Regulamin

Regulamin Platformy szkoleniowej „Akademia Wspólnoty”

§ 1. Definicje

 1. Biblioteka Wiedzy / Biblioteka Wiedzy Akademii Wspólnoty – funkcjonalność Platformy zapewniająca Użytkownikom dostęp do materiałów szkoleniowych („Materiały”) pogrupowanych kategorii: prezentacje, analizy i komentarze, wzory dokumentów, zapisy filmowe zrealizowanych szkoleń, studium przypadku, akty prawne, orzecznictwo, pozostałe materiały;
 2. Dzień roboczy – oznacza dzień pracy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Konto – funkcjonalność Platformy służąca do korzystania z Usług, opatrzona unikatowym identyfikatorem i hasłem;
 4. Platforma / Platforma szkoleniowa „Akademia Wspólnoty” – system będący interaktywną i kompleksową platformą szkoleniową dającą możliwość uczestnictwa w szkoleniach metodą on-line oraz korzystania z bieżących i rozszerzających wiedzę materiałów szkoleniowych;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 6. Treści – wszelkie treści zamieszczane w Platformie przez Użytkowników, w szczególności pytania zadawane wykładowcom prowadzącym szkolenie;
 7. Usługodawca – Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 19 A p. 10, 02-674 Warszawa, KRS 0000069503, NIP: 526-025-01-10, REGON 006375209;
 8. Użytkownik – osoba zgłoszona przez Zamawiającego do korzystania z Usług;
 9. Umowa – umowa na świadczenie usług szkoleniowych zawarta pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie Usług;
 10. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym w szczególności usługi polegające na dostępie do Platformy;
 11. Zamawiający – podmiot, w szczególności jednostka samorządu terytorialnego, która zawarła Umowę z Usługodawcą.

§ 2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Platformie jest niezbędna dla możliwości korzystania z Platformy.
 2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do:
  a) uzupełnienia swoich danych osobowych w formularzu rejestracyjnym;
  b) zaakceptowania Regulaminu;
  c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Platformy.
 3. Użytkownik po poprawnej rejestracji i zalogowaniu się zostaje przekierowany bezpośrednio do zakładki z indywidualnym planem szkoleń składającym się ze ścieżek szkoleniowych przypisanych przez Zamawiającego. Jeżeli użytkownik nie zostanie przypisany do żadnej ze ścieżek przez Zamawiającego, będzie mógł dokonać tego wyboru samodzielnie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego hasła. W przypadku gdy hasło zostałoby przejęte przez inne osoby należy o tym niezwłocznie poinformować Usługodawcę.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Usługi dostępne w ramach Platformy są świadczone przez czas określony odpowiadający okresowi obowiązywania Umowy.
 2. Usługodawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta, jeśli:
  a) Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, np. prowadzi działalność reklamową, narusza prawa osób trzecich itp.;
  b) Użytkownik zgłosi żądanie wstrzymania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, że Platforma zawiera materiały chronione prawem, takie jak: znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, przyjęty układ i dobór kolorów, które stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej.
 2. Platforma oraz znajdujące się w Bibliotece Wiedzy Materiały stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.) i podlegają wynikającej z tych przepisów ochronie prawnej.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Materiałów wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. wyłącznie na własne potrzeby szkoleniowe.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy oraz Materiałów w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującym prawem, co w szczególności oznacza, że zabronione jest:
  a) umożliwianie dostępu do Platformy innym osobom, w szczególności poprzez przekazaniem osobom trzecim własnych danych dostępowych (loginu lub hasła);
  b) dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji, zmian, łączenia lub tłumaczenia Materiałów lub tworzenia prac pochodnych na ich podstawie;
  c) jakiekolwiek kopiowanie, powielanie Materiałów w celach innych niż opisane w pkt. 3 powyżej;
  d) zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, prawa autorskie lub dobra osobiste.
 5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich postępowania niezgodnego z prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez Użytkowników z Platformy w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
 7. Usługodawca zastrzega czasową niedostępność Usług, co może być spowodowane koniecznością prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Platformy lub wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających świadczenie Usług, które są niezależne od Usługodawcy, w szczególności, choć nie wyłącznie: awarie dostawców usług telekomunikacyjnych, w tym awarie serwerów, nieprawidłowe działanie sieci telekomunikacyjnej, wystąpienie zjawisk siły wyższej.

