Kurs

Służba przygotowawcza - część ogólna - kurs

S

Jednostki Samorządu Terytorialnego zostały na mocy ustawy o pracownikach samorządowych zobowiązane do organizowania służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym. Nasz kurs umożliwia każdemu z nowo zatrudnionych pracowników w samorządzie odbycie takiej służby oraz zdobycie zaświadczenia. Jego tematyka umożliwia zdobycie niezbędnych informacji poprzez odbycie 7 półtoragodzinnych szkoleń z najważniejszych zagadnień samorządowych przeznaczonych dla osoby, która zamierza pracować na stanowisku urzędniczym. Rozszerza go bogaty dobór materiałów, komentarzy oraz orzecznictwa dostępny na platformie. Profesjonalizm i dobór osób prowadzących gwarantuje, że został on przygotowany na najwyższym poziomie.

1

Szkolenie

Podstawy ustroju administracji publicznej

Wykładowca: Sylwester Szczepaniak

Szkolenie przybliża pojęcie administracji publicznej i zapoznaje uczestników z podstawami prawnymi jej działania. Wyjaśnia cechy administracji publicznej oraz z czego się ona składa (tj. administracja rządowa (centralna i terenowa), specjalna (agencje), nie rządowa i nie samorządowa (organy niezależne itp.), samorządowa (województwa, gminy, powiaty) oraz podmioty administrujące (samorządy zawodowe itp.)).

2

Szkolenie

Etyka pracowników samorządowych i status prawny pracowników samorządowych

Wykładowca: Dorota Bąbiak-Kowalska

Szkolenie jest wstępem do etycznego funkcjonowania urzędów i ma na celu przybliżenie wzorców działań i zachowań, które można i należy przyjąć w pracy a także dokonywać ich dalszego udoskonalania. Jednym bowiem z podstawowych zadań administracji publicznej jest budowanie etycznych postaw i zachowań urzędników publicznych. Jego istota polega na ustaleniu norm, wzorów działania, wprowadzeniu mechanizmów ich realizacji oraz kryteriów oceny. W szczególności obszar etyki i zapobiegania zjawiskom korupcji obejmuje takie elementy, jak standardy zachowań etycznych, katalogi zasad i wartości etycznych oraz szczegółowe procedury postępowania.

3

Szkolenie

Dostęp do informacji publicznej

Wykładowca: Iwona Kobus

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy mają zapoznać się z podstawami dostępu do informacji publicznej. Szkolenie wyjaśnia podstawowe pojęcia z tego zakresu, m.in.: zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, definicje informacji publicznej, sprawy publiczne, tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osoby fizycznej. Przekazuje również wiadomości dotyczące podstawowych zasad dostępu do informacji publicznych: udostępnianie informacji na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji, forma, termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, przetworzenie a anonimizacja. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej – konsekwencje.

4

Szkolenie

Kodeks postępowania administracyjnego

Wykładowca: Dorota Bąbiak-Kowalska

Webinar „Kodeks postępowania administracyjnego – zarys” w cyklu Służba przygotowawcza ma za zadanie przekazać w sposób skondensowany podstawy wiedzy z zakresu procedury administracyjnej osobom rozpoczynającym pracę w samorządzie. Dzięki temu wprowadzeniu słuchacze powinni znać szablon postępowania administracyjnego z k.p.a., podstawowe zasady obowiązujące w procedurze administracyjnej, przebieg postępowania dowodowego czy też zasady prowadzenia rozprawy administracyjnej. Te podwaliny pozwolą na samodzielne uzupełninie wiedzy w przyszłości czy też na rozwinięcie jej w szczegółowych szkoleniach.

5

Szkolenie

Podstawy techniki prawodawczej i instrukcja kancelaryjna

Wykładowca: Iwona Kobus

Szkolenie podzielone jest na dwie części, z których pierwsza część przedstawia podstawowe zasady tworzenia przepisów prawnych, ich ogłaszania. Wskazuje także na ryzyka, związane z przestrzeganiem zasad techniki prawodawczej. Druga część dotyczy stosowania instrukcji kancelaryjnej, dekretowania i prowadzenia akt sprawy w systemie tradycyjnym (papierowym) oraz w EZD – elektronicznym zarządzaniu dokumentacją.

6

Szkolenie

Podstawy prawa finansów publicznych

Wykładowca: Małgorzata Kern

W webinarium zawarto podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, takie jak: definicja środków publicznych, określenie jednostek sektora finansów publicznych, zasady gospodarowania tymi środkami, zagadnienie długu i zaciągania zobowiązań. Opisano również proces tworzenia budżetu, jego realizacji oraz zatwierdzania. Wskazano ważny element strategiczny finansów pokazujący realizację inwestycji w dłuższym okresie – Wieloletnią Prognozę Finansową. Nakreślono podstawy prawne funkcjonowania sfery finansów również poprzez odpowiedź skąd się biorą środki publiczne, jak i na co można ponosić wydatki publiczne. Zagadnienia te omówiono opierając się o przepisy przede wszystkim ustawy o finansach publicznych, ale również ustawy samorządowe oraz ustawę o dochodach jst. W opisie zagadnienia budżetu nie można było pominąć aktów wykonawczych czyli rozporządzeń dotyczących klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdawczości.

7

Szkolenie

eAdministracja - praktyczna wiedza dla pracownika samorządowego

Wykładowca: Sylwester Szczepaniak

Cel szkolenia: Zapoznanie pracowników samorządowych z rozwiązaniami prawnymi oraz faktycznymi z zakresu informatyzacji administracji publicznej.

Uzasadnienie: Obecnie wszystkie nowe akty prawne odnoszą się do pojęć informatycznych. Znajomość takich pojęć jak dokument elektroniczny, xml, podpis kwalifikowany, podpis zaufany, ePUAP itp. jest niezbędny w profesjonalnej pracy pracownika samorządowego. Informatyzacja prawa dotyka każdej dziedziny nauki prawa i pracy samorządu, od pomocy społecznej, przez podatki aż po ochronę środowiska.

Program szkolenia

1. Omówienie otoczenia prawnego informatyzacji administracji (ustawa o informatyzacji, ustawa o usługach zaufania, kodeks cywilny (w zakresie form czynności prawnych i poj. dokumentu) Rozporządzenie eIDAS, ustawy podatkowe i Kpa oraz pomoc społeczna) z uwzględnieniem specyfiki samorządu.

2. Omówienie podstawowych pojęć tj. podpisy elektroniczne, pieczęci elektroniczne, identyfikacja elektroniczna (profile zaufany, osobisty), dokumenty itp.

3. Sposób interpretacji przepisów odnoszących się do informatyzacji – na przykładach (trzy podstawowe rodzaje przepisów stosowane przez ustawodawcę).

4. ePUAP, Gov.pl, i inne platformy – krótka prezentacja i omówienie

5. Co w przyszłości – e-doręczenia, blockchain, itp.