Program i harmonogram ścieżek

02/10 2018

Webinar

Zmiany w karcie nauczyciela

Wykładowca: Jolanta Misztal

Szczegółowe omówienie zmian w Karcie Nauczyciela wprowadzonych art. 76 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, które wchodzą w życie dniu 1 września 2018 r a dotyczą: oceny pracy nauczyciela oraz związanych z tym obowiązków dyrektora szkoły; awansu zawodowego nauczycieli; nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem; wymiaru czasu pracy oraz spraw socjalnych.

Zakres merytoryczny:

1. Zapoznanie z obowiązującymi od 2018 roku przepisami prawa dotyczącymi oceny pracy nauczyciela wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu odwoławczego.

2. Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego.

3. Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze: – organy uczestniczące w ocenie dyrektora oraz nauczycieli, – terminy dokonywania oceny, – ocena z inicjatywy organów czy na wniosek zainteresowanego, – czas na dokonanie oceny.

4. Nowy katalog ocen – korzyści i negatywne konsekwencje.

5. Rola rodziców w procedurze oceny pracy.

6. Zakres informacji zawartych w ocenie pracy dyrektora i nauczyciela – proponowane zmiany.

7. Tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy.

8. Nowy obowiązek ustalenia regulaminu dokonywania oceny pracy.

9. Kryteria dokonywania oceny pracy dyrektora i nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, uwzględniające realizację planu zawodowego nauczyciela.

10. Wpływ oceny pracy na możliwość awansu zawodowego oraz wzrostu wynagrodzenia dyrektora i nauczyciela.

16/10 2018

Webinar

Organizacja wyborów samorządowych - jak uniknąć pułapek, przeprowadzić je sprawnie i zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami

Wykładowca: Adam Citko

Dynamicznie zachodzące zmiany w Kodeksie wyborczym doprowadziły do sytuacji, w której przeprowadzenie wyborów może stanowić wyzwanie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych. Celem webinarium jest zwrócenie uwagi na liczne problemy, które mogą powstać w trakcie organizacji oraz przeprowadzania wyborów. Omówione zostaną akty wykonawcze, które w sposób szczegółowy regulują obowiązki komisarzy wyborczych, urzędników wyborczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawione zostaną odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz praktyczne problemy związane z organizacją wyborów. Dodatkowo omówione zostaną czynności związane z procesem zmierzającym do unieważnienia przeprowadzonych wyborów oraz skutki takiego unieważnienia.

13/11 2018

Webinar

Zasady naliczania, rozliczania i kontroli dotacji podmiotowych udzielanych przez jst na uczniów niepełnosprawnych niesamorządowych jednostek oświatowych w 2019 r.

Wykładowca: Grzegorz Pochopień

W treści szkolenia omówiony zostanie nowy obowiązek nałożony na beneficjentów dotacji, polegający na prawidłowym rozliczaniu środków otrzymanych na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, począwszy od stycznia 2019 r.

Zakres merytoryczny:

1. Omówienie zmian w uchwale dotacyjnej,

2. Jak samorząd powinien sprawdzić rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych,

3. Jak określić wysokość dotacji podlegającej specjalnemu rozliczeniu,

4. Praktyczne podejście do rozliczenia dotacji –  metody wykazywania oraz rejestracja wydatków na kształcenie specjalne,

5. Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegające rozliczeniu (przykłady), jak rozliczyć tzw. koszty ogólne na ucznia niepełnosprawnego,

6. Omówienie rozliczenia dotacji w przypadku przedszkola,

7. Omówienie rozliczenia dotacji w przypadku szkoły,

8. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego – konsekwencje nierozliczenia dotacji.

Zapraszamy pracowników samorządowych odpowiedzialnych za naliczanie, rozliczanie i kontrolę dotacji podmiotowych przekazywanych jednostkom niesamorządowym. Szkolenie ma na celu wskazać najważniejsze ostatnie zmiany prawne w powyższym zakresie, pomóc dostrzec w praktyce samorządowej najczęściej popełniane błędy pojawiające się przy naliczaniu oraz rozliczaniu, jak i kontroli dotacji, przygotować pracowników do czynności kontrolnych w siedzibie jednostek kontrolowanych.  Zapraszamy także ograny prowadzące i dyrektorów dotowanych szkół i placówek oświatowych. Na szkoleniu przekażemy w jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć dotację otrzymaną na uczniów niepełnosprawnych, tak aby nie zwracać otrzymanej dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego: jakie wydatki zaliczyć do wydatków na kształcenie specjalne, jak rozliczyć tzw. koszty ogólne.

13/12 2018

Webinar

Przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności

Wykładowca: Wojciech Gwóźdź

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje: uzasadnienie wprowadzonych zmian, cele ustawy; przedmiot przekształcenia, pojęcie gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, inne budowle na gruncie; procedura przekształcenia, podmiot odpowiedzialny za wydanie zaświadczenia, treść zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, terminy, opłaty za zaświadczenie oraz sposób ich doręczeń; opłaty przekształceniowe, wysokość opłat przekształceniowych; kwestionowanie wysokości opłat, okres i termin wnoszenia opłat, bonifikaty od opłat przekształceniowych; możliwość późniejszego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy przekształceniowej; pozostałe zmiany; przepisy przejściowe.

21/03 2019

Webinar

Jak przygotować raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego?

Wykładowca: Hubert Goska

Do 31 maja w jednostkach samorządu terytorialnego należy przygotować raporty o stanie gminy, powiatu lub województwa. Koniec maja jest jednocześnie ostatecznym terminem na przekazanie opracowanych dokumentów radom lub sejmikom. Począwszy od obecnej kadencji samorządu obowiązek ten będzie należało wypełniać regularnie co roku, a szeroki zakres raportu oznacza, że dokument powinien przede wszystkim odzwierciedlać skuteczność realizacji zadań własnych w trakcie poprzedniego roku. W ramach szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące zarówno zakres raportu jak i obowiązki związane z działaniami poprzedzającymi głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania. Szczególny nacisk zostanie położony na obowiązkowe elementy, które powinny się znaleźć w raporcie. Dodatkowo poruszone zostaną kwestie związane z możliwością określenia przez radę lub sejmik szczegółowych wymogów dotyczących raportu. Osobna część materiału będzie poświęcona procedurze rozpatrywania dokumentu, zwłaszcza pod kątem przygotowania i przeprowadzenia debaty z udziałem radnych i mieszkańców.

2019

Webinar

Jak weryfikować w praktyce dokumenty publiczne wg nowej ustawy o dokumentach publicznych?

Wykładowca: Łukasz Kotoński

Ustawa o dokumentach publicznych, która wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia czeka już tylko na podpis prezydenta. Nakłada ona na funkcjonariuszy publicznych prawny obowiązek korzystania z Rejestru Dokumentów Publicznych oraz kontroli autentyczności dokumentów publicznych w zakresie pierwszego stopnia weryfikacji (w niektórych sytuacjach – również drugiego). Rozwiązania takie pociągają za sobą konieczność przygotowania urzędników do nowych rozwiązań, również w zakresie znajomości zabezpieczeń dokumentów publicznych. W związku z powyższym organizujemy szkolenie, którego głównym celem jest przekazanie uczestnikom teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej weryfikacji dokumentów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Szkolenie ma także przygotować uczestników do sprawnej oceny autentyczności dokumentu identyfikacyjnego – dowodu osobistego, paszportu oraz dokumentu komunikacyjnego – prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego.

06/11 2018

Webinar

Zasady budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i opłat związanych z podłączaniem do sieci, w tym treść uchwał rad gmin, w świetle orzecznictwa sądowego

Wykładowca: Mikołaj Maśliński

Zakres merytoryczny:

1. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi, a także uprawnienia i obowiązki organów gminy

2. Obowiązki przedsiębiorstw wod-kan w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

3. Znaczenie dokumentów planistycznych gminy na rozwój sieci wod-kan

4. Treść i znaczenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rozwój sieci wod-kan

5. Definicja przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza wodociągowego a zasady finansowania ich budowy, podłączenia do sieci i utrzymania.

Na szkolenie zapraszamy: pracowników urzędów gminnych oraz miejskich odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową, procesy inwestycyjne, planowanie przestrzenne oraz ochronę środowiska; osoby odpowiedzialne za nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami wod – kan ze strony gminy.

18/12 2018

Webinar

Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – jakie obowiązki ciążą na podmiotach zbierających i przetwarzających odpady po zmianie ustawy o odpadach?

