Ścieżka szkoleniowa

Nowe prawo

N

Nieustannie monitorujemy proces legislacyjny i analizujemy dla Państwa akty prawne, które wpływają na działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybieramy spośród nich te najistotniejsze, by nasi eksperci mogli przygotować pracowników samorządowych do zmieniającego się otoczenia prawnego. Program szkoleniowy w tej ścieżce przygotowywany jest na bieżąco, w miarę pojawiania się istotnych zmian w prawie, tak by zawsze dać Państwu najświeższe informacje.

18/10 2022

Webinar

Prowadzenie kontroli nieskanalizowanych nieruchomości – dyrektywa ściekowa

Wykładowca: Mateusz Karciarz

Dnia 9 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549). Jej głównym zadaniem było wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów wdrażających tzw. dyrektywę ściekową celem uniknięcia przez Polskę zapłaty wielomiliardowych kar. Szereg niezwykle istotnych zmian wprowadzono m.in. do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), czyli ustawy określającej m.in. obowiązki właścicieli nieskanalizowanych nieruchomości. Zmiany te objęły nie tylko rozszerzenie pojęcia nieczystości ciekłych również na osady pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków, ale także problematykę kontroli wspomnianych przed chwilą nieskanalizowanych nieruchomości.

Podczas webinaru omówione zostaną najnowsze rozwiązania prawne odnoszące się do problematyki prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi przez wszystkie grupy zainteresowanych tym tematem podmiotów, tj. właścicieli nieruchomości, gmin oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru tych nieczystości. Omówione zostaną obowiązki nałożone przez ustawodawcę na tę podmioty, w tym obowiązki kontrolne realizowane przez gminy.

Webinar przeznaczony jest dla wszystkich osób zajmujących się problematyką nieczystości ciekłych, w szczególności pracowników merytorycznych urzędów gmin i miast.

08/12 2022

Webinar

Nowa ustawa o sygnalistach