Ścieżka szkoleniowa

Kadry i prawo pracy

K

Szkolenia skierowane są do wszystkich urzędników na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników związanych z kadrami, płacami w urzędzie i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Poruszają zagadnienia ocen pracowniczych, wynagradzania, nagród, czasu pracy, urlopów, zasiłków, naboru, zatrudnienia i zwalniania pracowników. Będziemy również na bieżąco informować Państwa o zmianach w prawie pracy mających również wpływ na funkcjonowanie urzędu.

03/11 2020

Webinar

Praca zdalna a ochrona danych osobowych

Wykładowca: Marlena Sakowska-Baryła

Praca zdalna jest rozwiązanie, które obecnie wykorzystywane jest bardzo często zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W przepisach prawa pojawiła się wraz z koronawirusem jako jeden z instrumentów służących pracodawcom do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz ciągłości działania. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, ale nie oznacza to poluzowywania rygorów ochrony danych osobowych – przeciwnie powoduje konieczność przejrzenia i dostosowania procedur oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących tej ochronie.

Podczas webinaru odmówimy:

1.    podstawy prawne pracy zdalnej oraz przetwarzania danych osobowych w jej warunkach

2.    jak w przypadku pracy zdalnej zadbać o rozliczalność przetwarzania zgodne z RODO

3.    przydatne procedury i dokumenty – jak zachować i wykazać zgodność z RODO w warunkach pracy zdalnej

4.    wpływ pracy zdalnej na wcześniej obowiązujące polityki z zakresu ochrony danych osobowych

17/12 2020

Webinar

Dopuszczalność ukrytego monitorowania pracowników, kontroli poczty elektronicznej i innych sposobów ukrytego nadzoru

Wykładowca: Marlena Sakowska-Baryła

Kwestia ukrytego monitorowania pracowników, kontroli poczty elektronicznej oraz korzystania z innych sposobów nadzoru pracowników i wykonywanej przez nich pracy od dłuższego czasu jest przedmiotem kontrowersji zarówno na gruncie prawa pracy, jak i prawa ochrony danych osobowych. Śmiało można powiedzieć, że okres pandemii oraz powszechnie wykorzystywanego rozwiązania, jakim jest praca zdalna sprzyja powracaniu do tego zagadnienia i próbom analiz na ile pracodawca może kontrolować pracownika, czy praca zdalna powoduje poluzowanie wcześniejszych rygorów, czy obowiązki ciążące na pracodawcy i jego ryzyko uzasadniają zwiększenie form kontrolowania i sięganie po takie, które wcześnie nie były wykorzystywane. O tych wszystkich kwestiach będziemy mówić podczas naszego szkolenia on-line.

Podczas webinaru odmówimy:

1.    podstawy prawne kontroli sprawowanej nad pracownikami

2.    nadzór, kontrola, monitoring i inne formy monitorowania

3.    czy monitorowanie może mieć formę ukrytą

4.    granice dopuszczalnej kontroli – czego unikać

5.    jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby móc kontrolować pracowników

6.    na co uważać w przypadku kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną

09/03 2021

Webinar

Ewidencja i kontrola czasu pracy w urzędzie

Wykładowca: Dorota Bąbiak-Kowalska

23/03 2021

Webinar

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce – wybrane zagadnienia

Wykładowca: Joanna Krystyna Robak

06/04 2021

Webinar

Prawa autorskie w praktyce działania jednostek samorządu terytorialnego