Ścieżka szkoleniowa

Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu

P

Szkolenia dedykowane wszystkim pracownikom administracji samorządowej. Uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach, zwracają uwagę na praktykę ich stosowania i pojawiające się w tym zakresie orzecznictwo. Omówione zostaną także kwestie mieszczące się w zakresie funkcjonowania urzędów stanu cywilnego czy związane z obszarem działalności gminnych ośrodków pomocy społecznej.

13/10 2020

Webinar

Egzekucja administracyjna po zmianach

Wykładowca: Jowanka Jakubek - Lalik

Tematem webinarium są nowe regulacje prawne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji, wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.). Zasadnicza część zmian weszła w życie 30 lipca 2020 r.

Nowelizacja ta obejmuje głównie zmiany w zakresie wystawiania i przekazywania do egzekucji tytułów wykonawczych, przepisów regulujących środki zaskarżenia, egzekucję z majątku wspólnego małżonków, egzekucję z majątku dłużnika rzeczowego, zbieg egzekucji, egzekucję z pieniędzy, egzekucję z ruchomości, egzekucję z rachunków bankowych, egzekucję z nadpłat i zwrotów podatków oraz wykonywanie przez naczelników urzędów skarbowych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wydanych przez prokuratora lub sąd w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym.

Głównym celem nowelizacji było usprawnienie i uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego uregulowanego przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim zapewnić wzrost efektywności stosowanych środków egzekucyjnych w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

W związku z wejściem w życie nowelizacji pojawią się nowe regulacje obowiązujące w egzekucji administracyjnej, m.in.:

•            uregulowano zasady dobrowolnej zapłaty zaległości oraz zmodyfikowano regulacje dotyczące egzekucji z pieniędzy, rachunków bankowych, wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych oraz z ruchomości;

•            dokonano zmian w zakresie zbiegów egzekucji, w tym usprawniono przekazywanie dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz wprowadzono procedurę działania przy bezczynności lub nieprawidłowym działaniu jednego ze zbiegających się organów;

•            wprowadzono nowy środek zaskarżenia – sprzeciw – przysługujący małżonkowi odpowiedzialnemu majątkiem wspólnym i dłużnikowi rzeczowemu;

•            rozdzielono i zróżnicowano podstawy zarzutów i wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego;

•            wprowadzono szereg zmian w przepisach dotyczących egzekucji z ruchomości m.in. nowe możliwości dla organu zajęcia ruchomości, licytacja za pośrednictwem komercyjnych portali aukcyjnych, czy sprzedaż zajętej ruchomości przez zobowiązanego, za zgodą organu egzekucyjnego.

Zasadą stanie się także przekazywanie tytułów wykonawczym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub środków komunikacji elektronicznej.

20/10 2020

Webinar

Konsekwencje pandemii COVID w procedurach postępowań administracyjnych

Wykładowca: Marcin Adamczyk

16/02 2021

Webinar

Komunikacja elektroniczna w ramach postępowania administracyjnego

Wykładowca: Sławomir Wojciechowski

11/05 2021

Webinar

Uznanie wyroków sądów zagranicznych w sprawach wpisania wzmianki do aktów stanu cywilnego

25/05 2021

Webinar

Archiwum zakładowe, a wdrożenie EZD

Wykładowca: Sylwia Zawartka