Wykładowca: Mikołaj Maśliński

Nowe uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami komunalnymi

I. Nowelizacja ustawy o odpadach

 • Główne założenia nowelizacji
 • Przegląd kluczowych zmian

– Nowe zasady magazynowania odpadów

– Obowiązki dotyczące monitoringu wizyjnego (termin na realizację obowiązku, wymagania)

– Nowe wymagania do uzyskania zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów

– Forma i tryb ustanawiania zabezpieczenia roszczeń na etapie uzyskiwania zezwolenia

– Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia

– Nowe zasady przywozu odpadów z zagranicy

– Przegląd nowych uprawnień kontrolnych dla Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego

 • Sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów
 • Obowiązkowa zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

– Jakie obowiązki ciążą na podmiotach, które posiadają ww. zezwolenia?

– Jakie obowiązki ciąża na prowadzących instalacje, dla których wydano pozwolenie zintegrowane?

– Jakie są sankcje za niespełnienie nowych obowiązków?

 • Prezentacja przepisów przejściowych

II. Nowelizacja ustawy o inspekcji ochrony środowiska 

 • Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Przegląd nowych uprawnień kontrolnych i nadzorczych
 • Inne zmiany

III. Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Aktualny stan prac legislacyjnych
 • Prezentacja założeń nowelizacji

– Wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

– Zmiany dot. przetargów na odbiór oraz na zagospodarowanie odpadów

– Zmiany dot. selektywnej zbiórki opadów, w tym bioodpadów

– Zmiany dot. ustalania stawki opłaty za odbiór odpadów

Konsekwencje ostatnich zmian na lokalne systemy gospodarki odpadami komunalnymi   

I. Opłata za składowanie odpadów w świetle aktualnego rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

 • Nowe stawki opłat
 • Warunki obniżenia opłaty za składowanie odpadów o kodzie 19 05 99
 • Zasady badania próbek składowanych odpadów i podmioty uprawnione do dokonywania badań
 • Kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu, a wysokość opłat za składowanie odpadów komunalnych
 • Narzędzia prawne służące zwiększaniu poziomów recyklingu

II. Skutki prawne wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

 • Zmiany dotyczące rejestru działalności regulowanej
 • Zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności – uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Ponowny wpis do rejestru
 • Konsekwencje nieosiągnięcia poziomów recyklingu przez odbierającego odpady

III. Skutki prawne wejścia w życie rozporządzenia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

 • Główne zasady transportu odpadów
 • Wymagana dokumentacja
 • Oznakowanie środków transportu
 • Nowe uregulowania przewozu odpadów niebezpiecznych

IV. Obowiązki sprawozdawcze gmin w świetle aktualnych przepisów

 • Zakres obowiązków ciążących na gminie i sankcje za ich nieprzestrzeganie
 • Sprawozdania skupów surowców wtórnych

Wyzwania na kolejne lata 

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym

– Istota GOZ

– Perspektywa zmian

– Idea „Regionalnego Centrum Recyklingu” case study

08/01 2019

Webinar

Zmiany w orzecznictwie dotyczące opodatkowania wiatraków

Wykładowca: Przemysław Szczepanowski

Szkolenie mające na celu omówienie bieżącego orzecznictwa dotyczącego opodatkowania elektrowni wiatrowych, zmian w przepisach i ich konsekwencji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz właścicieli elektrowni wiatrowych. Skupimy się przede wszystkim na wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22.10.2018 r. – czy linia orzecznicza będzie kontynuowana, czy orzeczenie to będzie miało wpływ na postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Odpowiemy na pytanie, jak rozpocząć lub kontynuować postępowanie podatkowe dotyczące roku 2017; porozmawiamy o rekompensatach od Rządu i możliwości ich dochodzenia przed sądem powszechnym; zastanowimy się nad przyszłością energetyki wiatrowej.

12/02 2019

Webinar

Zasady naliczania i wypłacania trzynastek dla pracowników samorządowych oraz nauczycieli w świetle orzecznictwa

Wykładowca: Iwona Kobus

Szkolenie dotyczące tzn. „trzynastki” oparte jest na ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. W trakcie szkolenia przedstawione będą praktyczne i prawne zagadnienia związane ze stosowaniem tej ustawy. Szkolenie to przeznaczone jest dla pracowników samorządowych – zarówno zatrudnionych w działach kadr, jak i dla wszystkich zainteresowanych tematem – oraz dla nauczycieli.

27/06 2019

Webinar

Bezczynność organu i przewlekłe załatwianie sprawy w kpa i orzecznictwie sądów administracyjnych

25/10 2018

Webinar

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych - RODO

Wykładowca: Agata Smerd

Zakres merytoryczny:

1. Czym jest przetwarzanie danych osobowych w myśl nowych przepisów?

2. Jak należy przygotować się do wdrożenia RODO w organizacji, w szczególności w jednostce zakupowej?

3. Jakie postanowienia związane z RODO powinien zawierać SIWZ?

4. Czy zamawiający musi spełnić obowiązek informacyjny wobec potencjału kadrowego lub podwykonawców wykonawcy?

5. Jaki jest status członków Konsorcjum wobec RODO?

6. Jakie obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych ciążą na wykonawcy?

7. Czy zamawiający przetwarza dane osobowe wrażliwe i czy ma prawo do ich przetwarzania?

8. Jak powinna wyglądać kontrola obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez zamawiającego?

20/11 2018

Webinar

Umowy w sprawie zamówienia publicznego – możliwości aneksowania umowy. Ryzyko związane ze zmianami w treści umowy

Wykładowca: Agata Hryc-Ląd

Zakres merytoryczny:

1. Geneza regulacji dotyczących zmian umów

2. Możliwości aneksowania umowy

a) zmiana w wyniku zapisów umownych

b) zmiana w wyniku zamówień dodatkowych

c) zmiana w wyniku okoliczności nieprzewidzianych

d) zastąpienie dotychczasowego wykonawcy nowym podmiotem

e) zmiany o charakterze nieistotnym

f) zmiany o charakterze nisko wartościowym

3. Obowiązki zamawiającego związane ze zmianą umowy

4. Skutki nieuprawnionej zmiany umowy

5. Zmiany umów w projektach współfinansowanych ze środków UE

6. Zmiany realizowanych umów zawartych w oparciu o przepisy sprzed nowelizacji ustawy Pzp z 2016 r.

11/12 2018

Webinar

Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia wykonawcy. Dokumenty jakich może żądać zamawiający; elektronizacja zamówień publicznych a komunikacja w formie dotychczasowej oraz podwykonawstwo

Wykładowca: Agata Hryc-Ląd

Zakres merytoryczny:

1. Rola warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia

2. Zasady kształtowania warunków udziału w postępowaniu

3. Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia

4. Dokumenty i oświadczenia, jakich może żądać zamawiający

5. Okres ważności składanych oświadczeń i dokumentów

6. Jakie znaczenie ma wartość zmówienia

26/03 2019

Webinar

Podział zamówienia publicznego na części oraz łączenie zamówień różnego rodzaju. Naruszenie zasad nieuczciwej konkurencji.

Wykładowca: Agata Hryc-Ląd

Ustawodawca zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym podejmuje działania wspierające wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z takich rozwiązań jest dokonywanie podziału zamówienia na mniejsze części. Jest to zabieg służący zwiększeniu zaangażowania przedsiębiorców MSP w rynku zamówień publicznych. Jakie są zasady dokonywania podziału na części. W jaki sposób dokonywać podziału zamówienia na części, aby nie narazić się na zarzuty organów kontrolnych. Jak rozsądnie określać warunki udziału w postępowaniu oraz w jaki sposób uzasadniać brak dokonania podziału zamówienia na mniejsze części.

09/04 2019

Webinar

Zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy PZP współfinansowane ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Jak uniknąć korekty finansowej?

Wykładowca: Agata Smerd

Zakres merytoryczny:

1. Planowanie zamówień w obrębie projektu współfinansowanego

2. Podział trybów udzielania zamówień w zależności od progów

3. Rozpoznanie rynku – czy to tryb udzielenia zamówienia?

4. Zasada konkurencyjności i zasada publikowania zamówienia w Bazie Konkurencyjności

5. Regulamin udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE

6. Odstępstwa od zasady konkurencyjności

7. Wybrane wyniki kontroli zamówień współfinansowanych

06/06 2019

Webinar

Sprawdź co zmieni się w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Wykładowca: Agata Hryc-Ląd

Zamówienia publiczne to niezwykle istotne narzędzie dla realizacji celów gospodarczych. Poprzez zamówienia publiczne realizowanie są także polityki społeczne i strategie państwa. Tworzone nowe Prawo zamówień publicznych ma lepiej służyć realizacji celów strategicznych, przez które rozumie się cele horyzontalne jak i indywidualne – uczestników rynku zamówień publicznych. Warto wiedzieć na jakie zmiany się przygotować i w którym kierunku podążają koncepcje ustawodawcy. Uwaga – Program szkolenia ma charakter poglądowy, uzależniony będzie od zaawansowania prac legislacyjnych i zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

1. Omówienie systemu zamówień publicznych w Polsce

2. Cele wynikające z Polityki zakupowej Państwa

3. Najważniejsze aspekty projektu nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

18/10 2018

Webinar

Jak prawidłowo przygotować decyzję administracyjną. Najczęściej popełniane błędy i ich wpływ na trwałość decyzji

Wykładowca: Sylwia Zawartka

Zakres merytoryczny:

1. Obligatoryjne i dodatkowe składniki decyzji administracyjnej – charakterystyka elementów decyzji.

2. Funkcja i konstrukcja prawidłowego uzasadnienia decyzji.

3. Uznanie administracyjne i szczególna rola uzasadnienia decyzji uznaniowej.

4. Wady decyzji administracyjnej – wady nieistotne, które są usuwane w trybie rektyfikacji decyzji oraz wady istotne, wynikające z wadliwości procedury poprzedzającej wydanie decyzji albo istniejące w jej treści.

5. Najczęściej popełniane w praktyce uchybienia przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organy administracji publicznej, mające wpływ na trwałość decyzji administracyjnej.

08/11 2018

Webinar

Odwołania oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia w kodeksie postępowania administracyjnego

Wykładowca: Maciej Kiełbus

Zakres merytoryczny:

1. Odwołanie oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia – zasady ogólne;

2. Postępowanie odwoławcze po zmianach Kodeksu postępowania administracyjnego;

3. Tryby nadzwyczajne w KPA;

4. Przesłanki i skutki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych;

5. Przesłanki i skutki wznowienia postępowania administracyjnego;

6. Zmiana lub uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych.

07/02 2019

Webinar

Milczące załatwienie sprawy oraz postępowanie uproszczone w praktyce

Wykładowca: Maciej Kiełbus

Od 1 czerwca 2017 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wprowadziły one m.in. nowe regulacje dotyczące milczącego załatwienie sprawy (Dział II Rozdział 8a) oraz postępowania uproszczonego (Dział II Rozdział 14). Szkolenie będzie dotyczyło pierwszych doświadczeń związanych ze stosowaniem tych przepisów. Celem spotkania będzie w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytania

1. Czemu ma służyć milczące załatwienie sprawy?

2. Kiedy możliwe jest milczące załatwienie sprawy?

3. Czym różni się milczące załatwienie sprawy od normalnego trybu załatwienia sprawy?

4. Czy milczące załatwienie sprawy może być stosowane w trybach nadzwyczajnych?

5. Kiedy możliwe jest zastosowanie postępowania uproszczonego?

6. Jakie uproszczenia przewiduje nowy tryb kodeksowy?

23/05 2019

Webinar

Wątpliwości i problemy związane z wypłatą 500+ w samorządach

Wykładowca: Marlena Matusik

W okresie ostatnich 3 lat obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w samorządach wystąpiło wiele wątpliwości i problemów związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego, potocznie zwanego świadczeniem 500+. Są to wątpliwości związane zarówno z przesłankami samego przyznania świadczenia, jak i formy jego wypłaty oraz późniejszej weryfikacji przesłanek jego . Podczas szkolenia, opierając się na orzecznictwie sądów administracyjnych, podejmiemy próbę udzielenia kompleksowej odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się w samorządach w związku z wypłatą 500+.

18/06 2019

Webinar

Nowelizacja KPA ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych stron oraz dostępu do akt

Wykładowca: Jowanka Jakubek-Lalik

22/01 2019

Webinar

Ostatnie i projektowane zmiany prawne w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi i ich wpływ na systemy gminne

Wykładowca: Tymoteusz Mądry

Rok 2018 przyniósł obszerne zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wprowadzone mocą ustawy z dnia 20 lipca o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592). Powyższa nowela stanowi bezpośrednią odpowiedź na nasilające się w ostatnich miesiącach zjawisko pożarów odpadów. W związku z tym nowe regulacje prawne zmierzają do zaostrzenia wymagań wobec podmiotów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. I tak, ustawodawca wprowadził obowiązek prowadzenia monitoringu wizyjnego w miejscu magazynowania odpadów lub składowania odpadów, obowiązek uzyskania tzw. operatów przeciwpożarowych, a także wymóg ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. Co istotne zmiany wprowadzane ww. nowelizacją dotkną w równym stopniu podmioty dopiero ubiegające się o otrzymanie pozwolenia administracyjnego na zbieranie lub przetwarzanie odpadów jak i podmiotów posiadających już takie decyzje. Zgodnie bowiem z przepisami przejściowymi zawartymi w omawianej nowelizacji wszystkie podmioty legitymujące się już tego typu zezwoleniami zobowiązane są do złożenia w ciągu 12 miesięcy wniosku o zmianę zezwolenia, w celu dostosowania go do nowych wymogów. Z drugiej strony na poziomie rządowym toczą się pracę nad kolejną nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ma służyć wdrożeniu do jej treści rekomendacji zawartych w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022. Wiele z zaproponowanych w projekcie rozwiązań budzi jednak duże kontrowersje i jest szeroko krytykowanych przez środowiska samorządowe. Biorąc pod uwagę wszystkie powyżej wymienione okoliczności przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które w kompleksowy sposób omawia zarówno wprowadzone jak i projektowane zmiany w prawie odpadowym oraz ich wpływ na funkcjonowanie lokalnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, które pozwoli Państwo odnaleźć się w zawiłościach nowych regulacji.

19/02 2019

Webinar

Opłaty za usługi wodne - pierwszy rok doświadczeń

Wykładowca: Tymoteusz Mądry

Od wejścia w życie zasadniczej części przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego minął już ponad rok. Był to rok intensywnej pracy i zbierania nowych doświadczeń zarówno przez nowoutworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jak i przez przedsiębiorców działających na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym. Postępowania taryfowe, nowe regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, czy wreszcie zupełnie nowy system opłat za usługi wodne stanowiły ogromne wyzwania dla wszystkich podmiotów działających na rynku wodociągowo kanalizacyjnym. Zadania podołaniu ww. wyzwaniom nie ułatwiał też ustawodawca, który od uchwalenia nowego prawa wodnego już sześciokrotnie wprowadzał zmiany do jego treści Ostatnia, tzw. duża nowelizacja Prawa wodnego z dnia 20 lipca 2018 r., wprowadza m.in. zmiany w systemie opłat za usługi wodne. Biorąc pod uwagę ww. zmiany oraz pierwszy rok doświadczeń związanych z funkcjonowaniem nowego systemu opłat przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie systematyzujące dotychczasową wiedzę, a także omawiające nowe regulacje prawne w tym obszarze. Przygotowane szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, w szczególności zaś tych świadczących usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

14/03 2019

Webinar

Samowole budowlane - regulacja sytuacji prawnej budynków i obiektów budowlanych zrealizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia bądź z ich naruszeniem. Najczęstsze problemy w praktyce samorządowej

Wykładowca: Damian Buniak

Roboty budowlane wykonywane niezgodnie z prawem, tj. bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia lub odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę stanowią samowolę budowlaną, która w świetle prawa musi być zlikwidowana. Organem właściwym do likwidacji samowoli budowlanej jest nadzór budowlany, jednakże organy samorządu terytorialnego mają duży wpływ na proces legalizacji samowoli budowlanej z uwagi na to, że są właściwe do wydania zaświadczenia o zgodności nielegalnie wzniesionego obiektu z planem zagospodarowania przestrzennego, czy też (w sytuacji braku mpzp) są właściwe do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla obiektu nielegalnie zbudowanego, bez której legalizacja nie będzie możliwa. Samowole budowlane występują również na działkach gminnych, a w szczególności w pasach drogowych, są też popełniane przez gminy. Jak sobie radzić ze zjawiskiem samowoli budowlanej, jakie procedury wszczynać w celu przywrócenia legalności wykonanych robót. Wyżej wymienione zagadnienia będą poruszane w czasie szkolenia, które w głównej mierze będzie się koncentrowało na definicji samowoli budowlanej, jej konsekwencjach, roli organów gminy w procesie legalizacji oraz na kwestii samowoli budowlanych, które mogą dotknąć interesów gminy.

