Ścieżka szkoleniowa

Finanse samorządowe i podatki lokalne

F

Szkolenia adresowane są do skarbników, księgowych, pracowników działów podatkowych oraz innych pracowników działów służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego. Poruszają zagadnienia związane m.in. z planowaniem budżetu z uwzględnieniem wieloletnich prognoz finansowych, rozliczeniami dotacji, odliczeniami podatku VAT, księgowością budżetową oraz istotnymi zagadnieniami wynikającymi z bieżących potrzeb JST. Będziemy Państwa również informować o wszelkich zmianach w ordynacji podatkowej, której zmiana jest procedowana.

06/10 2020

Webinar

Przygotowanie budżetu i WPF na podstawie zmienionych przepisów ustawy o finansach publicznych

Wykładowca: Dawid Czesyk

Szkolenie z przygotowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem elementów uchwały budżetowej wynikających ze zmian przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. W ramach szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia odnoszące się do przychodów budżetu i ich klasyfikowanie, w tym tytułów dłużnych z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych, limitów zaciągania zobowiązań oraz upoważnień do ich zaciągania. Zakres szkolenia obejmuje również przychody stanowiące szczególne zasady wykonywania budżetu ze wskazaniem przykładów oraz ich klasyfikowania i wykorzystania. Ponadto omawianym zagadnieniem będzie instytucja Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako narzędzia wspierającego samorządy w walce ze skutkami epidemii. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z definicją wskazanego instrumentu, jego charakterystyką, zasadami postępowania oraz ujmowania w budżecie. Ponadto omówione zostaną zagadnienia przedstawiające wzajemne powiązanie budżetu z wieloletnią prognozą finansową jednostki z uwzględnieniem zmian przepisów wpływających na kształtowanie relacji wynikającej z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

 

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące przede wszystkim elementów uchwały budżetowej, a w szczególności:

1)   Omówienie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 wpływających na kształt budżetu 2021 r., w tym:

a)   Omówienie i analiza Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako narzędzia wspierającego samorządy w walce ze skutkami epidemii – definicja, postępowanie, klasyfikacja

b)   Omówienie zagadnień wpływających na zachowanie relacji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

2)   Definicja i klasyfikacja tytułów dłużnych z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych z dnia 18 grudnia 2018 r. oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym:

a) Katalog zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych,

b)   Limity zaciągania zobowiązań,

c)  Upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

3)  Szczególne zasady wykonywania budżetu – omówienie przykładów ustawy stanowiących wyłom od zasady niefunduszowania – przykłady, ujęcie w budżecie, klasyfikacja.

4) Upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej z uwzględnieniem zmiany ustawy o finansach publicznych z dnia 18 grudnia 2018 r.

5) Budżet a wieloletnia prognoza finansowa – przedstawienie zagadnień wpływających na wzajemną korelację planistycznych aktów finansowych z uwzględnieniem zmian przepisów wpływających na kształtowanie relacji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19”. 

10/11 2020

Webinar

Środki trwałe w jednostkach budżetowych. Najnowsze zmiany prawne, orzecznictwo i praktyka.

Wykładowca: Piotr Rybicki

Zakres merytoryczny:

 • przegląd najnowszych zmian prawnych w zakresie funkcjonowania środków trwałych w jednostkach budżetowych
 • najnowsze orzecznictwo i praktyka organów kontrolnych
 • najważniejsze wyzwania dla jednostek budżetowych w zakresie środków trwałych
 • omówienie praktycznych przykładów

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem środków trwałych w jednostkach budżetowych. Podczas najbliższego spotkania poruszymy m.in. zagadnienia związane z użytkowaniem środków trwałych w czasie tzw. pracy zdalnej, problemach związanych z inwentaryzacją majątku znajdującego się poza jednostką, terminowością prowadzonej ewidencji środków trwałych, wyceną środków trwałych dla których nie mamy ceny nabycia, a także aktualne wyzwania związane z ewidencją, dokumentacją i inwentaryzacją wartości niematerialnych i prawnych.

Szkolenie skierowane jest do służb finansowo-księgowych jednostek budżetowych.

01/12 2020

Webinar

Centralizacja VAT w świetle wyników kontroli NIK

Wykładowca: Joanna Rudzka

Zakres merytoryczny:

 • Geneza centralizacji,
 • Przyjęte procedury i ich weryfikacja w jednostce,
 • Sprawdzenie umów,
 • Sprawdzenie dokumentowania sprzedaży,
 • Obieg informacji w jednostce,
 • Odliczać czy nie odliczać?
 • Gospodarność a brak odliczeń,
 • Interpretacja ogólna ministra finansów dotycząca czynności edukacji i opieki,
 • MDR – schematy podatkowe,
 • Specyficzna sprzedaż w jednostkach,
 • Umowy bezgotówkowe,
 • Importy usług,
 • Odwrotne obciążenie / obowiązkowy split payment,
 • Typowe błędy,
 • Rekomendacje z praktyki.

10/12 2020

Webinar

JPK w samorządach, pierwszy miesiąc stosowania - uwagi praktyczne

Wykładowca: Joanna Rudzka

Od deklaracji za październik 2020r. podatnicy nie składają już deklaracji VAT lecz przesyłają elektroniczny Jednolity Plik Kontrolny: JPK_V7M lub JPK_V7K. Pojawiają się już zatem pierwsze problemy praktyczne. Większość z nich wynika z nieprecyzyjnych przepisów oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów, które w niektórych kwestiach istotnych dla podmiotów samorządowych jeszcze dodatkowo zaciemniły obraz. Jest to niezwykle niepokojące dla podatników, gdyż za błędy grożą kary – 500 zł za każdy a w jednym pliku może być ich wiele. Dużo wątpliwości budzi czy i jakie transakcje samorządy i spółki powinny oznaczać „TP”. W tej materii opublikowano odpowiedź Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27 października 2020 r. na interpelację nr 12443 w sprawie stosowania przepisów o podmiotach powiązanych w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Warto przy tej okazji uaktualnić procedury podatkowe (zwłaszcza w podatku VAT) tak aby dostosować je do nowych regulacji i odpowiedzialności jednostki za błędy w JPK_V7.

Program szkolenia:

1.Krótkie przybliżenie nowych przepisów:

 • Dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT
 • Obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami literowymi
 • Obowiązek oznaczania niektórych transakcji
 • Obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu

2.Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

3.Nowe obowiązki Jednostek i pracowników

4.Zmiany w procedurze

5.Pierwsze problemy praktyczne

  • Ministerstwo o oznaczeniu TP w JPK_VAT w spółkach komunalnych, samorządach, instytucjach kultury
  • Powinowaci a oznaczenie TP
  • MPP – split payment
  • Najem i dzierżawa nieruchomości – czy należy oznaczać kodem GTU faktury najmu i dzierżawy nieruchomości
  • Refaktury mediów
  • Ulga na złe długi, sprzedaż paragonowa, korekty, oznaczenia dokumentów i inne wyjaśnienia
  • Możliwości poprawienia błędów w JPK_V7
  • Kary i sankcje

09/03 2021

Webinar

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Wykładowca: Elżbieta Nastałek