Ścieżka szkoleniowa

Postępowanie administracyjne, elektronizacja procedur i doręczeń

P

Te szkolenia dedykowane są wszystkim pracownikom urzędów administracji samorządowej. W związku z wejściem w życie (w październiku 2021 roku) ustawy o doręczeniach elektronicznych przybliżymy Państwu nie tylko samą kwestię realizacji e-doręczeń, ale też zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, które ustawa przewiduje. Ponadto zajmiemy się postępowaniami egzekucyjnymi oraz windykacją.

14/12 2021

Webinar

Pisma wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w praktyce

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

Szkolenie opracowane jest z myślą o praktykach – pracownikach wierzycieli i organów egzekucji administracyjnej stosujących na co dzień regulacje ustawy O postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wydających w jej oparciu rozstrzygnięcia i inne pisma w ramach prowadzonych postępowań. Szkolenie ma na celu omówienie zagadnień wiążących się z prawidłowym tworzeniem postanowień i innych pism egzekucyjnych: jak wskazywać podstawy prawne, jak formułować rozstrzygnięcie, uzasadnienie, jak sporządzić pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia. Wskazane zagadnienia omówione zostaną na przykładach najczęściej wydawanych pism egzekucyjnych. Materiałem szkolenia będą opracowane przez trenerkę wzory pism i postanowień.

28/04 2022

Webinar

Windykacja należności w postępowaniu sądowym

Wykładowca: Marta Zdrojkowska

W pierwszej kolejności przybliżę uczestnikom webinaru termin windykacji oraz jej rodzaje: windykację miękką oraz windykację twardą. Wyjaśnię pojęcie należności oraz wskażę jej rodzaje. Dalej, odwołam się do pojęcia wierzytelności oraz jej typów, ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności wymagalnej, jako jednego z kluczowych zagadnień dochodzenia należności w postępowaniu sądowych. Następnie dokonam wyjaśnienia pojęć roszczenia, wierzyciela oraz dłużnika. Kolejną kwestią będzie odwołanie się do instytucji przedawnienia, przybliżenia terminów przedawnienia, określenie początku biegu terminu przedawnienia, a także wskazanie sposobów przedłużenia okresu biegu przedawnienia w ramach, których wyróżniamy instytucję przerwania biegu przedawnienia oraz instytucję zawieszenia biegu przedawnienia. Następnie wskaże czynności, które powodują przerwanie biegu przedawnienia oraz te, które nie odnoszą takiego skutku. W kontekście instytucji przerwania biegu przedawnienia omówię kwestię uznania roszczenia oraz instytucję mediacji. W dalszej kolejności odniosę się do tzw. windykacji miękkiej, w ramach której omówię elementy wezwania do zapłaty. Kolejno zanalizuję treść pozwu wskazując na jego istotne elementy. Następnie odwołam się do właściwości sądów charakteryzując pokrótce rodzaje tejże właściwości. Kolejnym krokiem będzie przybliżenie pojęcia wartości przedmiotu sporu oraz wskazanie sposobów obliczania tejże wartości. Kolejno omówię instytucję doręczenia korespondencji przez komornika w tym koszty jakie wiążą się z przedmiotowym doręczeniem, a także wskażę wyłączenia podmiotowe. Na koniec wyjaśnię czym jest klauzula wykonalności, a czym stwierdzenie prawomocności orzeczenia, w jaki sposób je uzyskać oraz z jakimi kosztami wiąże się ich uzyskanie.

17/05 2022

Webinar

Zmiany w KPA w związku z doręczeniami elektronicznymi

Wykładowca: Sylwester Szczepaniak

Ustawa o doręczeniach elektronicznych weszła częściowo w życie 5 października 2021 r.

Dokonała z tym dniem zmian w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiany te wpływają już na obecną praktykę stosowania prawa. Zmiany te dotyczą zasad ogólnych jak i przepisów proceduralnych. Częściowo zmiany te mają charakter dostosowawczy a częściowo określane są jako zmiany rewolucyjne.

Jednocześnie ustawa o doręczeniach elektronicznych zawiera szereg przepisów przejściowych i zmieniających, które wpływają za stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przez samorządy.

Przedmiotem niniejszego szkolenia jest zapoznanie się z zakresem wprowadzonych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, w obecnym stanie prawnym, ale także w docelowym modelu doręczeń elektronicznych już po pełnym wdrożeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych w życie.

14/06 2022

Webinar

E-doręczenia bez tajemnic

Wykładowca: Sylwester Szczepaniak

Szkolenie jest dedykowane dla osób chcących zapoznać się z zasadami działania systemu doręczeń elektronicznych oraz skrzynki do doręczeń elektronicznych oraz jak przebiega model wymiany informacji realizowany w systemie doręczeń elektronicznych. Celem szkolenia zapoznanie z aspektami prawnymi oraz funkcjonalnymi systemu doręczeń elektronicznych w szczególności pod kątem praktycznej realizacji zadań przy wykorzystaniu skrzynki doręczeń.

Program:

1.     Model doręczeń elektronicznych wedle ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

2.     Różnice pomiędzy system doręczeń elektronicznych a systemem ePUAP

3.     Rodzaje dowodów generowanych w systemie doręczeń elektronicznych

4.     Zakładanie skrzynki doręczeń podmiotu publicznego

5.     Zarządzanie skrzynką doręczeń