24/04 2019

Webinar

Pozwolenia wodnoprawne i opłaty za usługi wodne w aktualnym i projektowanym stanie prawnym

Wykładowca: Tymoteusz Mądry

Podczas webinarium omówiona zostanie aktualna sytuacja podmiotów posiadających zgody wodnoprawne (w szczególności pozwolenia wodnoprawne) oraz problematyka obliczania i nakładania opłat za usługi wodne – w tym tryb odwoławczy i pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych w tym zakresie. Dodatkowo poruszona zostanie także procedowana przez Radę Ministrów nowelizacja prawa wodnego, która wprowadza zmiany w zakresie obliczania wysokości opłat za usługi wodne oraz możliwość modyfikacji wysokości opłaty stałej w ciągu trwania roku kalendarzowego.

21/05 2019

Webinar

Zarządzanie drogami wewnętrznymi w tym ich budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie a także nadanie nazwy drodze wewnętrznej

Wykładowca: Dagmara Kafar

Zakres merytoryczny:

1. Definicja „drogi wewnętrznej” jako negacja pojęcia „droga publiczna”;

2. Zarządca a właściciel drogi – prawa i obowiązki z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych:

• utrzymanie (administrowanie) i oznakowanie dróg,

• odpowiedzialność prawna i cywilna;

3. Etapy budowy drogi od pomysłu do oddania do użytkowania (analiza porównawcza trybów administracyjnych dedykowanych drogom publicznym i drogom wewnętrznym);

4. Rola przepisów techniczno-budowlanych w projektowaniu dróg wewnętrznych:

• w sprawie budynków ,

• w sprawie dróg publicznych,

• w sprawie drogowych obiektów inżynierskich;

5. Przebudowa i remont drogi – definicje legalne oraz wymagane tryby administracyjne w świetle Prawa budowlanego na tle ustawy o drogach publicznych;

6. Przebudowa dróg wewnętrznych z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych;

7. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej – obowiązki uczestników procesu z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych;

8. Dekomunizacja nazw dróg wewnętrznych.

28/05 2019

Webinar

Jak podmiot publiczny powinien przygotować się do realizacji przedsięwzięcia w formule PPP?

Wykładowca: Aneta Pomianowska -Molak, Jacek Terebus

Case study

13/06 2019

Webinar

Kontrola opłaty za gospodarowanie odpadami - zbieg ustaw.

Wykładowca: Jowanka Jakubek-Lalik

04/10 2018

Webinar

Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu split payment (podzielonej płatności)

Wykładowca: Paweł Kaźmierczak

Zakres merytoryczny:

1. Mechanizm podzielonej płatności: cel, istota i zakres zastosowania:

a) sposób podziału płatności w ramach mechanizmu;

b) dobrowolność czy obowiązek zastosowania – reguły umowne dotyczące mechanizmu płatności VAT;

c) elementy formalne zastosowania mechanizmu;

d) skutki dla podatnika, gdy kontrahent zastosuje mechanizm płatności VAT – co dalej z kwotą VAT;

2. Rachunek VAT podatnika:

a) zasady prowadzenia rachunku VAT – w tym dla potrzeb scentralizowanego podatnika VAT w postaci jednostki samorządu terytorialnego;

b) zakres możliwości dysponowania przez podatnika środkami zgromadzonymi na rachunku VAT – formuła i termin;

c) odmowa przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT przez organ podatkowy;

d) reguły dysponowania kwotą środków na rachunku VAT, w sytuacji posiadania wielu rachunków VAT przypisanych do jednostek organizacyjnych scentralizowanego podatnika VAT – jst, w różnych bądź tym samym banku;

3. Ustawowe korzyści i preferencje stanowiące w opinii ustawodawcy zachętę zastosowania mechanizmu podzielonej płatności:

a) przesłanki niestosowania podwyższonej stawki odsetek od zaległości podatkowych;

b) reguły obniżenia bieżącego zobowiązania podatkowego na skutek zastosowania mechanizmu;

c) przyspieszony zwrot na rachunek VAT;

4. Split Payment – czy to dobre i warte zastosowania rozwiązanie – podsumowanie „za” i „przeciw”.

15/11 2018

Webinar

Wymiar należności w podatku od nieruchomości – omówienie wybranych zagadnień bieżącego orzecznictwa sądowego oraz TK, a także wybranych nowelizacji przepisów mających wpływ na opodatkowanie

Wykładowca: Paweł Kaźmierczak

Zakres merytoryczny:

1. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych po wejściu w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – wybrane zagadnienia merytoryczne i procesowe, w tym:

a) skutki podatkowe nowelizacji z punktu widzenia podstawy opodatkowania;

b) retroaktywność nowelizacji – możliwe skutki dla organów podatkowych oraz postępowanie w przedmiocie zwrotu nadpłaconych należności;

c) dotychczasowe orzecznictwo związane z przedmiotem ustawy nowelizacyjnej;

2. Procedowanie wniosków zainicjowanych wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z 13 grudnia 2017 r. w sprawie SK 48/15, w przedmiocie nieprawidłowości dotyczącej możliwości podatkowego uznania za budowlę obiektu budowlanego, spełniającego kryteria budynku, w tym:

a) syntetyczne omówienie treści wydanego przez TK orzeczenia;

b) procedowanie w przedmiocie złożonych wniosków związanych z ponowną podatkową kwalifikacją obiektów;

c) omówienie wybranych przykładów orzecznictwa sądowoadministracyjnego w temacie punktu;

3. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntu oraz części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w sytuacji, gdy wyodrębnione lokale, z własnością których wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, znajdują się we własności tego samego podmiotu – omówienie treści oraz możliwych skutków uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: II FPS 1/18, w tym:

a) przedstawienie zagadnienia, na tle którego sformułowano zapytanie do NSA w przedmiocie zastosowania art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

b) omówienie rozstrzygnięcia NSA;

c) wybrane zagadnienia procesowe dotyczące wydanej przez NSA uchwały.

27/11 2018

Webinar

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wykładowca: Dr Mariusz Siwoń

Zakres merytoryczny:

1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych,

2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – definicja,

3. Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych,

4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

5. Katalog kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i skutki ukarania,

6. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych,

7. Zaniechanie przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

06/12 2018

Webinar

Odpowiedzialność wójta (burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka, członków zarządów jednostek samorządu terytorialnego) z tytułu zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego

Wykładowca: Dr Mariusz Siwoń

Zakres merytoryczny:

1. Pozycja organu wykonawczego w stosunku do organu stanowiącego – odpowiedzialność za wykonanie budżetu, absolutorium,

2. Referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego,

3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: katalog naruszeń i kar, skutki ukarania,

4. Odpowiedzialność finansowa za wadliwe decyzje,

5. Przykłady odpowiedzialności karnej (m.in. poświadczenie nieprawdy w dokumentach urzędowych, zarzuty korupcyjne, działanie na szkodę interesu publicznego),

6. Jak zbudować skuteczny system kontroli i jak zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami naruszenia przepisów.

29/01 2019

Webinar

Analiza zmian w rachunkowości budżetowej od nowego roku. Jak uniknąć błędów w sprawozdaniach finansowych na 31.12.2018 r.?

Wykładowca: Elżbieta Nastałek

Zakres merytoryczny:

I. Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej obowiązujące od 01.01.2018 r – analiza porównawcza zmian do roku 2017r. Wybrane zagadnienia do sprawozdań finansowych wg stanu na 31.12.2018 r.: Inwentaryzacja w wykładni Ministerstwa Finansów RIO i NIK oraz na podstawie Krajowych Standardów Rachunkowości (inwentaryzacja zasobu nieruchomości, zbiorów bibliotecznych, stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury…oraz wg KSR 11-Środki trwałe),odpowiedzialność za inwentaryzację drogą spisu w obsłudze wspólnej; próg wartości środków trwałych od 1 stycznia 2018 r w powiązaniu z klasyfikacją budżetową wg wykładni Ministerstwa, definicja środka trwałego wg rozporządzenia, ustawy o rachunkowości w powiązaniu z zapisami standardu KSR Nr 11, elementy wyceny środków trwałych; środki trwałe w budowie – ulepszenie wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; pozostałe środki trwałe – ewidencja ilościowo – wartościowa, stosowanie zasady istotności; umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, użytkowanie wieczyste –stawki w polityce rachunkowości; ewidencja księgowa podstawą sporządzania sprawozdań, zmiany polegające na dostosowanie poszczególnych pozycji wykazywanych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu stanowiących załączniki do przedmiotowego rozporządzenia; nowy dodany załącznik nr 12 pn.: „Informacja dodatkowa”. – dodatkowe obowiązki ujawniania informacji m.in. na temat: 1) wartości gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przekazanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na formy organizacyjno-prawne jednostek otrzymujących 2) aktualnej wartości środków trwałych, w tym dóbr kultury 3) danych o odpisach aktualizujących wartość należności

II. Powiązanie wartości środków trwałych z klasyfikacją budżetową. Aktualnie obowiązujące przepisy i ich zmiany w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej, w tym w szczególności: inwentaryzacja w wykładni Ministerstwa Finansów RIO i NIK oraz na podstawie KRS; wykładania Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską w zakresie płatności podatku dochodowego od umów zlecenia i o dzieło; zmiany wprowadzone w treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) – analiza zmian w odniesieniu do treści Rozporządzenia obowiązującego do 31.12.2017 r ; stanowiska Ministerstwa Finansów w zakresie zapisów rozporządzenia; zmiana progu wartości środka trwałego od 1 stycznia 2018 w powiązaniu z klasyfikacją budżetową.

