Ścieżka szkoleniowa

Nowe prawo

N

Nieustannie monitorujemy proces legislacyjny i analizujemy dla Państwa akty prawne, które wpływają na działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybieramy spośród nich te najistotniejsze, by nasi eksperci mogli przygotować pracowników samorządowych do zmieniającego się otoczenia prawnego. Program szkoleniowy w tej ścieżce przygotowywany jest na bieżąco, w miarę pojawiania się istotnych zmian w prawie, tak by zawsze dać Państwu najświeższe informacje.

20/10 2021

Webinar

Gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi po nowelizacji

Wykładowca: Maciej Kiełbus

Podstawowym celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawą nowelizującą z dnia 11 sierpnia 2021 roku. Podczas spotkania w szczególności przedstawione zostaną zmiany dotyczące: indywidualizacji rozliczeń w zabudowie wielolokalowej, form współpracy międzygminnej w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakresu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Podczas szkolenia omówiony zostanie wpływ uchwalonych zmian na funkcjonowanie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

W szerokim stopniu wykorzystane zostaną materiały z procesu legislacyjnego.

04/01 2022

Webinar

Polski Ład - wpływ na pracowników i pracodawców

Wykładowca: Aleksandra Bembnista

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego wpływu znowelizowanych przepisów Ustawy o PIT na sytuację pracowników i pracodawców w Polsce. Przedstawię zasady wprowadzone/zmodyfikowane przez tzw. Nowy Ład i wyjaśnię, co ich uchwalenie spowoduje dla pracowników i pracodawców od 1 stycznia 2022. Posłużę się liczbami i przykładami praktycznymi.

Zakres szkolenia:

1. Nowa kwota wolna

2. Zmiany w skali podatkowej

3. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

4. Wprowadzenie „ulgi dla klasy średniej”

5. Likwidacja ulgi dla samotnych rodziców

6. Ulga dla rodzin 4+ i emerytów

7. Nowe kategorie podmiotów objęte ubezpieczeniem zdrowotnym

8. Zmiany w opodatkowaniu samochodów służbowych udostępnianych do celów prywatnych

9. Przepisy istotne z punktu widzenia płatników (możliwości ograniczenia pobierania podatku, zasady kalkulowania zaliczek)

11/01 2022

Webinar

Najnowsze zmiany dotyczące ZUS

Wykładowca: Martyna Dziedzic

Webinar ma na celu omówienie najistotniejszych zmian, które weszły już w życie bądź wejdą w życie w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wspomniana ustawa wprowadza szereg zmian do obowiązujących przepisów, w tym w szczególności do: ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz do ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa w szczególności przewiduje zmiany dotyczące zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi, prawa do świadczeń, usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek oraz usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek. Niektóre zmiany weszły w życie już z dniem 18.09.2021 r., inne wejdą w życie od 1.01.2022 r., kolejne od kwietnia 2022 r., a jeszcze inne wejdą dopiero w życie w styczniu 2023 r. Część zmian to zmiany rewolucyjne, inne z kolei mają charakter wyłącznie porządkowy. Celem webinaru jest chronologiczne przedstawienie najistotniejszych zmian wraz z ich praktycznym omówieniem, w tym także na podstawie kazusów.

20/01 2022

Webinar

Polski Ład - wpływ na pracowników i pracodawców - aspekty praktyczne

Wykładowca: Aleksandra Bembnista

Zakres szkolenia:

1. Ulga dla klasy średniej, terminy składania wniosków, zasady rezygnacji, zbieg z innymi źródłami dochodu (działalność gospodarcza, emerytura)

2. Zwolnienie z podatku dla emerytów – na podstawie praktycznych przykładów

3. Zasady kalkulowania zaliczek na podatek według nowych zasad (m.in. niski przychód, zbieg źródeł przychodów a zaliczki na podatek)

4. Zasady aplikowania kwoty zmniejszającej podatek, m.in. w kontekście złożenia PIT-2

5. Pozostałe tematy – koszty uzyskania przychodów, rozliczenie samotnych rodziców, ryczałtowy przychód od aut służbowych używanych dla celów prywatnych.

24/03 2022

Webinar

Prawa i obowiązki samorządów w specustawie ds. uchodźców

Wykładowca: Bartosz Wilk

Zarówno obywatele, jak i administracja publiczna mierzą się z wieloma wyzwaniami, wynikającymi z kryzysu humanitarnego, spowodowanego wojną w Ukrainie. Regulacja, która miała usunąć bariery prawne sprawnej pomocy, a także zapewnić dodatkowe instrumenty wsparcia, jest przyjęta w ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podczas webinaru omówione zostaną prawa i obowiązki jednostek samorządów terytorialnych, wynikające z przyjętej w ekspresowym tempie tzw. specustawy ukraińskiej. Podczas webinaru zostanie omówiony zakres ustawy z 12 marca, jak i najważniejsze regulacje z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich: wypłacane przez gminy jednorazowe świadczenie na rzecz obywateli Ukrainy, nałożone zadania zlecone z zakresu administracji samorządowej, umożliwienie instytucjonalnej pomocy samorządom z innych państw, czy w końcu – preferencje podatkowe, związane z darowiznami na rzecz samorządu terytorialnego. Omówione zostaną także instytucje poleceń, które wobec jednostek samorządu terytorialnego może wydać zarówno wojewoda, jak i Prezes Rady Ministrów. Podczas webinaru nie zabraknie odniesienia do art. 12 specustawy. Przepis ten pozwala, z jednej strony, na określenie przez organ stanowiący JST zakresu pomocy na rzecz obywateli Ukrainy. Z drugiej zaś strony stanowi podstawę zlecania w trybie pozakonkursowym realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Uczestnicy webinaru dowiedzą się także czym jest Fundusz Pomocy, który stanie się podstawą finansowania różnych przedsięwzięć, także realizowanych przez JST.

12/05 2022

Webinar

Prowadzenie rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych

Wykładowca: Marlena Sakowska-Baryła

Program szkolenia:

  1. Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych – nowe przepisy ustawy o finansach publicznych
  2. Rejestr umów a procedury dostępu do informacji publicznej
  3. Zakres podmiotowy obowiązku prowadzenia rejestru umów w jednostkach samorządu terytorialnego
  4. Treść rejestru umów według przepisów ustawy o finansach publicznych
  5. Dostęp do rejestru umów a ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych
  6. Prowadzenie rejestru umów w kontekście przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  7. Odpowiedzialność na tle przepisów dotyczących prowadzenia rejestru umów

 Cel szkolenia: Zapoznanie z zasadami prowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych w powiązaniu z zagadnieniami z otoczenia regulacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej i RODO.

02/06 2022

Webinar

Centralna Baza Wniosków o świadczenia 40 zł.

Wykładowca: Sylwester Szczepaniak

29 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 930 z późn.). Zgodnie z ustawą jednostki samorządu terytorialnego będą obowiązane do weryfikacji osób i wniosków o udzielenie świadczenia 40 zł w centralnym systemie bazy wniosków, prowadzona w systemie teleinformatycznym. Baza wniosków zostanie uruchomiona przez administrację rządową a jego uruchomienie następuje na podstawie Komunikatu ministra właściwego do spraw informacji. CBW będzie realizowana w Systemie Rejestrów Państwowych i dostęp do niej będzie odbywał się w systemie Źródło.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami działania Centralnej i sposobu jej wykorzystania w toku realizacji wniosków o wypłatę świadczenia 40 zł. dla podmiotów udzielających pomocy (zakwaterowania i wyżywienia) obywatelom Ukrainy. 

Program:

1.     Podstawy prawnie wypłaty świadczeń 40 zł.

2.     Weryfikacja danych zawartych we wnioskach – stan sprzed CBW

3.     Podmioty upoważnione/zobowiązane do korzystania z CBW

4.     Weryfikacja danych zawartych we wnioskach – stan po uruchomieniu CBW

5.     Obieg dokumentacji z udziałem CBW