Ścieżka szkoleniowa

Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje

G

W ścieżce tej zostanie omówiona najbardziej aktualna tematyka związana z planowaniem rozwoju gminy, inwestycjami i zarządzaniem sferą komunalną w tym: nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz kwestie naliczania opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami. Nie zapominamy też o problematyce prowadzenia inwestycji w praktyce, zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz gospodarką wodną.

05/11 2020

Webinar

Sposoby naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w praktyce. Dobre przykłady, przyjęte rozwiązania, błędy.

Wykładowca: Maciej Kiełbus

Zakres merytoryczny:

1.     Jaki charakter ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i co z tego wynika?

2.     Czy gmina może dopłacać do systemu odpadowego?

3.     Którą metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrać? Jakie plusy i minusy wiążą się z każdą z metod?

4.     Jak prawidłowo ustalać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych?

5.     Jak prawidłowo ukształtować zwolnienie kompostownikowe i inne zwolnienia ustawowe?

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, a także do radnych rad gmin.

24/11 2020

Webinar

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019 roku w najnowszym orzecznictwie

Wykładowca: Maciej Kiełbus

Zakres merytoryczny:

1.     Obowiązkowa selektywna zbiórka

2.     Nieruchomości niezamieszkane

3.     Regionalizacja zagospodarowania odpadów

4.     Kompostowniki

5.     Zakres świadczonych usług

6.     Nowe kary administracyjne

7.     Metody ustalania opłat

8.     Proponowane i zapowiadane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, a także do radnych rad gmin.

15/04 2021

Webinar

Prowadzenie i odbiór prac budowlanych w kontekście realizowanych umów - aspekty praktyczne

Wykładowca: Mariusz Filipek

Szkolenie będzie obejmowało praktyczne aspekty dotyczące zawartych umów o wykonanie robót budowlanych. Omówione zostaną zarówno przepisy prawa budowlanego w kontekście prawidłowego rozpoczęcia robót, ich prowadzenia jak również nadzoru nad nimi i w efekcie ich odbioru. W tym aspekcie poruszone zostaną również przepisy cywilistyczne dotyczące prawidłowego konstruowania umów oraz regulowania stosunków pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Tutaj szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposób określenia wynagrodzenia wykonawcy, rolę podwykonawców na budowie jak również możliwość odstąpienia od już zawartej umowy. Omówione zostaną również takie zagadnienia jak roboty zamienne i roboty dodatkowe w procesie realizacji robót budowlanych. W szkoleniu zostaną również poruszone kwestie związane z realizacją tego typu zamówień w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

18/05 2021

Webinar

Wynajem miejskich lokali użytkowych – aspekty prawne i problemy współpracy z przedsiębiorcami

Wykładowca: Tomasz Klemt

Najwyższa Izba Kontroli podsumowując wyniki kontroli gospodarowania lokalami komunalnymi negatywnie oceniła działania podejmowane przez gminy, które masowo z naruszeniem prawa lub nieracjonalnie wykorzystują dostępny zasób lokalowy[1]. Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczyły zasad zapewniających przejrzystość postępowania najmu, dzierżawy lub zbywania lokali użytkowych, niewypowiadania umów pomimo występowania zaległości czynszowych umożliwiających dokonanie takich wypowiedzeń, wynajmowania lokali użytkowych ustalając stawkę czynszu poniżej kosztów utrzymania lokalu w budynku oraz występowania mechanizmów sprzyjających korupcji w postępowaniach dotyczących lokali użytkowych.

Sytuacja gospodarcza wynikająca z pandemii koronawirusa spowodowała liczne problemy najemców lokali należących do gmin (w szczególności w sektorze gastronomicznym). Skutkuje to obecnie spadkiem stawek najmu oraz wdrożeniem mechanizmów pomocowych dla najemców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Tym samym aktualne pozostają problemy i wyzwania w zakresie działalności jednostek samorządu terytorialnego, co do prawidłowego określenia procedur i sposobu udzielania wsparcia, aby nie narazić się na zarzut naruszenia prawa lub niegospodarności.

Podczas szkolenia r.pr. Tomasz Klemt przedstawi uwarunkowania prawne relacji gmina-najemca-wspólnota mieszkaniowa, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • kształtowania stawek najmu oraz preferencji dla najemców,
  • opodatkowania należności wynikających z oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę,
  • bezumownego korzystania z lokali,
  • właściwej konstrukcji umowy najmu.

Szkolenie zawierać będzie praktyczne przykłady zastosowania prezentowanej problematyki poparte orzecznictwem oraz omówieniem sposobów działania przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

[1] Informacja o wynikach kontroli, Nr ewid. 185/2012/P/12/069/KIN.

08/06 2021

Webinar

Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Wykładowca: Marta Lorych

Zakres merytoryczny:

1)   Wstęp – uwagi wprowadzające

2)   Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty

3)   Przedmiot opłaty:

–     pojęcie nieruchomości,

–     pojęcie powierzchni biologicznie czynnej,

–     obszary ujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

–     wykonywanie robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem,

4)   Nowelizacja: projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

5)   Zasady ustalania opłaty.

 

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji obowiązuje w systemie prawnym od 1 stycznia 2018 roku. Wciąż jednak niejasnym jest jak „w praktyce” należy ją ustalać. W ramach szkolenia dowiedzą się Państwo kto powinien uiszczać opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz jakie stany faktyczne są nią objęte. Szczególny nacisk zostanie położony na wyjaśnienie niezdefiniowanych w ustawie prawo wodne pojęć, kluczowych z punktu widzenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ponadto, przedstawione zostaną planowane zmiany wynikające z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Zmiany te bowiem w sposób istotny zmodyfikują zasady ustalania opłaty i znacznie poszerzą krąg podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia. Końcowo przedstawiona zostanie procedura ustalania opłaty retencyjnej, łącznie z omówieniem ścieżki reklamacyjnej z uwzględnieniem ewentualnego etapu sądowego.