej 30 tys euro?
 • Czy nadal będzie możliwe prowadzenie przetargu nieograniczonego? – czyli nowa procedura zamówieniowa;
 • Jakie nowe dokumenty i oświadczenia będą wymagane od wykonawców?
 • Czy należy spodziewać się zmniejszenia formalności i co to oznacza w praktyce?
 • Czym będzie analiza potrzeb i wymagań i kiedy należy ją przeprowadzać?
 • Jaka czeka nas forma oferty i co z tą elektronizacją?
 • Zmiany w zakresie otwarcia ofert;
 • Czego nie wolno wymagać w umowie o zamówienie publiczne?
 • Jakie stawki będą obowiązywały przy składaniu odwołania do KIO?
 • Czy nowe prawo przyczyni się do zwiększania konkurencyjności?

2

Szkolenie

Udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w świetle nowego Prawa Zamówień Publicznych

Wykładowca: Agata Hryc-Ląd

Jakie zmiany czekają podmioty zamawiające w związku z planowanym wejściem w życie nowym Prawem Zamówień Publicznych – od 01.01.2021 roku?

Jak rozumieć nowe obowiązki nałożone na zamawiających, takie jak opracowanie analizy potrzeb zamawiającego?

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zagadnienia, wprowadzone nową ustawą skoncentrowane na zamówieniach o wartości przekraczającej progi UE, takie jak zmiany dotyczące ogłoszeń o zamówieniu, zasad wnoszenia i zwrotu wadium, dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, podstaw wykluczenia wykonawców, warunków udziału w postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych. Dokonany zostanie także przegląd zmian w zakresie trybów udzielania zamówień, otwarcia i oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3

Szkolenie

Udzielenie zamówienia klasycznego o wartości nie przekraczającej progów unijnych w świetle nowego Prawa Zamówień Publicznych

Wykładowca: Agata Smerd

Szkolenie skoncentrowane będzie na zagadnieniach związanych z zamówieniami o wartościach krajowych takich jak: dopuszczalne tryby udzielania zamówienia, nowy tryb zamówienia – zamówienie w trybie podstawowym, zmiany dotyczące ogłoszeń o zamówieniu, kwalifikacji wykonawców, przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych. Ze szkolenia zamawiający dowiedzą się: o dopuszczalnych trybach w zamówieniach poniżej progów, o nowym trybie podstawowym i jego wariantach, o kwalifikacji podmiotowej wykonawców, o terminach, wadiach i związaniu ofertą, o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych, o nowych warunkach i nowych podstawach wykluczenia, o wyborze najkorzystniejszej oferty, o zamówieniach bagatelnych, o zamówieniach na usługi społeczne.

4

Szkolenie

Komisja Przetargowa w nowym Prawie Zamówień Publicznych

Wykładowca: Agata Hryc-Ląd

Nowe Prawo Zamówień Publicznych wejdzie w życie od 01.01.2021 roku. Czy nowe przepisy wpłyną na pracę Komisji Przetargowej, a jeśli tak to w jakim zakresie? Warto przygotować się do nadchodzących zmian. Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z Komisją Przetargowa, takie jak: charakter i zadania Komisji Przetargowej, role przypisane poszczególnym członkom, tryb pracy, standardy etyczne oraz odpowiedzialność. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną także przykładowe zapisy Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

5

Szkolenie

Szczególne instrumenty i procedury w nowym Prawie Zamówień Publicznych

Wykładowca: Agata Smerd

Uczestnicząc w tym szkoleniu dowiecie się Państwo m.in.

 • Czym są szczególne instrumenty i procedury według nowej ustawy Pzp?
 • Jak będzie wyglądać nowa dokumentacja dla szczególnych instrumentów i procedur?
 • Jak ukształtowano przepisy dotyczące umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, konkursu i zamówień na usługi społeczne?
 • Jak według nowego Pzp zawrzeć umowę ramową?
 • W jakich przypadkach zamawiający ma obowiązek zorganizowania konkursu?
 • Czy nowe przepisy zmieniają podejście do udzielania zamówienia na usługi społeczne?
 • Jak zamawiający powinien działać chcąc zamówień usługę hotelarską, catering lub ochronę budynku?
 • Czy cel ustawodawcy aby uczynić przepisy przejrzystszymi się spełnił?

6

Szkolenie

Zmiany zasad kształtowania umów o zamówienie publiczne

Wykładowca: Konrad Różowicz

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy, której realizacja umożliwi zamawiającemu wykonanie ciążących na nim obowiązków publicznych. Powyższe w połączeniu z zasadniczo jednostronnym kształtowaniem postanowień kontraktów publicznych, skutkowało powstaniem takiego stopnia nierówności w umowach, że w ocenie autorów Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych oraz projektodawców nowych regulacji zamówieniowych, stanowi kluczowy czynnik osłabienia zainteresowania wykonawców rynkiem zamówień publicznych.

