Ścieżka szkoleniowa

Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje

G

W ścieżce tej zostanie omówiona najbardziej aktualna tematyka związana z planowaniem rozwoju gminy, inwestycjami i zarządzaniem sferą komunalną w tym: nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz kwestie naliczania opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami. Nie zapominamy też o problematyce prowadzenia inwestycji w praktyce, zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz gospodarką wodną.

05/11 2020

Webinar

Sposoby naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w praktyce. Dobre przykłady, przyjęte rozwiązania, błędy.

Wykładowca: Maciej Kiełbus

Zakres merytoryczny:

1.     Jaki charakter ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i co z tego wynika?

2.     Czy gmina może dopłacać do systemu odpadowego?

3.     Którą metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrać? Jakie plusy i minusy wiążą się z każdą z metod?

4.     Jak prawidłowo ustalać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych?

5.     Jak prawidłowo ukształtować zwolnienie kompostownikowe i inne zwolnienia ustawowe?

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, a także do radnych rad gmin.

24/11 2020

Webinar

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019 roku w najnowszym orzecznictwie

Wykładowca: Maciej Kiełbus

Zakres merytoryczny:

1.     Obowiązkowa selektywna zbiórka

2.     Nieruchomości niezamieszkane

3.     Regionalizacja zagospodarowania odpadów

4.     Kompostowniki

5.     Zakres świadczonych usług

6.     Nowe kary administracyjne

7.     Metody ustalania opłat

8.     Proponowane i zapowiadane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, a także do radnych rad gmin.

15/04 2021

Webinar

Prowadzenie i nadzór nad pracami budowlanymi – aspekty praktyczne

Wykładowca: Mariusz Filipek

Szkolenie będzie obejmowało praktyczne aspekty dotyczące zawartych umów o wykonanie robót budowlanych. Omówione zostaną zarówno przepisy prawa budowlanego w kontekście prawidłowego rozpoczęcia robót, ich prowadzenia jak również nadzoru nad nimi i w efekcie ich odbioru. W tym aspekcie poruszone zostaną również przepisy cywilistyczne dotyczące prawidłowego konstruowania umów oraz regulowania stosunków pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Tutaj szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposób określenia wynagrodzenia wykonawcy, rolę podwykonawców na budowie jak również możliwość odstąpienia od już zawartej umowy. Omówione zostaną również takie zagadnienia jak roboty zamienne i roboty dodatkowe w procesie realizacji robót budowlanych. W szkoleniu zostaną również poruszone kwestie związane z realizacją tego typu zamówień w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

18/05 2021

Webinar

Wynajem miejskich lokali użytkowych – aspekty prawne i problemy współpracy z przedsiębiorcami

Wykładowca: Tomasz Klemt

08/06 2021

Webinar

Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej