Ścieżka szkoleniowa

Szkolenia na zamówienie

S

Ścieżka tworzona jest przy współudziale użytkowników na podstawie zgłaszanych propozycji szkoleń, których tematy nie zostały uwzględnione w pozostałych ścieżkach i kursach.

19/11 2020

Webinar

Zasady udzielania pomocy publicznej przez jst, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w oparciu o Ordynację podatkową

Wykładowca: Bartosz Wojtaczka

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad stosowania przepisów prawa pomocy publicznej w kontekście przepisów Ordynacji podatkowej. Wsparcie udzielane podatnikom przez organy podatkowe niejednokrotnie bowiem będzie spełniało przesłanki uznania za pomoc publiczną w świetle prawa unijnego. Jednocześnie przepisy Ordynacji podatkowej często wywołują rozliczne wątpliwości gdy chodzi o sposób ich zastosowania w kontekście wymagań wynikających z prawa pomocy publicznej.

Celem webinarium jest przybliżenie uczestnikom takich zagadnień jak:

– ocena występowania pomocy publicznej, zwłaszcza w kontekście przesłanki zakłócenia konkurencji oraz wpływu na handel między Państwami Członkowskimi,

– zasady stosowania unijnych aktów prawnych (pomoc de minimis, rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym),

– korelacja pomiędzy przepisami Ordynacji podatkowej, a Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

– planowane zmiany Ordynacji podatkowej w kontekście epidemii COVID-19

07/01 2021

Webinar

Udzielanie zamówień w zakresie obsługi prawnej – problemy i wyzwania

Wykładowca: Tomasz Klemt

Najwyższa Izba Kontroli podsumowując wyniki kontroli zlecania usług prawniczych przez jednostki sektora finansów publicznych w województwie dolnośląskim wskazała, że z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami skontrolowane urzędy wydatkowały niemalże 60% środków finansowych przeznaczonych na zewnętrzne usługi prawnicze . Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczyły nieuzasadnionego podziału zamówienia na części, ustalania wartości szacunkowej zamówień bez należytej staranności, braku kontrasygnaty skarbnika gminy na zawartych umowach, a także opóźnień publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia (w skrajnym przypadku sięgającym ponad cztery lata).

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., której wejście w życie oraz stosowanie rozpoczyna się od 1 stycznia 2021 roku również reguluje tę problematykę. Bieżąca obsługa prawna urzędu, polegająca na doradztwie prawnym, opiniowaniu umów, dokumentów, sporządzaniu umów lub dokumentów w urzędzie i zbliżone usługi prawne nie są bowiem wyłączone spod reżimu nowej ustawy zamówieniowej. Tym samym aktualne pozostają problemy i wyzwania w zakresie działalności jednostek samorządu terytorialnego co do zlecenia usług prawniczych.

Podczas szkolenia r.pr. Tomasz Klemt przedstawi uwarunkowania prawne udzielania zamówień w zakresie obsługi prawnej, z uwzględnieniem nowej ustawy – Prawa zamówień publicznych, omówi aktualne problemy związane ze sposobami zlecenia usług prawniczych oraz aspektami proceduralnymi w tym zakresie. Szkolenie zawierać będzie praktyczne przykłady zastosowania prezentowanej problematyki poparte orzecznictwem.

28/01 2021

Webinar

Podstawowe aspekty wdrożenia dyrektywy unijnej ws. ochrony sygnalistów w Urzędzie JST

Wykładowca: Joanna Nazdrowicz

Dyrektywą Unijną z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwana dalej „Dyrektywą”) państwa członkowskie zostały zobowiązane do wdrożenia do dnia 17 grudnia 2021r. przepisów rangi ustawowej, wykonawczych i administracyjnych zapewniających efektywne metody dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa unijnego i skuteczną ochronę dla sygnalistów zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. W praktyce oznacza to, że do dnia 17 grudnia 2021r., niezależnie od etapu zaawansowania prac polskiego ustawodawcy, co do zasady wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane będą do wdrożenia Dyrektywy w urzędach. W związku z czym, JST staną przed wyzwaniem dostosowania aktualnej organizacji urzędu jak i istniejących regulacji wewnętrznych w taki sposób, by były zgodne z Dyrektywą. Celem niniejszego szkolenia jest przybliżenie tematyki ochrony sygnalistów w jednostkach samorządu na dwóch płaszczyznach – teoretycznej i praktycznej. W ramach krótkiego aspektu teoretycznego postaramy się przybliżyć podstawowe kwestie jak to, skąd sygnaliści znaleźli się w jst, kim są sygnaliści, jakie naruszenia mogą zgłaszać i jaka jest rola jednostek samorządu terytorialnego w zapewnieniu ochrony sygnalistom. Skupiając się na stronie praktycznej w ramach niniejszego szkolenia postaramy się przybliżyć zakres działań koniecznych do podjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego od strony organizacyjnej, analizy aktualnych regulaminów pracy i polityk jak i przygotowania polityki dedykowanej bezpośrednio sygnalistom. Samorządy będą bowiem zobligowane do opracowania procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa unijnego, w tym procedury dla zgłoszeń anonimowych oraz prowadzenia odpowiednich rejestrów. Innymi słowy w niniejszego szkolenia zostaną podjęte wszelkie starania, by pomóc jednostkom samorządu terytorialnego, w szczególności kierownikom urzędów zapoznać się z podstawowymi założeniami Dyrektywy oraz zakresem działań pozwalających na wcześniejsze przygotowanie się na nadchodzącą zmianę. 

