Ścieżka szkoleniowa

Kadry i prawo pracy

K

Szkolenia skierowane są do wszystkich urzędników na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników związanych z kadrami, płacami w urzędzie i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Poruszają zagadnienia ocen pracowniczych, wynagradzania, nagród, czasu pracy, urlopów, zasiłków, naboru, zatrudnienia i zwalniania pracowników. Będziemy również na bieżąco informować Państwa o zmianach w prawie pracy mających również wpływ na funkcjonowanie urzędu.

03/11 2020

Webinar

Praca zdalna a ochrona danych osobowych

Wykładowca: Marlena Sakowska-Baryła

Praca zdalna jest rozwiązanie, które obecnie wykorzystywane jest bardzo często zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W przepisach prawa pojawiła się wraz z koronawirusem jako jeden z instrumentów służących pracodawcom do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz ciągłości działania. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, ale nie oznacza to poluzowywania rygorów ochrony danych osobowych – przeciwnie powoduje konieczność przejrzenia i dostosowania procedur oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących tej ochronie.

Podczas webinaru odmówimy:

1.    podstawy prawne pracy zdalnej oraz przetwarzania danych osobowych w jej warunkach

2.    jak w przypadku pracy zdalnej zadbać o rozliczalność przetwarzania zgodne z RODO

3.    przydatne procedury i dokumenty – jak zachować i wykazać zgodność z RODO w warunkach pracy zdalnej

4.    wpływ pracy zdalnej na wcześniej obowiązujące polityki z zakresu ochrony danych osobowych

17/12 2020

Webinar

Dopuszczalność ukrytego monitorowania pracowników, kontroli poczty elektronicznej i innych sposobów ukrytego nadzoru

Wykładowca: Marlena Sakowska-Baryła

Kwestia ukrytego monitorowania pracowników, kontroli poczty elektronicznej oraz korzystania z innych sposobów nadzoru pracowników i wykonywanej przez nich pracy od dłuższego czasu jest przedmiotem kontrowersji zarówno na gruncie prawa pracy, jak i prawa ochrony danych osobowych. Śmiało można powiedzieć, że okres pandemii oraz powszechnie wykorzystywanego rozwiązania, jakim jest praca zdalna sprzyja powracaniu do tego zagadnienia i próbom analiz na ile pracodawca może kontrolować pracownika, czy praca zdalna powoduje poluzowanie wcześniejszych rygorów, czy obowiązki ciążące na pracodawcy i jego ryzyko uzasadniają zwiększenie form kontrolowania i sięganie po takie, które wcześnie nie były wykorzystywane. O tych wszystkich kwestiach będziemy mówić podczas naszego szkolenia on-line.

Podczas webinaru odmówimy:

1.    podstawy prawne kontroli sprawowanej nad pracownikami

2.    nadzór, kontrola, monitoring i inne formy monitorowania

3.    czy monitorowanie może mieć formę ukrytą

4.    granice dopuszczalnej kontroli – czego unikać

5.    jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby móc kontrolować pracowników

6.    na co uważać w przypadku kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną

23/02 2021

Webinar

Ewidencja i kontrola czasu pracy w urzędzie

Wykładowca: Sylwia Benc

Czas pracy i jego ewidencja jest bardzo skomplikowanym zagadnieniem, które w praktyce nastręcza wielu kłopotów i jest systematycznie monitorowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednocześnie samo prowadzenie ewidencji czasu pracy jest jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy, podczas gdy wielu pracodawców pozostaje w błędnym przekonaniu, że rolę ewidencji czasu pracy spełnia lista obecności.

Podczas szkolenia odpowiemy m.in. na następujące pytania:

 • Czym jest czas pracy? Jakie są odrębności w zakresie czasu pracy pracowników samorządowych?
 • Jakie są podstawowe cele prowadzenia ewidencji czasu pracy?
 • Na kim spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy?
 • Jak długo trzeba przechowywać ewidencję czasu pracy?
 • Jakie informacje należy zamieści w ewidencji czasu pracy?
 • Co oznacza indywidualizacja ewidencji czasu pracy?
 • W jakiej postaci prowadzi się i przechowuje ewidencję czasu pracy?
 • Jakie są skutki prawne braku ewidencji czasu pracy?
 • Czy do ewidencji czasu pracy ma zastosowanie RODO?

02/03 2021

Webinar

Przeciwdziałanie mobbingowi na podstawie case study

Wykładowca: Katarzyna Gospodarowicz

W sądach z roku na rok przybywa pozwów o mobbing. Pracownicy coraz częściej składają pozwy, zarzucając przedłożonym działania niepożądane czy tworzenie nieprzyjaznego środowiska pracy. Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Niestety często obowiązek nie jest wypełniany przez pracodawców należycie. Gdy dochodzi to sprawy sądowej, to trudno jest już uniknąć negatywnych skutków, choćby związanych z utratą wizerunku przez pracodawcę. Dlatego warto na bieżąco aktualizować czy odświeżać sobie wiedzę w tym zakresie.