Powyższa diagnoza dała asumpt do ustanowienia regulacji prawnych, które nie wyłączając zasadniczo adhezyjnego charakteru umów o zamówienia publiczne, będą limitować swobodę zamawiających w kreowaniu klauzul kontraktowych. Wspomniane ograniczenia przejawiają się m.in. we wprowadzeniu katalogu klauzul abuzywnych; szerszym określeniu obowiązkowych postanowień umownych, w tym dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy; skonkretyzowaniu wymagań dotyczących klauzul stanowiących podstawę skorzystania z prawa opcji; rozszerzeniu zakresu w jakim zamawiający będą zobowiązani do stosowania zaliczek lub płatności częściowych czy ograniczenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Oprócz nowych rozwiązań, dokonano również modyfikacji w zakresie dotychczas funkcjonujących instrumentów oraz mechanizmów. Ich bliższe poznanie nie tylko umożliwi prawidłowe sformułowanie wzorów umów w sprawie zamówienia publicznego, ale również wykreowanie ich w takich sposób aby możliwie w najmniejszym stopniu utrudniały osiągnięcie zamierzonego przez zamawiającego celu. W nowej rzeczywistości zamówieniowej dotychczasowe praktyki kreowania klauzul kontraktowych należy zaadaptować lub zamienić na nowe, tak aby kontrakt dawał zamawiającemu możliwie największą gwarancję należytego wykonania zamówienia. Dodatkowo słuchaczom przybliżone zostaną kwestie dotyczące ewaluacji realizacji kontraktów w kontekście wymogu sporządzenia raportu z realizacji zamówienia.

W ramach szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące kwestii kształtowania postanowień umów w ramach trybów niewykorzystujących mechanizmów negocjacyjnych (zamówienia o wartości unijnej) oraz trybie podstawowym (zamówienia o wartości krajowej). Wszystkie zagadnienia zostaną zaprezentowane na przykładach praktycznych, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa KIO oraz sądów powszechnych, jak również z ukazaniem wpływu jaki wykreowanie określonych postanowień kontraktowych (w tym w wariancie porównawczym) może wywołać na realizację zamówienia, jak również sytuację procesową zamawiającego w ramach ewentualnych sporów.

7

Szkolenie

Usprawnienie środków ochrony prawnej i systemu kontroli

Wykładowca: Konrad Różowicz

Prawo zamówień publicznych oprócz uregulowania kwestii dotyczących bezpośrednio udzielania zamówień publicznych oraz umów, normuje również zagadnienia dotyczące szeroko pojętej kontroli procesu nabywczego. Wraz z wejściem w życie nowego P.z.p. dookreślone zostaną kwestie dotyczące alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów kontraktowych. Nowe P.z.p. m.in. rozszerza zakres odwoławczy w postępowaniach o wartości krajowej, dokonuje modyfikacji procedury odwoławczej jak również skargowej. Ponadto w ramach nowego P.z.p. uregulowano nie tylko materię kontroli dokonywanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ale również ustanowiono regulacje ogólne dotyczące szerszego spektrum procesów kontrolnych jakim poddani są zamawiający. Powyżej wskazane rozwiązania mają usprawnić jak również uszczelnić system kontroli, zarówno tej sprawowanej w ramach postępowania spornego toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą jak również dokonywanej przez organy kontrolne w wąskim rozumieniu.

Zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami prawnymi umożliwi zamawiającym przygotowanie się do rzeczywistości zamówieniowej, która nadejdzie wraz z 1 stycznia 2021 r., a która to w pewnym zakresie obejmie również aktualnie podejmowane przez publicznych nabywców, działania zakupowe.

W ramach nowego P.z.p. po raz pierwszy w sposób wyraźny uregulowano materię polubownego sposobu rozwiązywania sporów kontraktowych, z jednoczesnym wyróżnieniem instytucjonalnym Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. W zamyśle autorów Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych oraz projektodawców nowego P.z.p. powyższe ma skłonić podmioty publiczne do szerszego wykorzystania mechanizmów ADR. Przyjęte rozwiązania generują po stronie podmiotów publicznych nowe pytania oraz wątpliwości, których rozstrzygnięcie będzie ułatwione po bliższym zapoznaniu się z szansami oraz ryzykami jakie rodzi polubowne rozwiązywanie sporów.

W ramach szkolenia zarysowana powyżej problematyka, zostanie omówiona w sposób możliwie najszerzej skupiający się na aspektach praktycznych, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń oraz dorobku orzeczniczego oraz stanowisk kontrolnych. Celem szkolenia jest umożliwienia zamawiającym najkorzystniejszego wykorzystania nowych rozwiązań prawnych oraz uniknięcia ryzyk jakie rodzą nowe przepisy.