Ścieżka szkoleniowa

Nowe prawo

N

Monitorujemy i analizujemy proces legislacyjny aktów prawnych wpływających na działalność jednostek samorządu terytorialnego, dzięki temu pomagamy przygotować urzędników do zmieniającego się otoczenia prawnego. Program szkoleniowy w tej ścieżce tworzony jest na bieżąco, aby uwzględnić uchwalane w trakcie cyklu szkoleniowego nowelizacje, nowe ustawy i rozporządzenia.

06/10 2020

Webinar

Zmiany opodatkowania VAT zadań z zakresu edukacji publicznej i pomocy społecznej. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.

Wykładowca: Joanna Rudzka

Samorządy nie muszą już raportować do VAT czynności z zakresu edukacji publicznej i opieki społecznej – takie konkluzje wynikają z interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z 10 czerwca 2020 r. o sygn. PT1.8101.3.2019PT1.8101.3.20, dotyczącej czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej. Należy jednak zwrócić uwagę, że Ministerstwo nie powiedziało wprost: czynności edukacji publicznej i opieki społecznej są poza VAT lecz zakreśliło warunki aby za takie je uznawać. Samorządy zatem nie są zupełnie zwolnione z badania czy dana czynność przez nie wykonywana stanowi działalność gospodarczą. Przykładowo, musimy nadal oceniać w jakim reżimie prawnym wykonywane są dane czynności, w jakim stopniu ponoszona odpłatność stanowi rzeczywistą wartość otrzymywanych świadczeń, czy odpłatność uzależniona jest od sytuacji majątkowej beneficjenta itd. Konieczne jest dostosowanie postępowania (i niekiedy procedur) do nowego podejścia fiskusa.

Zakres merytoryczny:

  • interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów – jak wdrożyć ją w rozliczeniach Jednostek (MOPS, GOPS, Szkoły, Przedszkola itp.:),
  • warunki wyłączenia opłat wynikające z interpretacji,
  • dotychczasowe orzecznictwo,
  • od kiedy należy zmienić podejście, czy korygować rozliczenia?
  • zmiany procedur,
  • wpływ na współczynnik.

17/11 2020

Webinar

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane

Wykładowca: Jerzy Kopyra

Szkolenie jest kontynuacją tematyki zarysowanej w poprzedniej edycji Akademii „Wspólnoty”. Nie będzie jednak konieczne zapoznanie się z pierwszą częścią (choć wskazane). Największą część szkolenia poświęcimy skutkom wyrugowania z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę (doprecyzowaniu przepisów), ułatwieniom w zakresie przenoszenia pozwolenia na budowę, zamkniętemu katalogowi robót wymagających powołania kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, a także nowej konstrukcji przepisów dotyczących prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Podczas szkolenia zostanie przedstawione także uproszczone postępowanie legalizacyjne dotyczące samowoli budowlanych sprzed 20 lat, nowe rozwiązanie w zakresie wzmocnienia trwałości pozwolenia na użytkowanie i „częściowego” pozwolenia na użytkowanie, a także regulacja tzw. „żółtej kartki” za samowolne użytkowanie obiektu budowlanego.

30/03 2021

Webinar

Nowelizacja egzekucji administracyjnej w zakresie zarządzania kosztami egzekucji

Wykładowca: Małgorzata Czartoryska

Zakres merytoryczny:

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.06.2016 r. (SK 31/14) –zasada nadmiernej ingerencji

2. Opłata manipulacyjna- wysokość i zasady naliczania i pobierania

3. Opłata egzekucyjna- wysokość, nowe zasady naliczania i pobierania opłaty, dobrowolna wpłata, rozliczanie opłaty wielość tytułów wykonawczych, moment naliczania, podmioty uprawnione do zapłaty za zobowiązanego, moment powstania obowiązku zapłaty

4.Wydatki-poszerzony katalog wydatków

5. Koszty a wygaśnięcie obowiązku

6. Podmioty obciążone kosztami egzekucyjnymi

7. Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych

8. Termin do wpłaty kosztów egzekucyjnych

9. Koszty w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej- zasady rozliczenia kosztów

10. Nowe zasady zwrotu kosztów egzekucyjnych

11. Nowe zasady umorzenia kosztów egzekucyjnych

12. Nowe zasady rozłożenia na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych

13. Totalna rewolucja- Przedawnienie w dochodzeniu należności z tytułu kosztów egzekucji

14. Regulacja przepisów przejściowych art. 6-15 ustawy zmieniającej

15. Nowe rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

16. Nowy wzór upomnienia obowiązujący od 20.02.2021, nowa kwota upomnienia- omówienie

17. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie współpracy pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym- omówienie

18. Nowe rozporządzenie w sprawie określenia zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej- omówienie

19. Trzecia nowelizacja ustawy egzekucyjnej – konsekwencja uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych

25/05 2021

Webinar

Nowe uprawnienia stron postępowań środowiskowych oraz organizacji ekologicznych

Wykładowca: Dagmara Kafar

Wykład obejmuje zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, wchodzące w życie 13 maja 2021r. (przyjęte przez Sejm 30.03.2021r.). Dotyczą one nowych procedur wstrzymania wykonania oraz zaskarżania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pośrednio – innych decyzji, zwanych zezwoleniami na inwestycje (np. zgód wodnoprawnych, pozwoleń na budowę, decyzji wydawanych na podstawie specustaw inwestycyjnych itp.).

Nowelizacje te są odpowiedzią na opinię Komisji Europejskiej z dnia 7 marca 2019 r. (naruszenie

nr 2016/2046) wyszczególniającą uchybienia względem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Adresatami szkolenia są: pracownicy organów administracji publicznej prowadzący postępowania i wydający decyzje środowiskowe oraz pozostałe zezwolenia na inwestycje, organizacje ekologiczne, a także inwestorzy planujący przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Plan szkolenia:

1.          Objaśnienie zakresu pojęcia „zezwolenie na inwestycję” w świetle nowelizacji ustawy środowiskowej z 30.03.2021r.

2.          Tryb wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej z rygorem natychmiastowej wykonalności przez organy odwoławcze oraz sądy administracyjne na skutek wniosku stron postępowania środowiskowego lub organizacji ekologicznej.

3.          Skutki prawne wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej:

•            nowe obowiązki informacyjne,

•            obligatoryjne zawieszenie procedowanych zezwoleń na inwestycję.

4.          Nowe uprawnienia stron postępowania oraz organizacji ekologicznych w postępowaniach

o wydanie decyzji środowiskowych oraz innych zezwoleń na inwestycję.

5.          Nowe obowiązki organów administracji publicznej w informowaniu o wydanych decyzjach środowiskowych oraz zezwoleniach na inwestycję.

6.          Przepisy przejściowe wprowadzania nowelizacji z 30.03.2021r.

15/06 2021

Webinar

Doręczenia elektroniczne między samorządami a administracją rządową

Wykładowca: Sylwester Szczepaniak