Ścieżka szkoleniowa

Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze

N

Analizujemy najciekawsze orzecznictwo, zarówno sądów administracyjnych jak i powszechnych, dając Państwu najświeższe informacje na temat postępowania w danym temacie. W trakcie szkoleń przedstawiamy rozbieżności interpretacyjne, najnowsze linie orzecznicze wraz z omówieniem ich praktycznego znaczenia dla Państwa codziennej pracy. Program webinariów tworzony jest na bieżąco, aby uwzględniał ostatnie rozstrzygnięcia.

02/12 2021

Webinar

Nowe Prawo Zamówień Publicznych w orzecznictwie i stanowiskach UZP

Wykładowca: Mariusz Filipek

Szkolenie pt. „Nowe prawo zamówień publicznych orzecznictwie i stanowisku UZP”, ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów dotyczących najważniejszych i najbardziej problematycznych zagadnień wynikających z nowej ustawy PZP, w świetle wieloletniej praktyki orzeczniczej KIO i sądów powszechnych oraz stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych.

W pierwszej kolejności omówione zostaną najważniejsze regulacje oraz zasady, które dotyczą kwestii wadium. Jest to o tyle istotne, gdyż zagadnienie to zostało w znaczny sposób zmienione, w stosunku do uprzednio obowiązującej ustawy. Sposób wniesienia, forma, czy też przesłanki zatrzymania wadium są niezmiernie istotne z punktu widzenia zarówno Wykonawców, jak i Zamawiających.

Następnie, uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dochodzi do odrzucenia oferty. W szczególności zostaną poruszone kwestie dotyczące najczęstszych powodów odrzucenia oferty oraz interpretacji przesłanek odrzucenia przez pryzmat orzecznictwa oraz stanowiska UZP. W szczególności, uwaga zostanie skupiona na odrzuceniu oferty z uwagi na to, że została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji.

Kolejnym zagadnieniem jakie zostanie przeanalizowane, będą zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, a zatem fundamentalna oraz kluczowa materia z punktu widzenia ewentualnych zarzutów odwoławczych, ale również samej istoty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opis przedmiotu zamówienia jest bowiem jednym z najważniejszych elementów dokumentacji, a sposób jego przygotowania i ewentualne skutki nieprawidłowości są bardzo zróżnicowane.

Ostatnim już punktem szkolenia, będzie omówienie przepisów dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia i zmian jakie zaszły w tym zakresie. SWZ stanowi bowiem podstawę do przeprowadzenia postępowania i jest kluczowy z punktu widzenia zarówno potrzeb Zamawiających, jak i wymagań stawianych wobec Wykonawców.

29/03 2022

Webinar

Raport o stanie JST w orzecznictwie – doświadczenia z lat 2019-2021

Wykładowca: Bartosz Wilk

Instytucja raportu o stanie gminy, powiatu lub województwa została wprowadzona w 2018 r. Pomimo kilkuletnich doświadczeń i wielu spraw sądowych, orzecznictwo wciąż nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania tego narzędzia. Po rozpatrzeniu raportu o JST głosowana jest uchwała w przedmiocie wotum zaufania. Rozstrzygnięcia negatywne, tj. o nieudzieleniu wotum zaufania, są zaskarżane przez bezpośrednio zainteresowanych, tj. piastunów organów. W innych przypadkach to rada występuje do sądu ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze, odnoszące się do uchwały w sprawie wotum zaufania. Co wynika z zapadłych orzeczeń? Z jakimi wyzwaniami mierzą się i sądy, i samorządy?

Podczas webinaru zostaną omówione takie zagadnienia jak:

–      prowadzenie debaty nad raportem w świetle aktualnego orzecznictwa,

–      wymóg uzasadnienia uchwał o nieudzieleniu wotum zaufania w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego,

–      czy tzw. uchwała negatywna powinna zostać „zmaterializowana”?

–      legitymacja skargowa względem uchwał dot. wotum w świetle aktualnego orzecznictwa.

10/05 2022

Webinar

Prewspółczynnik VAT w JST – najnowsze orzecznictwo

Wykładowca: Joanna Rudzka

Ostatnie lata przyniosły wiele, niestety często sprzecznych ze sobą, orzeczeń i interpretacji dotyczących obowiązku sektora samorządowego limitowania odliczenia VAT. Po wprowadzeniu bowiem prewspółczynnika VAT w 2016 roku powstało wiele wątpliwości kto zobowiązany jest go stosować i w jakich sytuacjach. Istotnie zmieniła się pozycja instytucji kultury, których to dotyczy wiele spornych spraw. Warto zapoznać się z najnowszymi wyrokami, zwłaszcza w świetle raportu NIK z badania samorządów, który uznał brak odliczenia VAT za naruszenie przepisów, zarówno ustawy o VAT jak i ustawy o finansach publicznych. Nie jest zatem obecnie właściwe odstąpienie od odliczenia podatku naliczonego czy też wskazywanie go w pełni do wydatków kwalifikowanych projektu podlegającego dofinansowaniu. Ponadto, Ministerstwo zapowiedziało kolejne zmiany w przepisach.

Program szkolenia:

 1. Przypomnienie regulacji VAT dotyczących obowiązku liczenia prewspółczynnika, definicje, wymogi, ramy prawne,
 2. Wpływ na kwalifikowalność VAT w projektach,
 3. Orzeczenia dotyczące kwestii dotacji – podmiotowych, inwestycyjnych, na zadania – czy wliczać?
 4. Specyfika instytucji kultury – liczne nowe orzecznictwo,
 5. Czy promocja pozwala na brak limitowania odliczenia?
 6. Orzeczenia i interpretacje dotyczące indywidualnych współczynników – czy są możliwe? Co wynika z wyroków sądów i interpretacji w zakresie współczynników wod-kan, metrażowych, czasowych?
 7. Wyroki dotyczące współczynników zakładu,
 8. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w zakresie pojęcia zamiaru, kiedy powstaje prawo do odliczenia?
 9. Co w przypadku zamiany przeznaczenia obiektu?
 10. Jak traktować dotacje w projektach parasolowych, czy powinno się je wyłączać, skoro środek trwały pozostaje w Gminie?
 11. Orzecznictwo definiujące czynności pomocnicze i sporadyczne – jakie pozycje wyłączać ze współczynnika,
 12. Jak napisać wniosek o interpretację, aby nas chroniła albo dawała szansę na wygraną w sądzie?
 13. Najczęstsze błędy z praktyki,
 14. Propozycje Ministerstwa Finansów w ramach SLIM VAT III dotyczące sprzedaży mieszanej.

26/05 2022

Webinar

Absolutorium w orzecznictwie

Wykładowca: Bartosz Mendyk

Instytucja absolutorium w każdej jednostce posiada kolosalne znaczenie- jest to swoiste „sprawdzam” dla radnych oraz organów wykonawczych. Przepisy, chociaż wydają się być klarowne posiadają kilka niedomówień- których rozwikłaniem zajęło się orzecznictwo. Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia, które zostały wyjaśnione przez orzeczenie: od np. pata w komisji, przez skutki niepodjęcia uchwały o udzielenie absolutorium, obowiązku głosowania uchwały o nieudzielenie absolutorium etc. Szkolenie omawia zapatrywanie się orzecznictwa na podane pytania oraz inne ciekawe problemy, które pojawiają się w międzyczasie.

31/05 2022

Webinar

Wybrane orzecznictwo dotyczące podatku od nieruchomości

Wykładowca: Joanna Rudzka

Ostatnie lata przyniosły sporo ciekawych rozstrzygnięć sporów, co do rozumienia pojęć w podatku od nieruchomości, w wielu instancjach sądowych – Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Niestety, część z orzeczeń jest enigmatyczna i problemem jest dostosowanie wykładni sądowej do konkretnego stanu faktycznego. W niniejszym webinarium omawiam przykładowe wyroki sądów z ostatnich lat, które wykorzystują obie strony obecnie toczonych postępowań, co ciekawe, niekiedy rozumiejąc je zupełnie odmiennie.

Program szkolenia:

 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021r. – co oznacza związek nieruchomości z działalnością gospodarczą.
 2. Orzecznictwo sądów administracyjnych po wyroku TK w tym NSA z 24 marca 2022r. – wytyczne do analizy stanu faktycznego.
 3. Wyrok NSA z 24 marca 2022r. – sieć wodociągowa przy nowych budynkach.
 4. Uchwała NSA z 29 września 2021r. – budowla może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznana za budynek.
 5. Wyrok NSA z 2 kwietnia 2022r. – zwolnienie z podatku gruntów i budowli.
 6. Wyrok NSA z 29 listopada 2018r. – dzierżawca nie zarządca jest podatnikiem.
 7. Wyrok NSA z 26 kwietnia 2018r. – preferencje dotyczą całego budynku?