Ścieżka szkoleniowa

Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze

N

Prezentujemy bogate orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, wskazujemy istotne rozbieżności w wyrokach oraz opisujemy utrwalane linie orzecznicze i omawiamy ich praktyczne skutki. Analizujemy bieżące orzeczenia w najważniejszych sprawach z zakresu administracji samorządowej, finansów oraz gospodarki komunalnej. Tłumaczymy, jak je zastosować. Program webinariów tworzony jest na bieżąco, aby uwzględniał ostatnie rozstrzygnięcia.

03/12 2020

Webinar

Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w orzecznictwie

Wykładowca: Robert Lemański

Szkolenie dotyczy kwestii związanych z uprawnieniami, które posiada samorząd gminny w kontekście wpływu na lokalny rynek handlu napojami alkoholowymi.

Każda rada gminy zobowiązana jest ustawowo do określenia nie tylko liczby możliwych do wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ale także do określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży. Ponadto rada gminy może wprowadzić specjalne godziny sprzedaży napojów alkoholowych. Jak łatwo można się domyśleć, nie każdy z podmiotów gospodarczych zgadza się z takimi uchwałami i niekiedy te ograniczenia są oceniane przez sądy.

Szkolenie służy przedstawieniu zarówno zapisów ustawowych, ale także pokazanie przykładów jak te przepisy funkcjonują w poszczególnych gminach, ale wreszcie do pokazania i omówienia błędów popełnianych przy ich uchwalaniu wraz ze wskazaniem argumentacji sądów.

Szkolenie ma także walor bardzo praktyczny, gdyż oprócz elementów czysto formalnych przedstawione zostanie tło merytoryczne tych zapisów.

08/12 2020

Webinar

Dostęp do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądowym

Wykładowca: Bartosz Wilk

Dostęp do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądowym

Wyzwania prawne, związane z realizowaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej znajdują wielokrotnie wyraz w orzecznictwie. Wojewódzkie sądy administracyjne z całej Polski załatwiły w 2020 r. ponad 2300 spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, zaś Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył w minionym roku 393 spraw kasacyjnych. Co istotnego z orzeczeń sądowych wynika dla praktyki funkcjonowania administracji i o jakich kwestiach należy pamiętać?

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. następujące kwestie:

–      uchwała NSA z 22 czerwca 2020 r. (II OPS 5/19) a ocena bezczynności,

–      podpisywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

–      informacje o nagrodach dla osób pełniących funkcje publiczne,

–      stosowanie instytucji informacji przetworzonej.

02/02 2021

Webinar

Wotum zaufania w orzecznictwie sądów i pracy organów nadzoru (doświadczenia 2019–2020)

Wykładowca: Bartosz Wilk

Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy, powiatu lub województwa, następuje głosowanie w sprawie wotum zaufania organowi wykonawczego. Dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania otwiera drogę do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego. Praktyka pokazała, że uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania zostały kwestionowane, wielokrotnie skutecznie. Co wynika z wyroków sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów?

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. następujące kwestie:

–      istota i rola instytucji wotum zaufania,

–      wymóg uzasadnienia uchwał o nieudzieleniu wotum zaufania w świetle orzecznictwa sądowego,

–      przesłanki oceny uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania przez organy nadzoru i sądy administracyjne,

–      wątpliwości wobec prawidłowości rozstrzygnięć nadzorczych i orzeczeń sądowych.

27/04 2021

Webinar

Raport o stanie gminy w orzecznictwie

Wykładowca: Maciej Kiełbus

01/06 2021

Webinar

Rezerwacja terminu