18/02 2021

Webinar

Koordynacja dostępności w JST

Wykładowca: Marcelina Hernik/Krzysztof Garski

Szkolenie online skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o aspektach dostępności JST. Spotkanie oparte będzie na wiedzy i doświadczeniu zespołu koordynatorów Miasta Gdańska oraz na analizie obowiązujących przepisów, dzięki czemu teoria płynnie połączy się z praktyką.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy w zakresie zadań poszczególnych koordynatorów dostępności oraz pracy zespołu, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym dotyczących sprawozdawczości oraz postępowania skargowego.

Program szkolenia:

1.     Wstęp

1.1. Powitanie uczestników i uczestniczek spotkania.

1.2. Przedstawienie celów spotkania.

2.     Wprowadzenie

2.1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu dostępności.

·       Kim jest osoba ze szczególnymi potrzebami?

·       Czym jest dostępność?

2.2. Analiza wybranych aktów prawnych oraz materiałów pomocniczych

·       Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

·       Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

·       Ustawa o języku migowym,

·       Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

·       Ustawa o dostępności cyfrowej,

·       Poradnik jak wdrażać ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

·       Poradnik dla koordynatorów.

3.     Podział zadań w zespole Koordynatorów

3.1. W obszarze dostępności cyfrowej

3.2. W obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

3.3. W obszarze dostępności architektonicznej

3.4. Rola koordynatora dostępności społecznej

4.     Najbliższe priorytety i zadania

·       Sprawozdanie z dostępności,

·       Postępowanie skargowe.

5.     Dobre praktyki w Mieście Gdańsk

5.1. Standardy Dostępności,

5.2. Szkolenia w zakresie współpracy i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,

5.3. Warsztaty z zakresu dostępności cyfrowej.

6.     Podsumowanie

04/03 2021

Webinar

Przygotowanie raportu o stanie dostępności w praktyce

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

1. Źródła prawne obowiązku złożenia raportu.

2. Określenie podmiotów zobowiązanych do przedłożenia raportu o stanie dostępności-wskazanie, wyjaśnienie pojęć i zagadnień praktycznych, sytuacja podmiotów prywatnych, banków, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itp.

3. Raport do wojewody raport do ministra – jaki podmiot winien jest przedłożyć raport do wymienionych organów.

4. Obowiązek publikacji raportów w BIP.

5. Czy sporządzenie raportu jest obowiązkiem Koordynatora ds. dostępności?

6. Dostępność architektoniczna: praktyka wypełniania ( źródła danych, dokumentacja, dane audytowe) 

6.1. kwestia praw do budynków,

6.2. dostępność architektoniczna- jakie elementy winny być spełnione by złożyć oświadczenie o stanie dostępności (rozwiązania w zakresie projektowania, wykonania, urządzenia, środki techniczne, rozkład pomieszczeń itd.).

7. Dostępność cyfrowa: praktyka wypełniania cz. 2 raportu ( źródła danych, dokumentacja, dane audytowe) 

7.1. jakie winny zostać spełnione wymagania by złożyć pozytywne oświadczenie o spełnieniu wymagań dostępności cyfrowej

7.2. co oznacza dostępność cyfrowa i jakie są jej elementy

8. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: praktyka wypełniania cz. 3 raportu ( źródła danych, dokumentacja, dane audytowe)

8.1. co składa się na dostępność informacyjno-komunikacyjną

8.2. jakie winny zostać spełnione wymagania by złożyć pozytywne oświadczenie o spełnieniu wymagań dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

9. Dostęp alternatywny:

9.1. pojęcie, na czym polega dostęp alternatywny,

9.2. jak zapewnić dostęp alternatywny,

9.3. jakie winny zostać spełnione wymagania by złożyć pozytywne oświadczenie o spełnieniu wymagań o zapewnieniu dostępu alternatywnego.

10. Okres ujęty w raporcie.

11.Możliwość złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

12. Skarga na brak dostępności- zasady prowadzenia postępowania. 

13/04 2021

Webinar

Problematyka robót budowlanych w prawie zamówień publicznych

Wykładowca: Konrad Różowicz

Specyfika poszczególnych kategorii zakupów publicznych ujawnia specyficzne problemy przy udzielaniu i realizacji zamówień publicznych w danej branży. Ze znaczną specyfiką mamy do czynienia w przypadku robót budowlanych.

Powyższe wynika m.in. z:

1)    relacji pomiędzy przepisami P.z.p., K.c. oraz regulacji prawa budowlanego (sensu largo),

2)    trudności zidentyfikowania i przewidzenia wszystkich stanów przyszłych, wiążących się z realizacją inwestycji budowlanej, a która to przewidywalność jest konieczna w realiach zamówień publicznych,

3)    występowaniem w procesie inwestycyjnym znacznej ilości interesariuszy, w tym m.in. podwykonawców,

4)    szczególnych obowiązków jakie P.z.p. łączy z udzielaniem zamówień na roboty budowlane.

Problematyka wskazanej kategorii zamówień stanowi przedmiot szkolenia. Konkretyzując w ramach szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

1)    cech poszczególnych formuł udzielania i realizacji zamówień na roboty budowlane (wybuduj oraz zaprojektuj i wybuduj) oraz metod rozliczania inwestycji (kosztorysowa i ryczałtowa),

2)    sporządzania dokumentacji zamówienia na roboty budowlane, z uwzględnieniem swoistości prawnych w tym zakresie, w szczególności w zakresie formułowania opisu przedmiotu zamówienia,

3)    możliwości wykorzystania trybów szczególnych w sytuacjach atypowych,

4)    obowiązkowych klauzul w umowach na roboty budowlane,

5)    regulacji i rozwiązań prawnych zabezpieczających interes poszczególnych interesariuszy procesu inwestycyjnego (zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszych podwykonawców).