Ścieżka szkoleniowa

Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje

G

W ścieżce skupiamy się przede wszystkim na rozwoju gminy, inwestycjach i zarządzaniu mieniem. W tym roku szkoleniowym w naszej ofercie szkoleń nie zabraknie tematów związanych zarządzaniem spółkami komunalnymi, ustanawianiem trwałego zarządu, budową przyłączy, nadzorem inwestorskim i okresowymi kontrolami budynków. W trakcie szkoleń wyjaśnimy najczęściej pojawiające się problemy w zakresie tych tematów.

04/11 2021

Webinar

Problemy związane z budową przyłączy do sieci infrastruktury technicznej

Wykładowca: Dagmara Kafar

Punktem wyjścia wykładu będą odmienne orzeczenia sądów administracyjnych w przedmiocie konieczności objęcia jedną zgodą budowlaną planowanego obiektu wraz z przyłączami gwarantującymi dostęp do sieci i infrastruktury technicznej lub możliwości oddzielenia do odrębnych procedur obiektu oraz przyłączy. Tłem będzie znowelizowane na przestrzeni od 19 września 2020r. do 5 października 2021r. Prawo budowlane określające nowe zasady sporządzania projektów budowlanych, uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz dokonywania zgłoszeń z uwzględnieniem cyfryzacji procedur i dokumentów.

Adresatami szkolenia są: pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw, urzędów miast na prawach powiatu oraz urzędów wojewódzkich) prowadzący postępowania i wydający pozwolenia na budowę oraz przyjmujący zgłoszenia budowlane, a także uprawnieni projektanci budowlani oraz inwestorzy.

Plan szkolenia:

1.          Obiekt i obsługujące go przyłącza obligatoryjnie w jednej zgodzie budowlanej? Czy można uzyskać odrębną zgodę dla obiektu i odrębną dla przyłączy? Prezentacja różnych linii orzeczniczych

2.          Zakres pojęć: przyłącze, instalacja, sieć infrastruktury technicznej

3.          Tryby uzyskiwania zgód budowlanych dla budowy obiektów, sieci, przyłączy i instalacji

4.          Niezbędne załączniki do wniosków o wydanie zgody budowlanej:

•            projekt budowlany i jego elementy

•            kopie i uwierzytelnione kopie dokumentów

5.          Podpis elektroniczny

6.          Ogólne zasady składania wniosków budowlanych w formie cyfrowej

16/12 2021

Webinar

Nadzór inwestorski w procesie budowlanym – obowiązki i uprawnienia

Wykładowca: Dagmara Kafar

Przedmiotem wykładu będą zasady prawne oraz okoliczności obiektywne powoływania inspektora nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem jego obowiązków i praw w poszczególnych etapach realizacji inwestycji. Szczegółowo zostanie omówiona okoliczność realizacji robót budowlanych dotyczących obiektów zabytkowych z obligatoryjnym udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Tłem wykładu będzie znowelizowane na przestrzeni od 19 września 2020r. do 1 stycznia 2022r. Prawo budowlane określające nowe zasady sporządzania projektów budowlanych, uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz dokonywania zgłoszeń z uwzględnieniem cyfryzacji procedur i dokumentów.

Adresatami szkolenia są: inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni, a także pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw. urzędów miast na prawach powiatu oraz urzędów wojewódzkich) prowadzący postępowania i wydający pozwolenia na budowę oraz przyjmujący zgłoszenia budowlane oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania i/lub wykonywania robót budowlanych.

Plan szkolenia:

1.          Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawnienia i obowiązki na styku prawa administracyjnego i cywilnego.

2.          Fakultatywne i obligatoryjne ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.          Rola inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie inwestycyjnym.

4.          Szczególne obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego powoływanego do nadzorowania robót budowlanych dotyczących obiektu zabytkowego.

5.          Inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu a inwestor zastępczy – podobieństwa i różnice.

15/02 2022

Webinar

Trwały zarząd: ustanowienie, aktualizacja, wygaszenie

Wykładowca: Daria Kolonko

Szkolenie ma na celu przedstawienie uregulowań prawnych dotyczących trwałego zarządu oraz różnych jego aspektów w procesie gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Skierowane jest zarówno do pracowników zajmujących się w praktyce tą instytucją (pozwoli ugruntować posiadaną wiedzę i zwrócić uwagę na problemy wynikające ze stosowania przepisów regulujących tą instytucję) jak i do osób, które dopiero mają zająć się zawodowo tą tematyką.

Omówione zostaną zagadnienia związane z ustanawianiem tego prawa, jego zakresem podmiotowym i przedmiotowym, odpłatnością, w tym aktualizacją.

Regulacje prawne zostaną przedstawione w wymiarze praktycznym, w oparciu o przykłady, z odniesieniem do najczęściej popełnianych błędów.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie stosowania w praktyce przepisów dotyczących trwałego zarządu, niezbędną do prawidłowej realizacji zadań.

24/02 2022

Webinar

Obowiązkowe okresowe kontrole budynków i innych obiektów administracji publicznej

Wykładowca: Michał Substyk

Czy wiesz:

·       Jakie obowiązki nałożone w prawie ciążą na właścicielu/zarządcy?

·       Jakie elementy obiektu budowlanego należy skontrolować i kiedy?

·       Na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania?

·       W jaki sposób dokumentować kontrolę przewodów kominowych, oraz instalacji gazowej?

·       Jak zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Na szkoleniu podane zostaną podstawy prawne wykonywania i zakresu obowiązkowych kontroli, oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole. Przedstawione na szkoleniu przepisy prawa uwzględniają już najnowsze zmiany w ustawie Prawo budowlane i związane z tym nowe wymagania. Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe kontrole, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie. Omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy. Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki. 

Korzyści ze szkolenia:

·       Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać i odnotowywać w KOB w czasie użytkowania budynku.

·       Wskażemy, na co należy szczególnie zwrócić uwagę w trakcie okresowych kontroli.

·       Powiemy, kiedy należy zorganizować przeglądy i kontrole,

·       Objaśnimy, jak należy je prawidłowo dokumentować.

26/04 2022

Webinar

Prywatyzacja i restrukturyzacja spółek komunalnych

Wykładowca: Jędrzej Jerzmanowski

Przedmiotem szkolenia jest „prywatyzacja i restrukturyzacja spółek komunalnych”. W trakcie półtoragodzinnego wykładu, prowadzący w pierwszej kolejności omawia problematykę zbywania udziałów (akcji) spółek komunalnych, potocznie nazywanego „prywatyzacją”, a następnie prezentuje zagadnienia dotyczące restrukturyzacji takich spółek. Na potrzeby niniejszego szkolenia termin „restrukturyzacja” nie jest rozumiany tak, jak np. w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, lecz są nim objęte połączenia, podziały i przekształcenia spółek komunalnych.

Omawiając problematykę „prywatyzacyjną” prowadzący przedstawia aktualnie obowiązującą regulację na tle wcześniej obowiązujących przepisów. Zaprezentowane zostają zarówno regulacje ustawy o gospodarce komunalnej, jak i ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Prowadzący tłumaczy w szczególności, jak należy rozumieć nakaz „odpowiedniego stosowania” przepisów tej ostatniej ustawy do zbywania udziałów (akcji) spółek komunalnych.

Przedstawiając problematykę „restrukturyzacyjną” prowadzący zbiorczo omawia procesy połączeniowe, podziałowe i przekształceniowe, tłumacząc kolejno, na czym polega ich istota, w jakim zakresie są one dopuszczalne, w jaki sposób (jakimi sposobami) mogą być przeprowadzane oraz jakie są ich skutki. Omówione zostają także podstawowe zagadnienia proceduralne wyłaniające się w fazach: samorządowej, menedżerskiej, właścicielskiej i rejestrowej poszczególnych procesów.