14/02 2019

Webinar

Użytkowanie wieczyste oraz gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi otrzymanymi przez jednostkę budżetową w trwały zarząd. Podstawowe elementy umów najmu, dzierżawy lub użyczenia – wybrane zagadnienia z praktyki, zasady ewidencji

Wykładowca: Elżbieta Nastałek

Zakres merytoryczny:

I. Obowiązek ustalania przez jednostki sektora finansów publicznych przypadających im należności pieniężnych oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania przy zastosowaniu zasad z art.42 ust.5 i art.254 pkt.1 ustawy o finansach publicznych,

II. Nieustalenie należności jednostki samorządu terytorialnego w świetle dochodzenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

III. Nieruchomości , w tym grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntu jako środki trwałe wg ustawy o rachunkowości,

IV. Zasady ewidencji gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (odniesienie do poz. bilansu jednostki oraz informacji dodatkowej wg stanu na 31.12.2018 r),

V. Zasady ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi – na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – gospodarują starostowie – w oparciu o wyjaśnienia MF,

VI. Gospodarowanie nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – w oparciu o wyjaśnienia MF,

VII. Podstawowe elementy umów najmu , dzierżawy lub użyczenia jako podstawa dochodzenia należności jst – wybrane zagadnienia z praktyki,

VIII. Najczęściej występujące nieprawidłowości.

05/03 2019

Webinar

Kontrola wykonywania przez instytucje obowiązane, obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - w ramach sprawowanego nadzoru przez prezydenta miasta na prawach powiatu i starostę nad fundacjami i stowarzyszeniami - na podstawie nowej ustawy od 13 lipca 2018 r. (Dz.U. poz.723 ze zm.)

Wykładowca: Elżbieta Nastałek

Zakres merytoryczny:

I. Fundacja i stowarzyszenie jako instytucja obowiązana wg ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie w dniu 13 lipca 2018 r. oraz ustaw szczególnych – zmiany do ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (art. 159) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (art. 160)

II. Postępowanie instytucji współpracującej na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – przykład instrukcji postępowania

III. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami pod kątem wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

IV. Przykład listy kontrolnej do weryfikacji stosowania przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez fundacje i stowarzyszenia.

17/01 2019

Webinar

Praktyczne wdrażanie zmian w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 w urzędach i jednostkach samorządowych

Wykładowca: Aleksandra Baranowska-Górecka

1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany w prawie pacy, które przewidują długo wyczekiwaną przez pracodawców zmianę w zakresie formy przechowywania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak i okresu przechowywania akt osobowych zatrudnionych. Z uwagi, że zmiana ta jest istotna dla działów kadr, to warto zapoznać się ze zmienioną regulacją. W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z nowelizacją, w tym: zakres zastosowania ustawy i regulacje przejściowe; zmienione zasady przechowywania dokumentacji; regulacje dotyczące wyboru postaci, w której będzie prowadzona dokumentacja pracownicza; nowe obowiązki informacyjne wobec podwładnych; obowiązek dostosowania dotychczasowej dokumentacji pracowniczej do nowych wymagań.

21/02 2019

Webinar

Praktyczne problemy z delegacjami służbowymi z uwzględnieniem Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów oraz Przewodniczących rad. Rozliczanie delegacji z wykorzystywaniem własnego samochodu oraz środków komunikacji publicznej

Wykładowca: Katarzyna Gospodarowicz

Szkolenie ma na celu omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie delegacji służbowych przede wszystkim z uwzględnieniem problemów związanych z kierowaniem w delegacje, rozliczaniem diet, jak dokonywaniem zwrotów związanych z tym kosztów. W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z nowelizacją, w tym: Prawne regulacje w zakresie definicji podróży służbowej; Krajowe podróże służbowe; Problemy związane z rozliczaniem zagranicznej podróży służbowych; Pozostałe zagadnienia, jak korzystanie w czasie podróży z pojazdów stanowiących własność pracowników i dokonywanie rozliczeń; Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z rozliczaniem podróży służbowych.

07/03 2019

Webinar

Monitoring w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych a obowiązki pracodawcy

Wykładowca: Sylwia Zawartka

Zakres merytoryczny:

I. Ramy prawne możliwości wprowadzenia monitoringu w urzędach i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych – skutek reformy prawa ochrony danych osobowych w polskim systemie prawnym, związanej z wejściem w życie RODO;

II. Zasady legalnego monitorowania pracowników i obowiązki pracodawcy związane z wprowadzeniem monitoringu – cele, zakres i sposób stosowania monitoringu w urzędzie i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych;

III. Dopuszczalne formy monitorowania pracowników przez pracodawcę samorządowego – narzędzia i granice korzystania z monitoringu;

IV. Monitoring pracowników a ochrona danych osobowych oraz innych dóbr osobistych pracownika;

V. Monitoring w miejscu pracy a możliwa odpowiedzialność pracodawcy.

10/04 2019

Webinar

Regulamin wynagradzania w samorządzie a rozporządzenie płacowe - praktyczne problemy z jego stosowaniem

Wykładowca: Sylwia Zawartka

Zakres merytoryczny:

I. Regulamin wynagradzania w samorządzie – podstawa, obowiązek wprowadzenia regulaminu, zakres podmiotowy i przedmiotowy;

II. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych;

III. Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – zakres zmian i modyfikacji w ustalaniu i wypłacaniu poszczególnych składników wynagrodzenia;

IV. Praktyczne problemy, które mogą pojawić się przy stosowaniu nowych przepisów;

V. Dostosowanie zakładowego regulaminu wynagradzania do przepisów płacowych obowiązujących od 19 maja 2018 r.

25/04 2019

Webinar

Problematyka urlopów wypoczynkowego, okolicznościowego i bezpłatnego w samorządzie

Wykładowca: Agnieszka Bieniek

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów wypoczynkowego, okolicznościowego i bezpłatnego w samorządzie. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się w szczególności jak należy: – proporcjonalnie rozliczać urlopy wypoczynkowe pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, – rozliczać urlop pracownikom w pierwszym roku ich kariery zawodowej, – zmniejszać zaległości urlopowe, – ustalać staż pracy od którego zależy wymiar urlopu z uwzględnieniem okresów nietypowych (np. praca w rolnictwie), – rozliczać urlopu wypoczynkowy pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Tematyka szkolenia obejmować będzie również udzielanie i dokumentowanie urlopów okolicznościowych, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu, urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień.

04/06 2019

Webinar

Problemy praktyczne z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w samorządzie

Wykładowca: Agnieszka Bieniek

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności w zakresie rozliczania czasu pracy w samorządzie. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się w szczególności: – o odrębnościach wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych i odpowiednim stosowaniu przepisów Kodeksu pracy z uwagi na obowiązek pracodawców samorządowych ustalenia godzin pracy urzędu w taki sposób, aby obywatele mogli załatwiać swoje sprawy w dogodnym dla siebie czasie; – co to są normy, wymiar, rozkład czasu pracy i okresy odpoczynku i ile wynoszą dla pracowników samorządowych, – jakie systemy czasu pracy najlepiej pasują do pracowników samorządowych i czym się charakteryzują; – co to są godziny nadliczbowe, kiedy są dopuszczalne i jak należy je rozliczać w stosunku do pracowników samorządowych; – o zmianach w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

25/06 2019

Webinar

Nagrody i premie w samorządowej praktyce. Najczęściej pojawiające się wątpliwości

Wykładowca: Iwona Kobus

Szkolenie przedstawia prawne uwarunkowania przyznawania nagród i premii pracownikom samorządowym w kontekście praktyki oraz orzecznictwa sądowego. Podczas szkolenia można dowiedzieć się mi.in., czym się różni nagroda od premii, jak wprowadzić u pracodawcy przepisy dotyczące przyznawania nagród i premii, czy można żądać wypłaty premii lub nagrody. Szkolenie skierowane jest zarówno do pracowników zajmujących się kadrami, jak i do wszystkich pracowników samorządowych.

