Program i harmonogram ścieżek

01/10 2019

Webinar

Zmiany w prawie w zakresie Prawa Oświatowego i Karty Nauczyciela

Wykładowca: Grzegorz Pochopień

05/11 2019

Webinar

Zmiany w zakresie podatku VAT w 2020 r.

Wykładowca: Paweł Kaźmierczak

04/02 2020

Webinar

Nowe prawo

21/04 2020

Webinar

Nowe prawo

19/05 2020

Webinar

Nowe prawo

02/06 2020

Webinar

Nowe prawo

25/02 2020

Webinar

Stypendia sportowe udzielane przez samorządy – jak unikać błędów

Wykładowca: Adam Wyrzykowski

17/03 2020

Webinar

Pomoc publiczna - orzecznictwo, zasady udzielania, mechanizm działania pomocy publicznej w ośrodkach innowacji typu: park naukowo-technologiczny .

Wykładowca: Adam Wyrzykowski

16/06 2020

Webinar

Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie w orzecznictwie

07/01 2020

Webinar

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - na co samorządy muszą zwrócić szczególną uwagę i od czego zacząć przygotowania do jej wejścia w życie

Wykładowca: Agata Smerd

03/03 2020

Webinar

Zamówienia publiczne

28/04 2020

Webinar

Zamówienia publiczne

26/05 2020

Webinar

Zamówienia publiczne

09/06 2020

Webinar

Zamówienia publiczne

08/10 2019

Webinar

Organizacja archiwum zakładowego w JST. Zasady udostępniania dokumentacji spraw zakończonych z archiwum zakładowego z uwzględnieniem znowelizowanego prawa o ochronie danych osobowych

Wykładowca: Sylwia Zawartka

03/12 2019

Webinar

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych z uwzględnieniem pozycji prawnej i zadań wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

14/01 2020

Webinar

E-PUAP w praktyce - z uwzględnieniem wysyłania tytułów wykonawczych

11/02 2020

Webinar

Szczególne okoliczności wydawania decyzji administracyjnych

Wykładowca: Sylwia Zawartka

15/10 2019

Webinar

Drogi wewnętrzne – zarządzanie w praktyce

Wykładowca: Wiesław Podhorodecki

26/11 2019

Webinar

Bezumowne korzystanie z nieruchomości publicznej – kierunki działania właściciela

18/02 2020

Webinar

Wybrane zagadnienia z zakresu podziału nieruchomości (w tym z uwzględnieniem różnych klas gruntów) oraz rozgraniczenia nieruchomości

Wykładowca: Agata Legat

24/03 2020

Webinar

Oddawanie nieruchomości publicznych do używania (najem, dzierżawa, użyczenie), jako czynności organu z zakresu gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości

05/05 2020

Webinar

Ustanowienie służebności

29/10 2019

Webinar

Praktyczne aspekty związane z ewidencją, wyceną, przekazywaniem środków trwałych oraz ich inwentaryzacją

Wykładowca: Elżbieta Nastałek

19/11 2019

Webinar

Księgowość budżetowa, klasyfikacja budżetowa – przykłady praktyczne

Wykładowca: Elżbieta Nastałek

28/01 2020

Webinar

Dotacje z budżetu

Wykładowca: Paweł Kaźmierczak

31/03 2020

Webinar

Praktyczne aspekty związane z odliczeniem podatku VAT przy inwestycjach JST

Wykładowca: Paweł Kaźmierczak

07/04 2020

Webinar

Sporządzanie informacji dodatkowej do opracowań finansowych

Wykładowca: Elżbieta Nastałek

22/10 2019

Webinar

Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, opieka w umowach zleceniach – kiedy naliczyć i w jakiej wysokości

Wykładowca: Iwona Kobus

10/12 2019

Webinar

Egzekucje od wynagrodzeń – w jakiej wielkości potrącać, kiedy napisać pismo do komornika o zmniejszenie lub rozłożenie na raty egzekucji, jak liczyć odsetki od egzekucji

Wykładowca: Iwona Kobus

10/03 2020

Webinar

Umowy zlecenia / umowy o dzieło – tematyka związana z umowami cywilnoprawnymi: podatek od takich umów, sposób tworzenia umów, termin rozliczenia umowy

Wykładowca: Aleksandra Baranowska-Górecka

14/04 2020

Webinar

Praktyczne aspekty przeprowadzania ocen pracowniczych w JST

Wykładowca: Aleksandra Baranowska-Górecka

12/11 2019

Webinar

Instrukcja kancelaryjna w praktyce

Wykładowca: Iwona Kobus

17/12 2019

Webinar

Planowanie inwestycji budowlanej, realizacja i odbiór - Aspekty praktyczne

Wykładowca: Agata Legat

21/01 2020

Webinar

Obowiązki placówek oświatowych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej

