Ścieżka szkoleniowa

Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze

N

Analizujemy najciekawsze orzecznictwo, zarówno sądów administracyjnych jak i powszechnych, dając Państwu najświeższe informacje na temat postępowania w danym temacie. W trakcie szkoleń przedstawiamy rozbieżności interpretacyjne, najnowsze linie orzecznicze wraz z omówieniem ich praktycznego znaczenia dla Państwa codziennej pracy. Program webinariów tworzony jest na bieżąco, aby uwzględniał ostatnie rozstrzygnięcia.

02/12 2021

Webinar

Nowe Prawo Zamówień Publicznych w orzecznictwie i stanowiskach UZP

Wykładowca: Mariusz Filipek

Szkolenie pt. „Nowe prawo zamówień publicznych orzecznictwie i stanowisku UZP”, ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów dotyczących najważniejszych i najbardziej problematycznych zagadnień wynikających z nowej ustawy PZP, w świetle wieloletniej praktyki orzeczniczej KIO i sądów powszechnych oraz stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych.

W pierwszej kolejności omówione zostaną najważniejsze regulacje oraz zasady, które dotyczą kwestii wadium. Jest to o tyle istotne, gdyż zagadnienie to zostało w znaczny sposób zmienione, w stosunku do uprzednio obowiązującej ustawy. Sposób wniesienia, forma, czy też przesłanki zatrzymania wadium są niezmiernie istotne z punktu widzenia zarówno Wykonawców, jak i Zamawiających.

Następnie, uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dochodzi do odrzucenia oferty. W szczególności zostaną poruszone kwestie dotyczące najczęstszych powodów odrzucenia oferty oraz interpretacji przesłanek odrzucenia przez pryzmat orzecznictwa oraz stanowiska UZP. W szczególności, uwaga zostanie skupiona na odrzuceniu oferty z uwagi na to, że została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji.

Kolejnym zagadnieniem jakie zostanie przeanalizowane, będą zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, a zatem fundamentalna oraz kluczowa materia z punktu widzenia ewentualnych zarzutów odwoławczych, ale również samej istoty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opis przedmiotu zamówienia jest bowiem jednym z najważniejszych elementów dokumentacji, a sposób jego przygotowania i ewentualne skutki nieprawidłowości są bardzo zróżnicowane.

Ostatnim już punktem szkolenia, będzie omówienie przepisów dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia i zmian jakie zaszły w tym zakresie. SWZ stanowi bowiem podstawę do przeprowadzenia postępowania i jest kluczowy z punktu widzenia zarówno potrzeb Zamawiających, jak i wymagań stawianych wobec Wykonawców.

29/03 2022

Webinar

Raport o stanie JST w orzecznictwie – doświadczenia z lat 2019-2021

10/05 2022

Webinar

Termin zarezerwowany

31/05 2022

Webinar

Podatki i opłaty lokalne w aktualnym orzecznictwie

21/06 2022

Webinar

Termin zarezerwowany