§ 5. Funkcjonalności Platformy

 1. Usługodawca zastrzega, że Użytkownik ma możliwość otrzymania odpowiedzi na wybrane przez Wykładowcę pytania, w Bibliotece Wiedzy, w terminie do 7 Dni roboczych od daty szkolenia. Usługodawca zastrzega, że w szczególności bez odpowiedzi pozostawione będą pytania niezwiązane merytorycznie z tematem szkolenia.
 2. Po zakończeniu każdego szkolenia webinarowego Użytkownik otrzymuje możliwość wypełnienia testu sprawdzającego zdobytą wiedzę (test zamknięty, jedno-/wielokrotnego wyboru).
 3. Po zakończeniu cyklu szkoleń w ramach danej ścieżki szkoleniowej Użytkownik otrzyma dyplom poświadczający fakt ukończenia danego szkolenia pod warunkiem uzyskania co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi z testów. Dyplom będzie dostępny do pobrania z Konta.
 4. Platforma zapewnia Użytkownikowi możliwość wygenerowania zaświadczenia w formacie PDF, świadczącego o obecności na szkoleniu.
 5. Użytkownik ma możliwość zapisania się także do ścieżek tematycznych (szkoleń) niezwiązanych z jego obszarem aktywności zawodowej, a będących w kręgu jego zainteresowań z uwagi na zakres wykonywanych obowiązków służbowych, w tym także do transmisji webinarowych z tego zakresu.
 6. Użytkownik ma prawo korzystać z całej Biblioteki Wiedzy – tj. Materiałów ze wszystkich obszarów tematycznych dostępnych w ramach Platformy, także tych, które wykraczają poza przypisany dla Użytkownika obszar tematyczny.
 7. Korzystając z Biblioteki Wiedzy – system automatycznie zlicza ilość pobranych Materiałów oraz ilość osób zalogowanych w danym obszarze tematycznym.
 8. Część spośród dostępnych w Bibliotece Wiedzy Materiałów Użytkownik będzie mógł pobrać i zapisać w pamięci urządzenia lub innego nośnika. Informacja o możliwości pobrania będzie wskazana przy materiale, którego to dotyczy.
 9. Użytkownik ma możliwość wygenerowania raportu świadczącego o swojej aktywności w ramach Platformy (w zakresie informacji o: ilości zalogowań w określonej tematyce, ilości punktów uzyskanych w czasie testów; ilości pobrań Materiałów).
 10. Platforma zapewnia funkcjonalność umożliwiającą korzystanie z niej przez:
  a) osoby niepełnosprawne (słabowidzące): powiększona czcionka oraz kontrast koloru czcionki;
  b) osoby korzystające z różnych urządzeń (smartfon, tablet; laptop, stacjonarny komputer).

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Zamawiający. Przetwarzanie danych przez Usługodawcę odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawartej z Zamawiającym.
 2. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie oraz w celu niezbędnym do świadczenia usług dostępnych w Platformie, zgodnie z Regulaminem i umową, o której mowa w ust. 1.
 3. Każdy z Użytkowników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Platformy zgodnie z Regulaminem.
 4. Po wyrażeniu odrębnych zgód dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych pochodzących od Zamawiającego lub jego partnerów handlowych. Użytkownik może także wyrazić zgodę na udostępnianie jego danych osobowych w celach marketingowych partnerom handlowym Zamawiającego, a także wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych (w przypadku podania numeru telefonu). Udzielone zgody w każdym czasie mogą zostać odwołane, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do ich przenoszenia. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu, ani nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Więcej informacji pod adresem – daneosobowe@municipium.com.pl. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W przypadku, o których mowa w ust. 4, Administratorem danych osobowych Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 19A p. 10, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000069503, NIP 526-025-01-10, REGON 006375209.
 6. W przypadku nieudzielenia zgód marketingowych wskazanych powyżej Użytkownik będzie otrzymywał wyłącznie informacje dotyczące funkcjonowania Platformy, w tym wiadomości przypominające o kolejnym szkoleniu bądź zamieszczonych materiałach.

§ 7. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane nieprawidłowo.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: info@municipium.com.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (login oraz adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Platformy, w tym ilości oraz rodzaju Materiałów dostępnych w ramach Biblioteki Wiedzy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r.