Kurs

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Z

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych musi istnieć u wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają przynajmniej 50 pracowników na pełen etat. Wynika z tego, że obowiązek jego utworzenia dotyczy znakomitej większości urzędów administracji samorządowej. W trakcie kursu skierowanego przede wszystkim do kadry kierowniczej oraz wydziałów kadr przedstawimy kompleksowo komu przysługują świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, co można z tego funduszu sfinansować oraz jakie zwolnienia podatkowe związane są ze świadczeniami z tego Funduszu.

1

Szkolenie

Osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS – najczęstsze wątpliwości

Wykładowca: Paweł Ziółkowski

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest tworzony przede wszystkim dla pracowników, ale nie tylko. Do osób uprawnionych zalicza się też chociażby emerytów i członków rodzin. Przepisy są jednak dość ogólnikowe, a tym samym w regulaminie ZFŚS należy uszczegółowić i ewentualnie rozszerzyć katalog osób uprawnionych. Należy chociażby doprecyzować, kto z rodziny pracownika może pobierać świadczenia socjalne oraz którzy emeryci i renciści mają takie prawo. Trzeba podjąć decyzję, czy uprawnionymi są wyłącznie małżonkowie, czy też osoby pozostające w nieformalnych związkach. Wątpliwości mogą powstać także w przypadku, gdy małżonkowie pracują w tym samym zakładzie pracy…

O wszystkich powyższych zagadnieniach (i nie tylko!) jest mowa na naszym szkoleniu. Dowiesz się z niego, jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminie ZFŚS oraz jakie są możliwości przy określaniu katalogu osób uprawnionych. Oczywiście – ostateczna decyzja należy do Ciebie, ale dzięki szkoleniu będziesz mógł podejmować świadome decyzje.

2

Szkolenie

Granice działalności socjalnej, czyli co można finansować z ZFŚS

Wykładowca: Paweł Ziółkowski

Przepisy ustawy o ZFŚS nie określają katalogu świadczeń. Każdy pracodawca może zatem dość swobodnie określać ich rodzaje, wysokość, zasady i warunki. Nie oznacza to jednak, że ma pełną dowolność. Granice, których nie powinien przekraczać, wyznacza przede wszystkim definicja działalności socjalnej. Trzeba przy tym przestrzec, że brak przepisów oznacza dowolność interpretacyjną, także u kontrolujących. A że kontrolujący wydają decyzje, lepiej jest „chuchać na zimne”. Powinniśmy zatem zachować umiar i zdrowy rozsądek i tak dobierać świadczenia, aby mieściły się one w definicji działalności socjalnej. Jak to zrobić, żeby było bezpiecznie? Najlepiej obejrzeć nasze szkolenie. Na pewno uzyskasz szereg informacji, które przydadzą Ci się przy prowadzeniu ZFŚS.

3

Szkolenie

Zwolnienia podatkowe związane z ZFŚS – zapomogi, świadczenia do 2000 zł (1000 zł), opieka nad dziećmi, dofinansowanie wypoczynku

Wykładowca: Paweł Ziółkowski

Utworzenie ZFŚS to dopiero początek. Potem nadchodzi codzienność. I konieczność bieżącego rozliczania świadczeń. A świadczenia z ZFŚS wywołują skutki podatkowe. Przede wszystkim są przychodem, ale nie w każdym przypadku. Ale to, że mamy do czynienia z przychodem nie zawsze oznacza konieczność naliczenia podatku. Istniej bowiem kilka zwolnień podatkowych, aktywne korzystanie z których pozwala na zaoszczędzenie znacznych kwot. Brak podatku oznacza bowiem większą korzyść dla osoby korzystającej ze świadczeń.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że zwolnienia podatkowe są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania. Powoduje to, że organy podatkowe mogą wnikliwie analizować to, czy prawidłowo zastosowaliśmy zwolnienie. A żeby zrobić to poprawnie trzeba przede wszystkim znać zasady. W tym zaś pomocne będzie nasze szkolenie. Obejrzyj koniecznie!