Ścieżka szkoleniowa

Szkolenia na zamówienie

S

Ścieżka tworzona jest przy współudziale użytkowników na podstawie zgłaszanych propozycji szkoleń, których tematy nie zostały uwzględnione w pozostałych ścieżkach i kursach.

19/11 2020

Webinar

Zasady udzielania pomocy publicznej przez jst, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w oparciu o Ordynację podatkową

Wykładowca: Bartosz Wojtaczka

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad stosowania przepisów prawa pomocy publicznej w kontekście przepisów Ordynacji podatkowej. Wsparcie udzielane podatnikom przez organy podatkowe niejednokrotnie bowiem będzie spełniało przesłanki uznania za pomoc publiczną w świetle prawa unijnego. Jednocześnie przepisy Ordynacji podatkowej często wywołują rozliczne wątpliwości gdy chodzi o sposób ich zastosowania w kontekście wymagań wynikających z prawa pomocy publicznej.

Celem webinarium jest przybliżenie uczestnikom takich zagadnień jak:

– ocena występowania pomocy publicznej, zwłaszcza w kontekście przesłanki zakłócenia konkurencji oraz wpływu na handel między Państwami Członkowskimi,

– zasady stosowania unijnych aktów prawnych (pomoc de minimis, rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym),

– korelacja pomiędzy przepisami Ordynacji podatkowej, a Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

– planowane zmiany Ordynacji podatkowej w kontekście epidemii COVID-19

07/01 2021

Webinar

Udzielanie zamówień w zakresie obsługi prawnej – problemy i wyzwania

Wykładowca: Tomasz Klemt

Najwyższa Izba Kontroli podsumowując wyniki kontroli zlecania usług prawniczych przez jednostki sektora finansów publicznych w województwie dolnośląskim wskazała, że z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami skontrolowane urzędy wydatkowały niemalże 60% środków finansowych przeznaczonych na zewnętrzne usługi prawnicze . Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczyły nieuzasadnionego podziału zamówienia na części, ustalania wartości szacunkowej zamówień bez należytej staranności, braku kontrasygnaty skarbnika gminy na zawartych umowach, a także opóźnień publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia (w skrajnym przypadku sięgającym ponad cztery lata).

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., której wejście w życie oraz stosowanie rozpoczyna się od 1 stycznia 2021 roku również reguluje tę problematykę. Bieżąca obsługa prawna urzędu, polegająca na doradztwie prawnym, opiniowaniu umów, dokumentów, sporządzaniu umów lub dokumentów w urzędzie i zbliżone usługi prawne nie są bowiem wyłączone spod reżimu nowej ustawy zamówieniowej. Tym samym aktualne pozostają problemy i wyzwania w zakresie działalności jednostek samorządu terytorialnego co do zlecenia usług prawniczych.

Podczas szkolenia r.pr. Tomasz Klemt przedstawi uwarunkowania prawne udzielania zamówień w zakresie obsługi prawnej, z uwzględnieniem nowej ustawy – Prawa zamówień publicznych, omówi aktualne problemy związane ze sposobami zlecenia usług prawniczych oraz aspektami proceduralnymi w tym zakresie. Szkolenie zawierać będzie praktyczne przykłady zastosowania prezentowanej problematyki poparte orzecznictwem.

28/01 2021

Webinar

Podstawowe aspekty wdrożenia dyrektywy unijnej ws. ochrony sygnalistów w Urzędzie JST

Wykładowca: Joanna Nazdrowicz

Dyrektywą Unijną z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwana dalej „Dyrektywą”) państwa członkowskie zostały zobowiązane do wdrożenia do dnia 17 grudnia 2021r. przepisów rangi ustawowej, wykonawczych i administracyjnych zapewniających efektywne metody dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa unijnego i skuteczną ochronę dla sygnalistów zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. W praktyce oznacza to, że do dnia 17 grudnia 2021r., niezależnie od etapu zaawansowania prac polskiego ustawodawcy, co do zasady wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane będą do wdrożenia Dyrektywy w urzędach. W związku z czym, JST staną przed wyzwaniem dostosowania aktualnej organizacji urzędu jak i istniejących regulacji wewnętrznych w taki sposób, by były zgodne z Dyrektywą. Celem niniejszego szkolenia jest przybliżenie tematyki ochrony sygnalistów w jednostkach samorządu na dwóch płaszczyznach – teoretycznej i praktycznej. W ramach krótkiego aspektu teoretycznego postaramy się przybliżyć podstawowe kwestie jak to, skąd sygnaliści znaleźli się w jst, kim są sygnaliści, jakie naruszenia mogą zgłaszać i jaka jest rola jednostek samorządu terytorialnego w zapewnieniu ochrony sygnalistom. Skupiając się na stronie praktycznej w ramach niniejszego szkolenia postaramy się przybliżyć zakres działań koniecznych do podjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego od strony organizacyjnej, analizy aktualnych regulaminów pracy i polityk jak i przygotowania polityki dedykowanej bezpośrednio sygnalistom. Samorządy będą bowiem zobligowane do opracowania procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa unijnego, w tym procedury dla zgłoszeń anonimowych oraz prowadzenia odpowiednich rejestrów. Innymi słowy w niniejszego szkolenia zostaną podjęte wszelkie starania, by pomóc jednostkom samorządu terytorialnego, w szczególności kierownikom urzędów zapoznać się z podstawowymi założeniami Dyrektywy oraz zakresem działań pozwalających na wcześniejsze przygotowanie się na nadchodzącą zmianę. 

18/02 2021

Webinar

Koordynacja dostępności w JST

Wykładowca: Krzysztof Garski

02/03 2021

Webinar

Rezerwacja terminu

13/04 2021

Webinar

Problematyka robót budowlanych w prawie zamówień publicznych

22/06 2021

Webinar

Rezerwacja terminu