Ścieżka szkoleniowa

Szkolenia na zamówienie

S

W tej ścieżce szkoleniowej proponujemy Państwu na początek dwa szkolenia, o które prosili nas Państwo jeszcze w ubiegłym roku szkoleniowym. Założeniem ścieżki jest bowiem reagowanie na Państwa nagłe potrzeby. Przez cały rok szkoleniowy mogą Państwo więc zgłaszać swoje pomysły na szkolenia, które Państwu w danym momencie są najbardziej potrzebne. Po przeanalizowaniu tematów rada programowa wybierze najciekawsze z nich, które zostaną włączone do harmonogramu szkoleń w Akademii „Wspólnoty”.

12/10 2021

Webinar

Zakres zmian statutu jst w związku z wprowadzeniem trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej

Wykładowca: Mateusz Górski

Ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła nowe przepisy regulujące możliwość tworzenia młodzieżowych rad/sejmików na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Spowodowała konieczność nowelizacji statutów jednostek samorządu terytorialnego. Zmieniła art. 5b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W przypadku samorządów powiatowych i wojewódzkich (z uwagi na to, że w tych samorządach dotychczas nie przewidywano tworzenia odpowiedników młodzieżowej rady gminy) dodała nowe przepisy do ustaw. 23 grudnia upływa 6-miesięczny okres, w którym samorządy muszą dostosować swoje statuty do nowych regulacji związanych z tworzeniem młodzieżowych rad/sejmików na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Szkolenie zawiera informacje jak w praktyczny sposób przejść przez proces dostosowania aktów prawnych do wymogów ustawodawcy.

09/12 2021

Webinar

Skutki prawne niepodjęcia przez radę gminy uchwały ustalającej nową wysokość wynagrodzenia wójta po zmianie przepisów

Wykładowca: Dorota Bąbiak-Kowalska

Zmiana w zakresie wynagrodzeń przysługujących przedstawicielom samorządu terytorialnego jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 1 listopada 2021 r. ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834, zwanej dalej ustawą nowelizującą). Wejście w życie ustawy nowelizującej, jak również rozporządzenia płacowego, stworzyło warunki dla rady do podjęcia uchwały ustalającej wynagrodzenie wójta na zmienionych zasadach.

Niewykluczone jest jednak, że w wypadku niektórych jednostek samorządowych podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta według nowych zasad nie nastąpiło na sesji wyznaczonej w listopadzie. Może się także zdarzyć, że również w miesiącu grudniu do podjęcia takiej uchwały nie dojdzie. Sytuacja taka budzi szereg wątpliwości co do konsekwencji wynikających z takiego stanu rzeczy, w tym co do chociażby wskazania podstawy do wypłaty wynagrodzenia w warunkach braku podjęcia uchwały, wskazania środków służących przeciwdziałaniu stanowi bezczynności po stronie organu stanowiącego czy też ustalenia sposobu postępowania w zakresie wypłaty wynagrodzenia do momentu podjęcia stosownej uchwały.

08/03 2022

Webinar

Redagowanie projektów aktów prawnych – jakich błędów unikać?

Wykładowca: Bartosz Wilk

Choć projektów aktów prawnych jest elementem samorządowej rzeczywistości, to łatwo popełnić błąd przy tworzeniu ich projektów. Naturalnym kierunkiem może się wydawać sięgnięcie do przykładów regulacji przyjmowanych w innych samorządach. Jak się jednak okazuje, wolne od błędów i uchybień nie są akty prawne funkcjonujące w obrocie. Podczas webinarium dowiesz się, czy można się wzorować na doświadczeniach prawodawczych jednostek sąsiednich. Zostaną także omówione najważniejsze zasady, o których warto pamiętać przy projektowaniu nowego prawa na poziomie lokalnym. Uczestnicy zapoznają się z celem i istotą Zasad techniki prawodawczej oraz dowiedzą się, w jakim zakresie Zasady dotyczą tworzenia prawa na poziomie lokalnym. Poruszone zostaną także specyficzne wymogi tworzenia zarówno aktów prawa miejscowego, jak i prawa wewnętrznie obowiązującego. Podczas webinarium zostaną także pokazane przykładowe błędy, na bazie których uczestnicy dowiedzą się, jakich uchybień należy unikać. Webinarium skierowane jest dla wszystkich osób, które uczestniczą w procesie tworzenia lokalnych regulacji.

05/04 2022

Webinar

Organizacja konsultacji z mieszkańcami

Wykładowca: Bartosz Wilk

Organizacja konsultacji z mieszkańcami jest wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza jeżeli zależy nam na włączeniu do procesu tych mieszkańców, którzy do tej pory nie byli zaangażowani w sprawy lokalne. Podczas webinaru zostaną omówione podstawy prawne konsultacji z mieszkańcami oraz rola uchwały organu stanowiącego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji. W tym zakresie zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, czy zasięganie opinii mieszkańców przez organ wykonawczy z pominięciem uchwały można uznać za konsultacje z mieszkańcami. Konsultacje zwykle kojarzą się z etapem wyrażania stanowiska przez mieszkańców, jednakże sam proces sięga dalej. Z tego względu zostaną omówione wzorcowe etapy konsultacji. Zostaną też przedstawione metody konsultacji, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk. Omówione zostaną bariery, z którymi mierzą się organizatorzy konsultacji z mieszkańcami oraz propozycje potencjalnych rozwiązań. Zamiast podsumowania zostaną zaprezentowane wskazówki, które warto uwzględnić przy organizowaniu procesu konsultacji z mieszkańcami oraz dokonując oceny uchwały organu stanowiącego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.

23/06 2022

Webinar

Naruszanie wizerunku w sieci i mediach społecznościowych

Wykładowca: Marlena Sakowska - Baryła