10/10 2018

Webinar

Mediacje w sytuacjach konfliktowych i spornych z mieszkańcami

Wykładowca: Kamila Bidzińska

Zakres merytoryczny:

1. Identyfikacja zwolenników i oponentów w realizowanych projektach i odpowiedzi na ich potrzeby przy uwzględnieniu kryterium racjonalności.

2. Etapy mediacji i zasady ich prowadzenia,

3. Strategie negocjacyjne w sytuacjach spornych,

4. Techniki warunkujące budowanie porozumienia.

Uczestnicy pozyskają również wiedzę na temat skutecznych reakcji na problemy w poszczególnych fazach konfliktu, a także dowiedzą się więcej na temat budowania argumentacji na rzecz pozyskania zrozumienia i przychylności dla tzw. trudnych tematów.

07/11 2018

Webinar

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem w organizacji

Wykładowca: Kamila Bidzińska

Mniejsze lub większe kryzysy zdarzają się każdemu z nas. Nie każdy jednak reaguje na podobne sytuacje w ten sam sposób. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym m.in.: typ osobowości, poziom odporności psychicznej, indywidualne nawyki, czy nasze osobiste doświadczenia. Pewne jest natomiast, że nie służą nam ani ciągły pęd, przeciążenie obowiązkami, czy brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, ani też rutyna codziennej pracy i poczucie monotonii. Nie najlepiej też znosimy zależności służbowe, które powodują brak poczucia sprawstwa i frustrację. To proste drogi do wypalenia zawodowego. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników nt. potrzeby świadomego zarządzania stresem w kontekście zawodowym i prywatnym. Punktem wyjścia będzie jasne zdefiniowanie wartości osobistych w szerszym kontekście – kultury organizacyjnej i zależności stanowiskowych, zakresu obowiązków oraz życia po godzinach pracy. Omówione zostaną także sposoby identyfikacji różnic pomiędzy przemęczeniem a – zbyt często trywializowanym – wypaleniem zawodowym. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się więcej nt. metod wspierających efektywną realizację obowiązków, sprzyjających redukcji napięcia i poczucia braku kontroli, jak również nt. zasad budowania satysfakcjonującego środowiska pracy.

05/12 2018

Webinar

Jak komunikować się efektywnie z mediami?

Wykładowca: Anna Kędzierska

Zakres merytoryczny:

1. Efektywna komunikacja z mediami – jakie nasze cele ma realizować?

2. Media – wróg czy przyjaciel?

a) specyfika współczesnych mediów i wynikająca z nich strategia budowania relacji

b) Social Media i media – czy to idzie w parze?

3. Studio radiowe i telewizyjne, nagranie, live, „setka”, konferencja prasowa – jak się w tym wszystkim odnaleźć i dobrze wypaść?

a) specyfika pracy dziennikarza w radiu i TV – czego dziennikarz od Ciebie oczekuje i jak możesz na tym skorzystać?

b) przygotowanie do wystąpienia: merytoryczne, strój, makijaż, ćwiczenia dykcyjne i relaksacyjne, autoryzacja materiałów

c) trudne pytania – jak sobie z nim radzić?

4. Uwaga! Dziennikarz – jakich słów i zachowań unikać?

a) najczęstsze błędy popełniane w kontakcie z mediami

b) czy warto mieć rzecznika prasowego?

5. Jak zainteresować dziennikarza ważnymi dla nas zagadnieniami

a) przygotowanie spójnej komunikacji do mediów

b) mianownik komunikacyjny

c) zasada dostępności – czyli to, co lubią media

6. Sesja pytań i odpowiedzi.

09/01 2019

Webinar

Zarządzanie projektami w JST

Wykładowca: Kamila Bidzińska

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania projektami w sposób jak najbardziej praktyczny. Punktem wyjścia będzie wprowadzenie teoretyczne, które pozwoli zrozumieć podstawowe różnice pomiędzy projektami i przedsięwzięciami w organizacji. W kolejnym kroku zostaną omówione wiodące standardy i metodyki – od tradycyjnych (kaskadowych), po zwinne. Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie w sposób trafny dobrać wybrany sposób zarządzania projektem do konkretnego wyzwania w organizacji. W trakcie webinaru omówione zostaną także sposoby poszukiwania innowacji, opartych na głębokim zrozumieniu potrzeb interesariuszy, oraz usprawnień w procesie komunikacji i wymiany wiedzy pomiędzy uczestnikami procesu. Kluczowym założeniem tej części szkolenia będzie zwrócenie uwagi uczestników na potrzebę ciągłego poszukiwania i wdrażania nowych, bardziej efektywnych sposobów pracy podczas realizacji projektu. W ramach praktycznego wprowadzenia do tematu zostaną omówione metody Design Thinking i Action Learning i ich potencjał w kontekście pracy JST.

13/02 2019

Webinar

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Wykładowca: Kamila Bidzińska

Wzrost efektywności pracy w urzędzie ma bardzo istotne znaczenie dla budowania satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz na ocenę zewnętrznych interesariuszy. W trakcie webinarium uczestnicy dowiedzą się więcej o sprawdzonych praktykach wspierających sprawne działanie na co dzień – na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Na konkretnych przykładach omówione zostaną sposoby na wprowadzenie w rytm pracy pozytywnych nawyków, które drobnymi krokami mogą przybliżać do znaczących zmian – od poczucia kontroli nad bieżącymi zadaniami, po ogólną sprawność urzędu.

W programie szkolenia m.in. o:

– oddzielaniu zobowiązań pilnych i ważnych od tych pozornie spełniających wskazane kryteria,

– usprawnianiu procesu zarządzania powtarzalnymi zadaniami,

– identyfikowaniu i ograniczeniu „rozpraszaczy”,

– koncentracji na celach wraz z ich precyzyjnym dookreślaniem,

– zarządzaniu korespondencją e-mail,

– sztuce prowadzenia produktywnych spotkań przynoszących konkretne wnioski, rozwiązania,

– organizacji pracy pod presją czasu.

13/03 2019

Webinar

Obsługa trudnego klienta w urzędzie

Wykładowca: Kamila Bidzińska

W pracy urzędnika nie brakuje sytuacji, w których konieczne jest trzymanie nerwów na wodzy, aby obsługa klientów ograniczyła ryzyka dla wizerunku organizacji. Niejednokrotnie pojedyncza, z pozoru błaha, sytuacja ma bowiem wpływ na ocenę pracy całego urzędu. Bywa też, że od drobnych nieporozumień zaczynają się – oprócz wielu stresów i dyskomfortu zainteresowanych stron – spore kryzysy, również z udziałem mediów. Potencjał standaryzacji w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe jest w tym kontekście nieoceniony. Punktem wyjścia do szkolenia będzie teza, że każdy kontakt z petentem może być źródłem satysfakcji – dla urzędnika z wykonywania wartościowej pracy, jak i dla zewnętrznych interesariuszy, którzy po kontakcie z reprezentantem danej instytucji mają poczucie, że zostali potraktowani z szacunkiem i zrozumieniem oraz otrzymali realną pomoc. Podczas webinarium uczestnicy otrzymają solidną dawkę praktycznej wiedzy na temat jakościowych standardów obsługi klienta zewnętrznego, w tym m.in. w zakresie:

– formułowania jasnych i zrozumiałych przekazów,

– przełamywania barier komunikacyjnych,

– wyprzedzania potencjalnych problemów,

– radzenia sobie z obiekcjami po stronie odbiorcy,

– ochrony przed manipulacją i odpowiedzi na sytuacje problemowe

– postawy agresywne ze strony klientów.

 

27/08 2018

Webinar

RODO W PRAKTYCE JST PODCZAS WYBORÓW POWSZECHNYCH

Wykładowca: Jarosław Feliński

Zadania funkcyjne urzędu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w procesie przygotowania i realizacji wyborów powszechnych.

23/10 2018

Webinar

Bezpieczny monitoring wizyjny w szkole oraz w jst według RODO oraz zasady transmisji sesji rady według przepisów ustaw samorządowych obowiązujących od nowej kadencji

Wykładowca: Aleksandra Baranowska Górecka

Zakres merytoryczny:

1. Omówienie przepisów dotyczących stosowania monitoringu wizyjnego w szkołach

2. Omówienie przepisów dotyczących stosowania monitoringu wizyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego

3. Dopuszczalny zakres i cel stosowania monitoringu wizyjnego w szkołach i jednostkach samorządu terytorialnego

4. Stosowanie monitoringu wizyjnego a ochrona danych osobowych (z uwzględnieniem przepisów RODO)

5. Stosowanie monitoringu wizyjnego – problemy praktyczne

6. Omówienie przepisów dotyczących transmisji sesji rady

7. Transmisja sesji rady a przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (z uwzględnieniem przepisów RODO)

8. Transmisja sesji rady – problemy praktyczne

16/04 2019

Webinar

Kiedy informacja publiczna jest informacją przetworzoną?

Wykładowca: Dr Bartosz Mendyk

Podział informacji publicznej na prostą oraz na przetworzoną ma fundamentalne znaczenie dla każdego urzędu w Polsce: w przypadku, gdy informacja posiada charakter przetworzony wnioskodawca musi wykazać się szczególnym interesem publicznym. A więc czym? Na to pytanie doktryna, ale przede wszystkim orzecznictwo starają się na bieżąco odpowiadać. W ostatnim czasie wyzwań związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej przybyło, bowiem coraz więcej osób fizycznych- w tym studentów, społeczników czy naukowców, jak i stowarzyszeń, przedsiębiorców a nawet kancelarii prawnych stara się aktywnie wykorzystywać tę formę komunikacji z urzędem dla pozyskania informacji. W sytuacji, gdy wniosek dotyczy informacji prostej, a więc dostępnej od ręki – należy ją udostępnić, ale co w sytuacji, gdy trzeba poświęcić czas na przygotowanie, zebranie informacji (stworzyć tabele, zestawienie, czy chociażby uszeregować i przekserować kilka (naście) tysięcy stron dokumentacji? Szkolenie odpowiada zarówno na te podstawowe pytania, ale również wskazuje niuanse, które stanowią języczek u wagi- które ostatecznie przeważyły, że sądy administracyjne zakwalifikowały określony katalog informacji jako informację przetworzoną. Ze względu na mnogość orzecznictwa szkolenie opiera się nie tylko na tych podstawowych orzeczeniach, ale przede wszystkim korzysta z tych najnowszych, które sprawiają, że pojęcie informacji prostej oraz przetworzonej ciągle ewoluuje. Zakres merytoryczny: Ustawa o dostępie do informacji publicznej wraz z orzecznictwem.

09/05 2019

Webinar

Praktyczne szkolenie dla IOD poświęcone przygotowaniu dokumentacji wymaganej przepisami o ochronie danych osobowych

Wykładowca: Dr Bartosz Mendyk

Wprowadzenie RODO stanowiło swoistą rewolucję w urzędach widoczną zwłaszcza w 2018 r.: z niszowej dziedziny prawa ochrona danych osobowych stała się głównym tematem w dyskursie prawniczym. Jedną z pierwszych zmian jaką wprowadziły nowe przepisy stał się obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych. Osoby te stanęły przed dylematem, bowiem z jednej strony RODO jest dość elastyczne pod względem dokumentacji, akcentując jednocześnie zasadę rozliczalności: a więc zasadę, która wskazuje, że administrator danych musi „udowodnić” spełnianie przepisów RODO, z drugiej strony polskie ustawodawstwo wdrażające to rozporządzenie nakłada na to sztywniejsze ramy: wyraźnie wskazując, które elementy trzeba realizować. Powyższe należy uzupełnić o fakt, że Inspektor Ochrony Danych pracujący w sektorze publicznym musi, poza tym uwzględniać krajowe ramy interoperatywności. Sytuację inspektora dodatkowo utrudniają różnego rodzaju publikacje np. w internecie, które potrafią zawierać błędy merytoryczne, albo które multiplikują wątpliwości przez co dokumenty, zaczynają pączkować i dokumentacja potrafi przybrać pokaźne rozmiary. Wszystko powyższe sprawia, że opracowanie i wdrożenie odpowiedniej dokumentacji jest wyzwaniem dla inspektora. Na szkoleniu omówione będą dokumenty wynikające z RODO, polskich przepisów wdrażających RODO (a więc upoważnienia, klauzule), jak i błędy z którymi można się spotkać. Prowadzący jest doktorem nauk prawnych oraz inspektorem w dwóch urzędach miejskich oraz kilkunastu jednostkach organizacyjnych.

30/10 2018

Webinar

Redagowanie tekstów jednolitych samorządowych aktów normatywnych – uwarunkowania prawne, praktyka i prawidłowe techniki prawodawcze

Wykładowca: Włodzimierz Zając

Zakres merytoryczny:

1. Charakter prawny tekstu jednolitego i obowiązki ustawowe z nim związane:

1.1. tekst jednolity w systemie źródeł prawa,

1.2. podstawy prawne i organy zobowiązane do ogłaszania tekstu jednolitego,

1.3. „Zasady techniki prawodawczej” jako narzędzie redagowania samorządowych aktów normatywnych.

2. Forma i obligatoryjne elementy budowy tekstu jednolitego samorządowego aktu normatywnego: 2.1. obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu jednolitego – zakres informacji przewidzianych w treści obwieszczenia,

2.2. załącznik do obwieszczenia – właściwy tekst jednolity.

3. Redagowanie obwieszczenia:

3.1. tytuł, formatowanie, wskazanie podstawy prawnej tekstu jednolitego,

3.2. część wskazująca akty, które wprowadziły zmiany w akcie normatywnym objętym tekstem jednolitym (pkt 1 obwieszczenia),

3.3. część wskazująca przepisy nieujęte w załączniku, odnoszące się do treści aktu, dla którego jest wydawany tekst jednolity (pkt 2 obwieszczenia).

4. Redagowanie załącznika do obwieszczenia – tekstu jednolitego:

4.1. podstawowe dyrektywy włączania przepisów do tekstu jednolitego,

4.2. szczegółowe techniki redagowania przepisu tekstu jednolitego – formuły redakcyjne do zmienionych i uchylonych jednostek redakcyjnych,

4.3. odnośniki do treści przepisów.

4.4. drugi tekst jednolity aktu z tekstem jednolitym.

10/01 2019

Webinar

Jak prawidłowo i bezbłędnie przygotować obowiązkową we wszystkich samorządach uchwałę o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej?

Wykładowca: Zdzisław Majewski

Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych przyznała grupie mieszkańców prawo do wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Ustawowym obowiązkiem rad i sejmików jest określenie w drodze uchwały szczegółowych zasad inicjatywy uchwałodawczej, zasad ich promocji i formalnych wymogów. Szkolenie zostanie poprowadzone w oparciu o książkę Ireneusza Krześnickiego: „Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy z komentarzem.” Municipium 2018 r. Szkolenie pozwoli krok po kroku przygotować projekt uchwały z wypełnieniem dyspozycji dość lakonicznych przepisów ustaw samorządowych, w tym: – szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; – zasady tworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej; – zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; – formalne wymogi, jakim musi odpowiadać projekt uchwały złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; – zasady rozpatrywania przez radę gminy/radę powiatu/sejmiku województwa projektu uchwały złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Ogólne przepisy ustaw samorządowych nie pozostawiają organom możliwości uregulowania w uchwale zasad czy trybu realizacji inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców, w sposób dowolny. Zaprezentowany i omówiony w książce przykład szczegółowych zapisów uchwały przede wszystkim pozostawia instytucję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom nie czyniąc z niej narzędzia do walki politycznej, np. w ramach kampanii wyborczej. Projekt uwzględnia: – prawo wniesienia projektu uchwały przez mieszkańców z pominięciem organu wykonawczego, bezpośrednio do organu uchwałodawczego, do rozpatrzenia i uchwalenia, – upodmiotowienie mieszkańców – mieszkańcy nie popierają projektu uchwały, lecz uwzględniając przepisy RODO, wspólnie go składają do rozpatrzenia podpisując indywidualne oświadczenia woli, – zasady, które nie ograniczają szerokiego prawa przyznanego mieszkańcom przez ustawodawcę, np. przez nadmierną formalizację.

12/03 2019

Webinar

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w samorządzie w świetle funkcjonowania nowej komisji skarg wniosków i petycji. Problemy proceduralne i praktyczne

Wykładowca: Iwona Kobus

W kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wybranych w 2018 r., obowiązkowo powołuje się komisję skarg, wniosków i petycji. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy wykonawcze, zaś petycje są uregulowane w odrębnej ustawie. Specyfika postępowań skargowych, wnioskowych i w sprawach petycji, sprawia, iż w praktyce powstają wątpliwości dotyczące stosowania tych przepisów. Celem szkolenia jest omówienie sposobu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w komisji, jak i uprawnienia i obowiązki komisji w kontekście przepisów prawnych dotyczących skarg, wniosków i petycji. Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządowych, zarówno obsługujących organy stanowiące rady jednostek samorządu terytorialnego, jak i wszystkich pracowników, którzy w pracy zajmują się sprawami skarg, wniosków i petycji.

02/04 2019

Webinar

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - aspekty prawne

Wykładowca: Aneta Suchoń

W ramach szkolenia przedstawione zostaną regulacje prawne, orzecznictwo oraz problemy występujące w praktyce: Zakres obowiązywania i cel ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; Notyfikacja Komisji Europejskiej programu pomocowego pn. „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”. Został on zgłoszony Komisji Europejskiej jako pomoc państwa zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego (pojęcie producenta rolnego, w tym szczególna uwaga zostanie poświęcona dzierżawcy i innym posiadaczom zależnym; bezumowne korzystanie z nieruchomości); Przypadki, kiedy producentowi rolnemu nie przysługuje zwrot podatku akcyzowego; Limit oraz kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; Procedura przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata; Podatek nienależny lub nadmiernie zwrócony.

18/04 2019

Webinar

Prawidłowe funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w samorządzie

Wykładowca: Jowanka Jakubek-Lalik

Szkolenie przedstawia pojęcie i istotę kontroli zarządczej oraz jej umocowanie w regulacjach prawnych. Omówione zostaną standardy kontroli zarządczej, zadania i odpowiedzialność kierownika jednostki. Jako kluczowe, przeanalizowane zostaną cele i zadania samorządu terytorialnego oraz mierniki ich realizacji, zarządzanie ryzykiem oraz budżet zadaniowy w samorządzie terytorialnym. Ważnym aspektem szkolenia będą także praktyczne kwestie związane z kontrolą zarządczą, przede wszystkim monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej i dobre praktyki w zakresie kontroli zarządczej.

16/05 2019

Webinar

Podstawy efektywnego zarządzania danymi w samorządzie

Wykładowca: Szymon Ciupa

Sprawna realizacja zadań ustawowych miasta, zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz świadczenie usług komunalnych wymagają przetwarzania ogromnych ilości danych, ale też współpracy opartej na wymianie informacji. Zapewnienie szybkiego przepływu informacji oraz wydajnego dostępu do nich, efektywne przetwarzanie, analizowanie danych i wyciąganie z nich wniosków to kluczowe umiejętności miejskie dzisiejszych czasów. Są one niezbędne, aby budować polityki miejskie i zarządzać rozwojem miasta w oparciu o obiektywne przesłanki, a nie przeczucia, a także, aby podejmować szybsze i pewniejsze decyzje administracyjne np. w ramach procesu inwestycyjnego, zarządzać infrastrukturą miejską czy zapewniać lepszej jakości usługi miejskie.

Podczas szkolenia zostaną poruszone takie kwestie jak:

• Roli danych miejskich w budowie polityk i zarządzaniu JST

• Kluczowych warunków, które muszą zostać spełnione przez JST, które chcą wprowadzić zarządzanie oparte o dane (ang. data-driven management)

• Źródeł danych możliwych do wykorzystania w zarządzaniu JST

• Wdrażania idei Otwartych Danych w JST

• Monitorowania rozwoju JST oraz jakości usług z wykorzystaniem danych z wykorzystaniem m.in. ISO37120

W webinarium zostaną przedstawione dobre praktyki w zakresie wykorzystania danych cyfrowych w zarządzaniu JST, w tym na polu zintegrowanego zarządzania zadaniami, integracji polityk miejskich, zarządzania procesami, zarządzania przestrzenią oraz infrastrukturą.

2018/ 2019

Webinar

Podstawy prawa finansów publicznych

Wykładowca: Sylwester Szczepaniak, radca prawny

Szkolenie przekazuje podstawową, skondensowaną wiedzą na temat finansów publicznych. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat tego, jakie są środki publiczne w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, jak odbywa się gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych oraz jakie są zasady publicznej gospodarki finansowej. W szkoleniu poruszymy także kwestie źródeł prawa finansowego oraz przedmiot regulacji w zakresie pozyskiwaniu danin publicznych i pozostałych dochodów publicznych oraz wydatkowania środków publicznych, form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, pojęcie i rodzaje środków publicznych, wydatki publiczne, budżet jednostki samorządu terytorialnego (forma prawna, cechy i struktura budżetu, roczność a wydatki niewygasające, jednostronna dyrektywność po stronie wydatkowej) oraz budżet zadaniowy jako plan finansowy w układzie zadaniowym.

2018/ 2019

Webinar

Podstawy techniki prawodawczej i instrukcja kancelaryjna

Wykładowca: Iwona Kobus, radca prawny

Szkolenie podzielone jest na dwie części, z których pierwsza część przedstawia podstawowe zasady tworzenia przepisów prawnych, ich ogłaszania. Wskazuje także na ryzyka, związane z przestrzeganiem zasad techniki prawodawczej. Druga część dotyczy stosowania instrukcji kancelaryjnej, dekretowania i prowadzenia akt sprawy w systemie tradycyjnym (papierowym) oraz w EZD – elektronicznym zarządzaniu dokumentacją.

2018/ 2019

Webinar

Etyka pracowników samorządowych i status prawny pracowników samorządowych

Wykładowca: Dorota Bąbiak-Kowalska, radca prawny

Szkolenie jest wstępem do etycznego funkcjonowania urzędów i ma na celu przybliżenie wzorców działań i zachowań, które można i należy przyjąć w pracy a także dokonywać ich dalszego udoskonalania. Jednym bowiem z podstawowych zadań administracji publicznej jest budowanie etycznych postaw i zachowań urzędników publicznych. Jego istota polega na ustaleniu norm, wzorów działania, wprowadzeniu mechanizmów ich realizacji oraz kryteriów oceny. W szczególności obszar etyki i zapobiegania zjawiskom korupcji obejmuje takie elementy, jak standardy zachowań etycznych, katalogi zasad i wartości etycznych oraz szczegółowe procedury postępowania.

2018/ 2019

Webinar

Podstawy ustroju administracji publicznej

Wykładowca: Sylwester Szczepaniak, radca prawny

Pojęcie administracji publicznej. Podstawy prawne działania administracji publicznej. Rodzaje administracji publicznej. Administracja rządowa i nie rządowa. Administracja samorządowa. Podmioty wspierające realizację zadań administracji publicznej.

2018/ 2019

Webinar

Dostęp do informacji publicznej

Wykładowca: Iwona Kobus, radca prawny

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego którzy mają zapoznać się z podstawami dostępu do informacji publicznej. Szkolenie wyjaśnia podstawowe pojęcia z tego zakresu, m.in.: zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, definicje informacji publicznej, sprawy publiczne, tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osoby fizycznej. Przekazuje również wiadomości dotyczące podstawowych zasad dostępu do informacji publicznych: udostępnianie informacji na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji, forma, termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, przetworzenie a anonimizacja. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej- konsekwencje.

2018/ 2019

Webinar

Kodeks postępowania administracyjnego

Wykładowca: Sylwester Szczepaniak, radca prawny

Szkolenie w sposób bardzo skondensowany przekazuje podstawową wiedzę z zakresu procedury administracyjnej. Zaznajamia pracownika z podstawowymi zagadnieniami takimi jak zakres zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego, zasady ogólne procedury administracyjnej (m.in. katalog obowiązujących zasad procedury administracyjnej, treść poszczególnych zasad, konsekwencje ich naruszenia), właściwość organów i spory kompetencyjne (m.in. właściwość miejscowa, rzeczowa i funkcjonalna) a także wyłączenie pracownika i wyłączenie organu (m.in. przesłanki, tryb podejmowania decyzji w przedmiocie wyłączenia, konsekwencje braku wyłączenia). Podczas szkolenia przekazane także zostaną informacje dotyczące terminów, doręczeń, pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym, terminy załatwiania spraw administracyjnych i konsekwencje ich niedochowania, wymogi decyzji administracyjnej.

2018/ 2019

Webinar

Jak zapewnić bezpieczeństwo sieci internet - szkolenie dla użytkowników

2018/ 2019

Webinar

Jak ocenić ryzyko w systemie bezpieczeństwa informacji?

2018/ 2019

Webinar

Tworzenie, wdrażanie, utrzymanie oraz rozwój polityki bezpieczeństwa

2018/ 2019

Webinar

Jak profesjonalnie przygotować się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji?

2018/ 2019

Webinar

Jak skutecznie przeprowadzić audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i zapewnić ciągłość działania?

2018/ 2019

Webinar

Co po audycie wewnętrznym bezpieczeństwa informacji, czyli identyfikacja niezgodności, przygotowanie raportu z audytu oraz działania poaudytowe