Wykładowca: Grzegorz Pochopień

12/05 2020

Webinar

Najczęściej pojawiające się problemy związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

 

 

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Podstawy prawa finansów publicznych

Wykładowca: Sylwester Szczepaniak, radca prawny

Szkolenie przekazuje podstawową, skondensowaną wiedzą na temat finansów publicznych. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat tego, jakie są środki publiczne w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, jak odbywa się gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych oraz jakie są zasady publicznej gospodarki finansowej. W szkoleniu poruszymy także kwestie źródeł prawa finansowego oraz przedmiot regulacji w zakresie pozyskiwaniu danin publicznych i pozostałych dochodów publicznych oraz wydatkowania środków publicznych, form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, pojęcie i rodzaje środków publicznych, wydatki publiczne, budżet jednostki samorządu terytorialnego (forma prawna, cechy i struktura budżetu, roczność a wydatki niewygasające, jednostronna dyrektywność po stronie wydatkowej) oraz budżet zadaniowy jako plan finansowy w układzie zadaniowym.

Webinar

Podstawy techniki prawodawczej i instrukcja kancelaryjna

Wykładowca: Iwona Kobus, radca prawny

Szkolenie podzielone jest na dwie części, z których pierwsza część przedstawia podstawowe zasady tworzenia przepisów prawnych, ich ogłaszania. Wskazuje także na ryzyka, związane z przestrzeganiem zasad techniki prawodawczej. Druga część dotyczy stosowania instrukcji kancelaryjnej, dekretowania i prowadzenia akt sprawy w systemie tradycyjnym (papierowym) oraz w EZD – elektronicznym zarządzaniu dokumentacją.

Webinar

Etyka pracowników samorządowych i status prawny pracowników samorządowych

Wykładowca: Dorota Bąbiak-Kowalska, radca prawny

Szkolenie jest wstępem do etycznego funkcjonowania urzędów i ma na celu przybliżenie wzorców działań i zachowań, które można i należy przyjąć w pracy a także dokonywać ich dalszego udoskonalania. Jednym bowiem z podstawowych zadań administracji publicznej jest budowanie etycznych postaw i zachowań urzędników publicznych. Jego istota polega na ustaleniu norm, wzorów działania, wprowadzeniu mechanizmów ich realizacji oraz kryteriów oceny. W szczególności obszar etyki i zapobiegania zjawiskom korupcji obejmuje takie elementy, jak standardy zachowań etycznych, katalogi zasad i wartości etycznych oraz szczegółowe procedury postępowania.

Webinar

Podstawy ustroju administracji publicznej

Wykładowca: Sylwester Szczepaniak, radca prawny

Pojęcie administracji publicznej. Podstawy prawne działania administracji publicznej. Rodzaje administracji publicznej. Administracja rządowa i nie rządowa. Administracja samorządowa. Podmioty wspierające realizację zadań administracji publicznej.

Webinar

Dostęp do informacji publicznej

Wykładowca: Iwona Kobus, radca prawny

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego którzy mają zapoznać się z podstawami dostępu do informacji publicznej. Szkolenie wyjaśnia podstawowe pojęcia z tego zakresu, m.in.: zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, definicje informacji publicznej, sprawy publiczne, tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osoby fizycznej. Przekazuje również wiadomości dotyczące podstawowych zasad dostępu do informacji publicznych: udostępnianie informacji na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji, forma, termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, przetworzenie a anonimizacja. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej- konsekwencje.

Webinar

Kodeks postępowania administracyjnego

Wykładowca: Dorota Bąbiak - Kowalska, radca prawny

Szkolenie w sposób bardzo skondensowany przekazuje podstawową wiedzę z zakresu procedury administracyjnej. Zaznajamia pracownika z podstawowymi zagadnieniami takimi jak zakres zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego, zasady ogólne procedury administracyjnej (m.in. katalog obowiązujących zasad procedury administracyjnej, treść poszczególnych zasad, konsekwencje ich naruszenia), właściwość organów i spory kompetencyjne (m.in. właściwość miejscowa, rzeczowa i funkcjonalna) a także wyłączenie pracownika i wyłączenie organu (m.in. przesłanki, tryb podejmowania decyzji w przedmiocie wyłączenia, konsekwencje braku wyłączenia). Podczas szkolenia przekazane także zostaną informacje dotyczące terminów, doręczeń, pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym, terminy załatwiania spraw administracyjnych i konsekwencje ich niedochowania, wymogi decyzji administracyjnej.

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar