Ścieżka szkoleniowa

Pracownicze Plany Kapitałowe

P

Obowiązek wdrożenia PPK w samorządach od początku 2021 roku jest sporym wyzwaniem dla lokalnej administracji. Nasi trenerzy przeprowadzą Państwa krok po kroku przez najtrudniejsze elementy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przedstawią atuty rozwiązania, opiszą procedurę wyboru TFI, konsultacji ze związkami zawodowymi i pracownikami, przedstawią ekonomiczne aspekty dla urzędu i pracowników, a także kwestie przygotowania kadr i rachunkowości do całego procesu wdrożenia i działania PPK.

01/10 2020

Webinar

PPK w samorządzie – zasady, wdrożenie, obsługa - cz. 1

Wykładowca: Katarzyna Chmielak

Zakres merytoryczny:

 • Czym są PPK?
 • Czy PPK są potrzebne? (demografia i prognozy emerytalne)
 • Zasady działania PPK
 • Kto wpłaca na PPK i ile można zyskać? Kalkulator kosztów samorządu w związku z finansowaniem wpłat i potencjalnych oszczędności dla pracowników, zestawienie wpływu wpłat do PPK na wynagrodzenie netto pracownika
 • Jak inwestowane są środki zgromadzone w PPK?

07/10 2020

Webinar

PPK w samorządzie – zasady, wdrożenie, obsługa - cz. 2

Wykładowca: Katarzyna Chmielak / Monika Andrzejczyk

Zakres merytoryczny:

 • Harmonogram wdrożenia
 • Jak przygotować się do wdrożenia?
 • Kontekst prawny PPK w samorządzie
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Rola samorządu w organizacji wdrożenia PPK
 • Obowiązki samorządu jako pracodawcy
 • Współpraca z instytucją finansową i wsparcie w zakresie obsługi PPK – narzędzia dla samorządów 

08/10 2020

Webinar

Jak przygotować urząd JST i jednostki organizacyjne do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w praktyce? Jak skutecznie wybrać instytucję finansową?

Wykładowca: Katarzyna Gospodarowicz

Podczas tego szkolenia zostaną zaprezentowane kwestie dotyczące ustalenia właściwych kroków do wdrożenia PPK u pracodawcy samorządowego. Ponadto poszczególne kroki zostaną szczegółowo omówione i wskazany sugerowany czas ich realizacji.

Następnie skupimy się na dokonywaniu wyboru instytucji finansowej. W tym zakresie poruszona zostanie kwestia stosowania prawa zamówień publicznych. Zaprezentowane zostaną najnowsze stanowiska organów odpowiedzialnych za wdrażanie PPK w Polsce.

Ponadto w kontekście wyboru instytucji finansowej omówione zostaną kryteria podstawowe, jakimi trzeba będzie się kierować wybierają instytucję. Dodatkowo wskażemy również na kryteria dodatkowe, którymi pracodawca może się sugerować, dokonując wyboru instytucji finansowej. Wskażemy także na zasady współdziałania z organizacją związkową przy wyborze odpowiedniego funduszu. Jak również podpowiemy, jak szybko i efektywnie wybrać przedstawicieli pracowników.

Reasumując, podczas tego szkolenia odpowiemy na pytanie, jak zaplanować działania i jak skutecznie wybrać instytucję finansową u danego pracodawcy samorządowego.

20/10 2020

Webinar

Zawieranie umowy o zarządzanie oraz prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wykładowca: Katarzyna Gospodarowicz

W trakcie drugiego z cyklu szkoleń dotyczących PPK omówimy wszystkie najważniejsze kroki po wyborze instytucji finansowej. Zaczniemy od przypomnienia najistotniejszych terminów. Następnie szczegółowo omówimy zawieranie umowy o zarządzanie PPK. Wskażemy na jej elementy składowe oraz praktykę w tym zakresie.

Następnie przejdziemy do umowy o prowadzenie PPK. Tutaj skoncentrujemy się na załączniku, który będzie zawierał dane osobowe uczestników PPK. Wskażemy, jaką swobodę w tym zakresie, ma pracodawca. Omówimy problemy związane ze składaniem oświadczeń o rezygnacji.

W końcu wskażemy na rodzaje odpowiedzialności pracodawców wdrażających PPK. Część teoretyczną zamkniemy istotnymi kwestiami związanymi z wypowiadaniem umów, w tym procedurą zmiany instytucji finansowej. Na zakończenie szkolenia zaprezentujemy istotne postanowienia umowne, jakie pojawiają się ww. umowach ze wskazaniem ryzyk związanych z ich zawieraniem.

22/10 2020

Webinar

Obowiązki pracodawcy i uprawnienia zatrudnionych w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wykładowca: Katarzyna Gospodarowicz

Podczas ostatniego z cyklu szkoleń szczegółowo omówimy obowiązki pracodawców związane z wdrożeniem PPK. Przede wszystkim skupimy się na obowiązku prawidłowego obliczania i odprowadzania składek na PPK. Opiszemy problematyczne kwestie związane z rozliczaniem PIT od składek finansowanych przez pracodawcę.

Ponadto rozważymy kwestie zaniżania składek na PPK czy dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych. Dodatkowo wskażemy jak poprawie zbierać i ewidencjonować oświadczenia o rezygnacji. Szczegółowo omówimy obowiązki informacyjne pracodawcy związane z wdrażaniem PPK.

Dodatkowo przedyskutujemy treść dokumentów zbieranych w procesie prowadzenia PPK w jednostce. Ponadto wskażemy na najczęstsze problemy i wątpliwości działów rozliczających PPK pojawiające po wdrożeniu programu. W końcu zaprezentujemy zagadnienia, o które pracodawcę najczęściej pytają pracownicy w odniesieniu do PPK.

Szkolenie zakończymy, poruszając kwestie związane z możliwością wcześniejszej wypłaty środków i konwencjami z tym związanymi, jak również w sytuacji rozwodu czy unieważnienia małżeństwa czy dziedziczenia.

21/01 2021

Webinar

Wdrożenie PPK w Jednostkach Samorządu Terytorialnego - Utworzenie i wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wykładowca: Andrzej Piestrzeniewicz

Podczas szkolenia ekspert PKO TFI Andrzej Piestrzeniewicz omówi poszczególne etapy utworzenia i wdrożenia PPK w Jednostkach Sektora Terytorialnego. PPK to aktualnie bardzo ważny temat dla JST. PPK to powszechny dobrowolny system długoterminowego oszczędzania z myślą o emeryturze, do utworzenia którego zobowiązany jest każdy podmiot zatrudniający.

 

Podczas webinarium poruszymy takie aspekty wdrożenia, jak:

– przygotowanie jednostki sektora terytorialnego do wdrożenia PPK (m.in. omówienie narzędzi – Aplikacji iPPK).

– czy i kiedy stosować prawo zamówień publicznych w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK.

– najważniejsze terminy dotyczące m.in. podpisania umowy o zarządzanie PPK, rejestrowania(zapisywania) pracowników, etc.

Wybór i wdrożenie PPK w jednostkach zatrudniających to proces, który powinniśmy rozpocząć już teraz – aby bez zbytniego pośpiechu i stresu przeprowadzić wszystkie etapy uruchomienia PPK zgodnie z ustawą i oczekiwaniami Jednostek Sektora Terytorialnego.

Materiał Partnera poza harmonogramem Akademii „Wspólnoty”.