Ścieżka szkoleniowa

Oświata w JST

O

Problematyka zarządzania i finansowania oświaty jest jedną z najtrudniejszych w samorządzie. Potęguje to też skala wydatków na ten cel, które stanowią nieraz ponad 1/3 całego budżetu. Z naszego punktu widzenia najważniejsza jest w samorządzie synergia pomiędzy wiedzą i działaniami władz samorządu i dyrektorami szkół. Dlatego przygotowane przez nas szkolenia będą odpowiadały na najważniejsze problemy na styku pomiędzy tymi częściami jednostki samorządu i choć w wielu elementach będą dotyczyć spraw niezwykle szczegółowych dla wybranej grupy pracowników, to zawsze postaramy się o przedstawienie szerszej perspektywy działań.

12/01 2021

Webinar

Konsekwencje zmiany w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej

Wykładowca: Grzegorz Pochopień

Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz ich konsekwencji dla wysokości dochodów samorządu terytorialnego. Na szkoleniu omówione zostaną zmiany w algorytmie podziału subwencji na 2021 r., w szczególności w zakresie wag P2 i P11. Oszacowane zostaną efekty tych zmian dla finansów samorządu. Na ile zmiany wpłyną na finansowanie małych szkół? Czy wzrośnie finansowanie szkół dla dorosłych? Jaki będzie wpływ rozporządzenia na dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne?

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Pochopień, który jako dyrektor w Ministerstwie Edukacji Narodowej był odpowiedzialny za naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej.

09/02 2021

Webinar

Organizacja, ewidencja, rozliczanie i kontrola czasu pracy nauczycieli w oświacie

Wykładowca: Roman Lorens

Czas pracy stanowi jedno z bardziej złożonych oraz społecznie i ekonomicznie doniosłych zagadnień prawa pracy. Jego prawna regulacja jest ważnym determinantem organizacji pracy, a jednocześnie wyznacza sferę chronionych interesów pracowniczych. Jest także jednym z czynników wyznaczających politykę zatrudnienia realizowaną w naszym kraju.

Definicję czasu pracy zawiera art. 128 Kodeksu Pracy i zgodnie z jego treścią czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy w zakładzie lub innym

Zgodnie zatem z zapisami art. 42 ust. 7a ustawy Karta nauczyciela, rejestrowane i rozliczane w dziennikach są zajęcia realizowane w ramach pensum, czyli prowadzone bezpośrednio z uczniami. Nie rozlicza się natomiast pozostałych zajęć i czynności, chociaż niektóre z nich, jak chociażby wycieczki szkolne, są odnotowywane w dziennikach lekcyjnych.

Brak zapisów w ustawie Karta nauczyciela na temat ewidencjonowania czasu pracy koniecznego na zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym należy traktować jako świadomy wybór ustawodawcy, aby nie wprowadzać ewidencji czasu wykonania tej grupy obowiązków. Skoro ustawa Karta nauczyciela ustala, że zajęcia i czynności realizowane w ramach pensum nauczyciela są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć w okresach tygodniowych, to należy konsekwentnie przyjąć, że gdyby ustawodawca chciał uregulować ewidencjonowanie pozostałych obowiązków to uregulowałby to wprost w ustawie bądź delegował kompetencję do wydania stosownych przepisów na rzecz innego organu publicznego.

W praktyce zakres zadań, jaki można przydzielić nauczycielowi w ramach czasu pracy, budzi wątpliwości nie tylko pracowników, ale także dyrektorów. Tymczasem przepisy wyraźnie wskazują, że w ramach czasu pracy i otrzymywanego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest nie tylko realizować pensum, ale także wykonywać m.in. zadania statutowe przedszkola oraz inne prace wynikające z przepisów.

Podczas webinaru omówimy problematyczne kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli., bowiem regulacja czasu pracy nauczycieli to regulacja szczególna, w większości przypadków wyłączająca zastosowanie przepisów powszechnego prawa pracy o czasie pracy.

18/03 2021

Webinar

Finansowanie i organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozliczanie środków w praktyce

Wykładowca: Elżbieta Rabenda

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat prawidłowości finansowania kształcenia specjalnego w oparciu o otrzymaną subwencję z budżetu państwa.

