Ścieżka szkoleniowa

Sygnaliści w samorządzie

S

Pod koniec 2021 roku, w grudniu, zostanie wdrożona dyrektywa o sygnalistach – osobach, których obowiązkiem będzie zgłaszanie naruszenia prawa Unii w zakładach pracy. Do tego czasu powinna również powstać Polska ustawa dotycząca sygnalistów (prace nad nią trwają), która będzie implementować Dyrektywę do polskiego prawa. Już dziś wiadomo, że ustawą powinny być również zainteresowane samorządy, które będą musiały sygnalistów zatrudnić i ustalić dla nich np. kanały zgłoszeń, czy też osoby odpowiedzialne za przyjmowanie tych zgłoszeń. Szkolenia są skierowane do kadry zarządzającej, kierowniczej, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie obowiązków wynikających z dyrektywy. W tej ścieżce szkoleniowej kompleksowo wyjaśnimy obowiązki samorządów związane z nowym prawem, kto, co i komu będzie zgłaszał oraz możliwe kanały zgłoszeń, a także pomożemy przygotować procedury w Państwa urzędzie.

05/10 2021

Webinar

Kto, kiedy i jakie naruszenie będzie mógł zgłosić w jednostkach samorządowych?

Wykładowca: Joanna Nazdrowicz/Marta Trzeciak

Już niebawem – a dokładnie 17 grudnia tego roku – mija termin na wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej „Dyrektywą o sygnalistach”. Dlatego warto już teraz przygotować się na wdrożenie wewnętrznego systemu sygnalizacji. Dyrektywa wymaga tego od wszystkich podmiotów publicznych – w tym od podmiotów będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą takich podmiotów (np. spółka komunalna). Aby odpowiednio przygotować wewnętrzny system sygnalizacji, trzeba najpierw znać odpowiedź na pytanie – kto, kiedy i jakie naruszenie będzie mógł zgłosić w ramach tego systemu?

Dlatego w tym webinarium odpowiemy na pytania:

– Kto może być sygnalistą?

– Kiedy sygnalista może dokonać zgłoszenia aby zostać objętym ochroną?

– Kim jest fałszywy sygnalista?

– Kto poza sygnalistą objęty jest ochroną?

– Czy można ujawnić tożsamość sygnalisty?

– Jakie naruszenie sygnalista może zgłosić?

– Jakich dziedzin dotyczyć mogą zgłaszane naruszenia?

19/10 2021

Webinar

Zakres ochrony sygnalistów

Wykładowca: Agnieszka Bieniek/Marta Trzeciak

Termin na wdrożenie Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli tzw. dyrektywy o sygnalistach, zbliża się nieubłagalnie (17.12.2021 r.). Rada Ministrów w końcu w swoim wykazie prac legislacyjnych i programowych wskazała termin przyjęcia projektu polskiej ustawy implementującej przepisy ww. dyrektyw (IV kwartał 2021 r.) oraz główne założenia do tego projektu. Czekając na projekt ustawy już dziś warto zapoznać się z tematem dotyczącym zakresu i warunków ochrony sygnalistów. W dyrektywie określone jest bowiem minimum ochrony osób dokonujących zgłoszenia lub ujawnienia informacji lub uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa, pracujących w sektorze publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszenia w kontekście związanym z wykonywaną przez nich pracą. Głównym celem dyrektywy jest zapewnienie takim osobom ochrony przed działaniami odwetowymi tak, aby nie rezygnowały one z dokonywania takich zgłoszeń. Zgłoszenia te służą bowiem poprawie przestrzegania i egzekwowania prawa. Podczas tego webinarium odpowiemy sobie w szczególności na następujące pytania:

– Kogo chroni Dyrektywa?

– Jakie są warunki udzielenia ochrony sygnalistom?

– Jaki jest zakres ochrony sygnalistów?

– Kto jeszcze jest objęty ochroną?

– Jakie są środki ochrony i czym są działania odwetowe?

– Jakie są konsekwencje za podejmowanie działań odwetowych?

28/10 2021

Webinar

Obowiązki jednostek samorządowych w zakresie regulacji dotyczących sygnalistów

Wykładowca: Joanna Nazdrowicz/Marta Trzeciak

Wdrożenie tzw. dyrektywy o sygnalistach (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019) zbliża się wielkimi krokami (17.12.2021r.). Z perspektywy pracodawców samorządowych oznacza to konieczność zmierzenia się z nowymi wyzwaniami wynikającymi z ustawy implementującej Dyrektywę, której wstępny projekt został przedstawiony opinii publicznej. Czekając na ostateczny kształt przepisów krajowych, już teraz zachęcamy do zapoznania się z zakresem obowiązków pracodawców samorządowych wynikających z wdrożenia dyrektywy o sygnalistach. W dyrektywie określony został minimalny katalog działań, które należy podjąć, by sprostać nowym obowiązkom w zakresie obsługi i ochrony sygnalistów. Podczas tego webinarium odpowiemy sobie na poniższe pytania z jednoczesnym odniesieniem się do rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa:

– Jakie obowiązki ciążą na pracodawcach samorządowych?

– Czym jest procedura na potrzeby przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych i jak ją przygotować?

– Jakie są możliwe kanały przyjmowania zgłoszeń i jak je wdrożyć?

– Kto powinien zajmować się przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem działań następczych?

– Jakie są wymagania w zakresie prowadzenia rejestrów zgłoszeń?

– Na co zwrócić uwagę przy analizie aktualnie obowiązujących rozwiązaniach w urzędach?

09/11 2021

Webinar

Przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów (kanały komunikacji, osoby odpowiedzialne, procedury etc.)

Wykładowca: Agnieszka Bieniek/Joanna Nazdrowicz

W dniu 14 października 2021 r. pojawił się projekt Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa implementujący Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii do polskiego porządku prawnego. Nie wiadomo jeszcze jaki kształt przyjmie ww. Ustawa, niemniej jednak z uwagi na zbliżający się ostateczny termin na jej uchwalenie (17.12.2021 r.) warto zapoznać się z tematem przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.

Podczas tego webinarium odpowiemy sobie w szczególności na następujące pytania:

  1. Jakie są kanały zgłaszania naruszeń prawa?
  2. Co należy uwzględnić budując wewnętrzny kanał zgłaszania naruszeń? I dlaczego jego wprowadzenie jest istotne dla jednostek samorządu terytorialnego?
  3. Co powinna zawierać procedura zgłaszania nieprawidłowości? Kto powinien mieć dostęp do niej?
  4. Kto może obsługiwać wewnętrzny kanał zgłoszeń?
  5. Jakie kroki powinny być podjęte po otrzymaniu zgłoszenia? I jakie zasady powinny być stosowane przy ich rozpatrywaniu?
  6. Jakie działania następcze powinny być podjęte po rozpoznaniu naruszenia i czym one są?