Podczas szkolenia zostaną omówione najczęstsze formy mobbingu występujące w miejscu pracy na podstawie przykładów. Dodatkowo zostanie omówiona w oparciu o kazusy z wokandy przesłanki mobbingu. Ponadto zostaną wyjaśnione przesłanki odpowiedzialności pracodawcy w przypadku stwierdzenia mobbingu w urzędzie. W końcu zastanowimy się jak pracodawcy mogliby skutecznie się przeciwdziałać mobbingowi, tj. jakie działania warto podejmować, a jakie w praktyce się nie sprawdzają.

11/03 2021

Webinar

Różnicowanie świadczeń z ZFŚS

Wykładowca: Paweł Ziółkowski

Zakres merytoryczny:

 • Kryteria socjalne
 • Sytuacja życiowa
 • Sytuacja rodzinna
 • Sytuacja materialna
 • Zasady różnicowania świadczeń
 • Czy można różnicować świadczenia bez stosowania kryterium materialnego?
 • Brak różnicowania a prawo do zwolnienia od składek ZUS
 • Dokumentowanie sytuacji socjalnej
 • Przechowywanie dokumentacji socjalnej

Różnicowanie świadczeń to jedno z najciekawszych, ale zarazem i najtrudniejszych zagadnień związanych z prowadzeniem ZFŚS. Brak wyraźnej regulacji prawnej, w tym przede wszystkim definicji kryteriów socjalnych, powoduje, że pracodawcy mają duży problem z ustaleniem zasad wypłaty świadczeń. Na dodatek ZUS często ma swoją wizję poprawności wypłat – mimo że nie zawsze jest ona poparta przepisami, organ rentowy ma olbrzymią przewagę nad pracodawcą, gdyż ma prawo wystawiać decyzje administracyjne, a pracodawca o swoje racje zmuszony jest walczyć przed sądem. Niestety sędziowie są bardzo często szkoleni przez ZUS, wobec czego stają po stronie organu rentowego. W efekcie bardzo istotnym jest to, żeby nie trzeba było się odwoływać.  

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z prowadzeniem ZFŚS. Zdefiniowane zostaną kryteria socjalne oraz omówione będą zasady różnicowania świadczeń i sposoby ich dokumentowania. 

Uczestnicy szkolenia uzyskają większą pewność działania oraz większe bezpieczeństwo na wypadek kontroli ZUS. 

04/05 2021

Webinar

Prawa autorskie w praktyce działania jednostek samorządu terytorialnego

Wykładowca: Rafał Golat

Zakres merytoryczny:

1.   aspekty systemowe:

a)   zasady szczególne (np. Prawo budowlane),

b)   ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

c)   zasady ogólne (np. Kodeks cywilny),

2.   przedmiot ochrony:

a)   utwory (podziały rodzajowe, utwory chronione na szczególnych zasadach (w tym utwory architektoniczne i programy komputerowe),

b)   przedmioty praw pokrewnych (artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy, nadania, wydania),

c)   wyłączenia z ochrony (w tym materiałów urzędowych),

3.   podmioty wyłącznie uprawnione:

a)   twórcy i artyści wykonawcy,

b)   producenci, nadawcy, wydawcy,

c)   pozostałe podmioty, w tym spadkobiercy,

4.   rodzaje praw wyłącznych:

a)   prawa osobiste,

b)   prawa majątkowe,

c)   prawa zależne,

5.   zasady nabywania praw majątkowych:

a)   z mocy ustawy (pracodawcy twórców i artystów),

b)   z mocy postanowień umowy – umowy o przeniesienia praw,

c)   w ramach dziedziczenia (art. 935 k.c.),

6.   zasady obrotu umownego:

a)   umowa o przeniesienie praw albo umowa licencyjna,

b)   wymóg określenia pól eksploatacji,

c)   znaczenie domniemań ustawowych,

7.   rozliczanie wynagrodzeń (honorariów):

a)   ograniczenia stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,

b)   zakres oskładkowania umów z twórcami i artystami – umowy o dzieło czy umowy zlecenia?,

8.   kiedy nie trzeba mieć zgody na korzystanie:

a)   wygasanie praw majątkowych,

b)   wyjątki w zakresie dozwolonego użytku,

c)   pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania – organizacja koncertów,

9.   wymóg zgody na rozpowszechnianie wizerunku,

10. skutki naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych:

a)   roszczenia z tytułu naruszenia praw osobistych,

b)   roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych,

c)   przedawnianie się roszczeń,

d)   odpowiedzialność karna – plagiat.