Podczas szkolenia nabędą Państwo umiejętności niezbędne zarówno przy planowaniu środków subwencyjnych w budżecie JST, jak i ich wydatkowaniu na określone cele.

Pokażemy jak wyliczyć teoretyczną kwotę, o której mowa w art. 8, jak i art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wypunktujemy najczęściej pojawiające się błędy w klasyfikowaniu wydatków i wyjaśnimy czym jest wydatek „specjalny”.

Na zakończenie zwrócimy uwagę na rozliczenie z dotacji „specjalnej” przekazanej podmiotów niesamorządowych.

06/04 2021

Webinar

Aktualizacja kwoty dotacji oświatowej dla szkół i przedszkoli niesamorządowych

Wykładowca: Elżbieta Rabenda

Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z naliczeniem i aktualizacją kwot dotacji dla niesamorządowych przedszkoli i szkół na rok 2021. Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe pojęcia, zmiany w prawie w zakresie aktualizacji PKD, pokazany zostanie sposób obliczenia PKD, a także udostępniony kalkulator, który z pewnością pomoże w prawidłowym naliczeniu PKD.

20/04 2021

Webinar

Czynności kontrolne prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowej w szkołach i przedszkolach

Wykładowca: Beata Kurek

Kontrole dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym są jednym z trudniejszych rodzajów kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wynika to z niejednoznacznych oraz różnie interpretowanych przepisów prawa regulujących kwestie pobierania i wykorzystania dotacji oświatowych. Także brak jest sformalizowanych i jednoznacznych procedur prowadzenia tego typu kontroli.

W praktyce kontrolerzy już na etapie czynności kontrolnych muszą dysponować taką wiedzą i doświadczeniem, aby wykryć, opisać i udokumentować nieprawidłowości. Ustalenia kontroli poparte dowodami są podstawą do sformułowania oceny czy dotacja została prawidłowo udzielona i wykorzystana, a jeśli nie to jakie kwoty i z jakich tytułów podlegają zwrotowi? Jest to szczególnie istotne, gdyż podmioty kontrolowane odwołują się od niekorzystnych dla nich wyników kontroli. Z kolei w kolejnych etapach postępowania pokontrolnego bazuje się na materiale zebranym przez kontrolera w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych. Ten materiał jest też podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dotacji i niejednokrotnie do złożenia zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (np. gdy do dotacji podmioty wykazują tzw. „fikcyjnych uczniów”).

Kontrolowanie dotacji oświatowych jest o tyle trudne, że po drugiej stronie są przedstawiciele sektora prywatnego, dla których nie są znane i rozumiane reguły gospodarowania środkami publicznymi, a prowadzone przez nich szkoły niejednokrotnie traktowane są głównie jako przedsięwzięcia przynoszące zysk. Dodatkowo często są oni reprezentowani przez kancelarie prawne, które nadają ustaleniom kontrolerów inny wymiar. To z kolei wymaga od kontrolerów szczególnej wiedzy i zachowań różniących się od tych, które dotyczą kontroli prowadzonych w samorządowych własnych jednostkach organizacyjnych.

Nie bez znaczenia jest fakt, że kontrole dotacji oświatowych są kontrolami wykrywającymi czyny podlegające zawiadomieniu organów ścigania o podejrzeniach popełnienia przestępstw. Kontroler powinien dysponować pełną wiedzą o mechanizmach wyłudzeń dotacji i niezgodnego z przepisami jej wydatkowania.

Aby więc kontrole dotacji oświatowych były prowadzone efektywnie, a kontroler czuł się specjalistą i potrafił właściwie identyfikować nieprawidłowości i ich skutki, proponuję szkolenie, na którym kontrolerzy pozyskają praktyczną wiedzę przede wszystkim o ustalaniu faktycznej liczby uczniów i o wydatkach możliwych do finansowania dotacją. Omówiona też zostanie procedura przeprowadzania kontroli i prawa osób kontrolujących. Szczególna uwaga zwrócona będzie na konsekwencje stwierdzanych nieprawidłowości. Te zagadnienia zostaną przedstawione na bazie wieloletniej praktyki prowadzącej szkolenie z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych.