Ścieżka szkoleniowa

Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu

P

Szkolenia dedykowane wszystkim pracownikom administracji samorządowej. Uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach, zwracają uwagę na praktykę ich stosowania i pojawiające się w tym zakresie orzecznictwo. Omówione zostaną także kwestie mieszczące się w zakresie funkcjonowania urzędów stanu cywilnego czy związane z obszarem działalności gminnych ośrodków pomocy społecznej.

13/10 2020

Webinar

Egzekucja administracyjna po zmianach

Wykładowca: Jowanka Jakubek - Lalik

Tematem webinarium są nowe regulacje prawne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji, wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.). Zasadnicza część zmian weszła w życie 30 lipca 2020 r.

Nowelizacja ta obejmuje głównie zmiany w zakresie wystawiania i przekazywania do egzekucji tytułów wykonawczych, przepisów regulujących środki zaskarżenia, egzekucję z majątku wspólnego małżonków, egzekucję z majątku dłużnika rzeczowego, zbieg egzekucji, egzekucję z pieniędzy, egzekucję z ruchomości, egzekucję z rachunków bankowych, egzekucję z nadpłat i zwrotów podatków oraz wykonywanie przez naczelników urzędów skarbowych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wydanych przez prokuratora lub sąd w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym.

Głównym celem nowelizacji było usprawnienie i uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego uregulowanego przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim zapewnić wzrost efektywności stosowanych środków egzekucyjnych w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

W związku z wejściem w życie nowelizacji pojawią się nowe regulacje obowiązujące w egzekucji administracyjnej, m.in.:

•            uregulowano zasady dobrowolnej zapłaty zaległości oraz zmodyfikowano regulacje dotyczące egzekucji z pieniędzy, rachunków bankowych, wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych oraz z ruchomości;

•            dokonano zmian w zakresie zbiegów egzekucji, w tym usprawniono przekazywanie dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz wprowadzono procedurę działania przy bezczynności lub nieprawidłowym działaniu jednego ze zbiegających się organów;

•            wprowadzono nowy środek zaskarżenia – sprzeciw – przysługujący małżonkowi odpowiedzialnemu majątkiem wspólnym i dłużnikowi rzeczowemu;

•            rozdzielono i zróżnicowano podstawy zarzutów i wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego;

•            wprowadzono szereg zmian w przepisach dotyczących egzekucji z ruchomości m.in. nowe możliwości dla organu zajęcia ruchomości, licytacja za pośrednictwem komercyjnych portali aukcyjnych, czy sprzedaż zajętej ruchomości przez zobowiązanego, za zgodą organu egzekucyjnego.

Zasadą stanie się także przekazywanie tytułów wykonawczym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub środków komunikacji elektronicznej.

29/10 2020

Webinar

Konsekwencje pandemii COVID w procedurach postępowań administracyjnych

Wykładowca: Marcin Adamczyk

Plan szkolenia:

1.    Prawidłowe doręczenie w czasie epidemii – czy cokolwiek doręczono prawidłowo?

2.    Doręczanie po 20 sierpnia 2020 r. – co się zmieniło w doręczeniach?

3.    Co tak naprawdę doręczamy w trybie art. 393 K.p.a.

4.    Dlaczego nie ma korespondencji przy użyciu „zwykłego maila” w K.p.a.?

5.    Ostateczność decyzji w czasach epidemii.

6.    Skuteczność zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w czasie epidemii.

7.    „Załatwiamy sprawy przez telefon” – czy na pewno skutecznie? (problem pozyskania numeru telefonu, RODO, weryfikacja rozmówcy, co to znaczy „załatwić” przez telefon?

8.    Notatka czy adnotacja z przeprowadzonej rozmowy?

9.    Rezygnacja z prawa do uprawnienia wynikającego z art. 10 k.p.a.

Pandemia COVID-19 ma wpływ na wszystkie aspekty życia w tym także na przebieg postępowania administracyjnego. Zamrożenie zasad liczenia terminów administracyjnych, w tym procesowych, a następnie ich przywrócenie przed zakończeniem pandemii samo w sobie stanowiło spory problem praktyczny. Największym jednak wyzywaniem dla organów prowadzących postępowania administracyjne jest skuteczne, zgodne z prawem doręczanie pism wydawanych przez te organy. Najlepsza decyzja administracyjna błędnie doręczona nie wywołuje żadnych sutków procesowych, w związku z czym konieczne jest uświadomienie sobie czy konkretne pismo zostało prawidłowo doręczone czy też nie. Temu zagadnieniu zostanie poświęcona część webinarium, z uwagi na zmiany przepisów w tym zakresie i problemy praktyczne z ich interpretacją. Zastanowimy się również co tak naprawdę doręczamy w trybie art. 393 K.p.a. i czy warto korzystać z tego trybu. Czas epidemii to czas wzmożonej aktywności przy użyciu środków komunikacji na odległość. Warto zatem przypomnieć sobie czemu K.p.a. co do zasady nie zna komunikacji przy pomocy „zwykłego maila” i czy możemy załatwiać sprawy telefonicznie? Czy i jak tak rozmowa ma być udokumentowana? Czy w czasie trwania epidemii – czasie nie liczenia terminów administracyjnych – można było skutecznie zrzec się prawa do wniesienia odwołania i jakie miało to skutki? W końcowej części spotkania zostanie omówiony problem wynikający z praktycznego stosowania art. 10 K.p.a. – czy można zrezygnować z tego obowiązku w czasie epidemii?

26/11 2020

Webinar

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Aktualne problemy praktyczne.

Wykładowca: Marcin Adamczyk

Zakres merytoryczny:

1.     Zasady doręczania w oparciu o K.p.a.

2.     Doręczanie elektroniczne – zasady doręczania.

3.     Komunikacja pomiędzy podmiotami publicznymi w trybie art. 392 K.p.a.

4.     Co tak naprawdę doręczamy w trybie art. 393 K.p.a.

5.     Doręczanie dorosłemu domownikowi – zmiany w orzecznictwie.

6.     Doręczanie zastępcze (jakie jest ryzyko doręczania przy pomocy tzw. „żółtej zwrotki”?)

7.     Doręczanie „przez telefon”?

8.     Doręczanie decyzji wielu stronom postępowania administracyjnego.

Doręczanie w administracji jest najważniejszą czynnością faktycznie wykonywaną każdego dnia. Doręczanie jest wysoce sformalizowane i pomimo, iż wydaje się czynnością prostą, mamy z tym wiele problemów, co niestety potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Częste nowelizacje przepisów dotyczących doręczenia także nie sprzyjają poprawie sytuacji. Webinarium zostanie w całości poświęcone doręczaniu zarówno w formie tradycyjnej papierowej jak i elektronicznej z uwzględnieniem ostatnich zmian, oraz problemów praktycznych wynikających z codziennej pracy administracji. Kto ponosi odpowiedzialność za doręczanie przesyłek organu? Czym na gruncie prawa jest i jakie znacznie ma prawidłowo wypełniona zwrotka? Dlaczego doręczanie na „żółtej zwrotce” jest niebezpieczne? Kto to jest dorosły domownik? To tylko część zagadnień jaka będzie poruszana w takcie spotkania.

14/01 2021

Webinar

Wszczęcie postępowania administracyjnego - obowiązki organu

Wykładowca: Marcin Adamczyk

Wszczynając postępowania administracyjne organ ma szereg obowiązków informacyjnych spoczywających na nim. Część z tych obowiązków wynika wprost z przepisów prawa, część z art. 9 k.p.a. Wszystkie razem obowiązki są niezwykle istotne z punktu widzenia zapewnienia stronie prawa do aktywnego postępowania, z drugiej strony prawidłowe powiadomienie strony ułatwia pracę organowi prowadzącemu postępowanie. Webinarium poświęcone będzie omówieniu wszystkich niezbędnych elementów zawiadomienia o wszczęciu postępowania z uwzględnieniem klauzuli informacyjnej (art. 13 ust. 1 i 2 RODO). Poruszone zostaną także zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych a mających wpływ na treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Poczynione zostaną również rozważania dotyczące skutków braku prawidłowego zawiadomienia o wszczęciu postępowania. 

16/02 2021

Webinar

Komunikacja elektroniczna w ramach postępowania administracyjnego

Wykładowca: Sylwester Szczepaniak

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie doręczeń elektronicznych pomiędzy organem oraz stroną i uczestnikami postępowania administracyjnego.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najnowsze orzeczenia ww. zakresie, w tym w szczególności kontrowersje związane z doręczeniem elektronicznym pomiędzy organami publicznymi – w których jeden występuje jako organ a drugi jako strona postępowania.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione warunki prawidłowego doręczenia elektronicznego, sposób dostępu do akt postępowania. Zostaną również uwzględnione przepisy wpływające na kształt postępowania administracyjnego uchwalone w ramach tzw. Tarcz.

11/05 2021

Webinar

Wpisywanie do aktów stanu cywilnego orzeczeń sądów zagranicznych

Wykładowca: Sławomir Wojciechowski

Zakres merytoryczny:

  • etapy procesu realizacji sprawy
  • zasady badania orzeczeń sądów zagranicznych
  • przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące kwestie uznawania orzeczeń sądów zagranicznych
  • wymogi proceduralne (terminy, ustalanie stron postępowania, itp.)
  • realizacja czynności powiązanych z wpisaniem wzmianki na podstawie orzeczenia sądu zagranicznego (aktualizacja PESEL)

22/06 2021

Webinar

Archiwum zakładowe, a wdrożenie EZD

Wykładowca: Sylwia Zawartka

Zakres merytoryczny:

1.  Podstawy prawne zarządzania dokumentacją w organach JST oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.

2.    Obowiązek określenia zasad i sposobu postępowania z dokumentacją przez kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, tzw. normatywów kancelaryjno – archiwalnych (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja archiwalna).

3.    Sposoby dokumentowania przebiegu i załatwiania spraw w organach JST oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.

4.    System tradycyjny a system EZD.

5.    Wybór podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla danej jednostki i możliwość ustanawiania wyjątków.

6.    System EZD w praktyce na przykładzie systemu autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (EZD PUW). Kontynuacja przedsięwzięcia EZD PUW jako EZD RP.

7.    Rodzaje dokumentacji i jej kwalifikacja archiwalna.

8.    Zasady organizacji i działania archiwum zakładowego. Przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego.