Ścieżka szkoleniowa

Finanse samorządowe

F

W tej ścieżce szkoleniowej ofertę tematyczną kierujemy przede wszystkim do skarbników, księgowych, pracowników wydziałów podatkowych i finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Szkolenia dotyczą wskazanych przez samorządowców problemów związanych z rozliczaniem opłat, podatkami, sprawozdaniami budżetowymi. W tej edycji Akademii Wspólnoty przybliżymy również prawidłowe postępowanie w zakresie aktualizacji instrukcji inwentaryzacyjnej oraz rozwiejemy najczęstsze wątpliwości w zakresie funduszy sołeckich.

07/10 2021

Webinar

Opodatkowanie VAT kontraktów drogowych (kiedy 8 % a kiedy 23%)

Wykładowca: Joanna Rudzka

Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wydało 26 stycznia 2021r. objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych (umowy typu utrzymanie drogi, remonty, odśnieżanie, oczyszczanie, monitorowanie, koszenie trawników czy oznakowanie). Zagadnienie to ma istotne znaczenie zarówno dla firm świadczących takie usługi jak również dla zamawiających – zarządców dróg. Dla potrzeb VAT-u kluczowe znaczenie ma podział na kontrakty, których przedmiotem jest świadczenie kompleksowe – wtedy obowiązuje stawka 23 proc. VAT – bądź szereg odrębnych świadczeń związanych z utrzymaniem dróg – wtedy opodatkowanie właściwe dla danego świadczenia to 23 proc. VAT lub 8 proc. VAT (jeśli będą wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT). Dokonanie takiej kwalifikacji, jak również rodzaj wykonywanych czynności, determinuje sposób opodatkowania transakcji, w tym również zastosowanie właściwej stawki VAT – wymienionej w art. 41 ust. 1 (22 a obecnie 23%) albo w art. 41 ust. 2 (7 a obecnie 8%) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

14/10 2021

Webinar

Aktualizacja instrukcji inwentaryzacyjnej w JST

Wykładowca: Piotr Rybicki

Rok 2021 jest kolejnym rokiem dużych perturbacji przy inwentaryzacji. Pandemia Covid-19 spowodowała zmiany w zasadach jej przeprowadzania już w 2020 roku, a bieżący rok jest kontynuacją tego trendu. Ograniczenia, ale też faktyczne zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego (m.in. powszechnie następująca cyfryzacja), wymusiły również nowe podejście do inwentaryzacji. A ponieważ inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego zawsze musi odbywać się zgodnie z obowiązującą instrukcją – to w konsekwencji instrukcja ta wymaga obowiązkowej aktualizacji. Nieaktualna instrukcja, a także niestosowanie się do jej zapisów, może skutkować odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. O tym jak ważna jest instrukcja w jednostkach samorządu terytorialnego i na co zwrócić uwagę w procesie jej aktualizacji będzie można wysłuchać podczas webinaru.

16/11 2021

Webinar

Sprawozdania z operacji finansowych w jednostce budżetowej

Wykładowca: Sławomir Heciak

Zakres merytoryczny:

Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych wg nowego rozporządzenia.

Formy i terminy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań:

• Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

• Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

• Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa.

Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości i błędów.

Przykłady prezentacji w sprawozdaniu poszczególnych operacji.

25/01 2022

Webinar

Slim vat

Wykładowca: Joanna Rudzka

W toku roku 2021 nastąpiło wiele zmian w VAT, m.in. takich które Ministerstwo Finansów nazwało zbiorczo SLIM VAT (z numerami I i II). Zaś na rok 2022 zapowiedziano pakiet SLIM VAT III. SLIM VAT oznaczać ma uproszczenie, jednakże nie wszystkie zmiany były korzystne dla podatników i kilka z nich spowodowało istotne problemy praktyczne. Podczas webinarium omówione zostaną główne zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na sektor samorządowy.

Program:

 • Slim VAT I (1.2021):– zmiany istotne dla JST:
  • nowe zasady korygowania obrotu – podatku naliczonego i należnego,
  • nieodpłatne świadczenia (prezenty, gratisy),
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT,
  • usługi noclegowe,
  • wydłużenie terminu na wywóz towarów.
  • objaśnienia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2021 r.
 • Slim VAT II (10.2021r.) – zmiany istotne dla JST:
  • zwolnienie z VAT nieruchomości,
  • uproszczenia w korektach,
  • ulga na złe długi,
  • inne zmiany (samochody, transakcje łańcuchowe).
 • Zmiany w Polskim Ładzie i JPK istotne dla sektora samorządowego.

22/02 2022

Webinar

Rozliczanie opłat za posiłki w jednostkach oświatowych

Wykładowca: Marzena Kłało

Szkolenie prowadzone przez osobę doświadczoną zajmującą się problematyką oświatową od 23 lat. Poruszane będą sprawy istotne z praktycznego punktu widzenia. Szkolenie skierowane jest do intendentek i księgowych przedszkoli i szkół. Ma na celu przekazanie informacji o opłatach za wyżywienie w usystematyzowany sposób aby pomóc przebrnąć przez niejasne przepisy prawa regulujące ten zakres działań. Poznanie tej problematyki jest niezbędne do prawidłowego pobierania opłat, ich ewidencji i egzekwowania należności. Dla osób pracujących w przedszkolach i szkołach szkolenie to będzie dobrym bodźcem do ugruntowania posiadanej wiedzy lub jej poszerzenia.  

Program szkolenia:

1.    Podstawy prawne funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych.

2.    Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i w szkołach.

3.    Zamówienia publiczne – najważniejsze zagadnienia.

4.    Klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa.

5.    Dochodzenie należności – procedury postępowania.

6.    Opłaty za wyżywienie a podatek od towarów i usług VAT.

22/03 2022

Webinar

Obieg i kontrola dokumentów (dowodów księgowych) w urzędzie i jednostkach organizacyjnych

Wykładowca: Ewelina Ostajewska - Szwankowska

Efektywny i skuteczny przepływ informacji w ramach realizacji kontroli zarządczej jednostki sektora finansów publicznych zależy między innymi od właściwego obiegu dokumentów. Umożliwia on wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze w jak najkrótszym czasie od ich zaistnienia. Przy zapewnieniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. W trakcie realizacji szkolenia zostaną omówione podstawy prawne regulujące obieg i kontrolę dokumentów w urzędzie i jednostkach organizacyjnych. Rodzaje dowodów księgowych i cechy, jakim muszą odpowiadać. Warunki, jakie winien spełniać dowód księgowy będący równocześnie dowodem dla celów podatku VAT. Zaprezentowane zostaną wzory pieczęci używanych przy kontroli dowodów księgowych jak i nastąpi omówienie niektórych dokumentów księgowych. Zakres i odpowiedzialność kontroli merytorycznej jak i formalno-rachunkowej wraz z przykładowymi opisami dokumentów. Wskazane zostaną również najczęściej podnoszone nieprawidłowości i błędy w zakresie obiegu i kontroli dokumentów.

07/06 2022

Webinar

Fundusz Sołecki w praktyce

Wykładowca: Bartosz Wilk

Fundusz sołecki jest często wykorzystywanym narzędziem prawny, który umożliwia mieszkańcom sołectw decydować o przeznaczeniu części budżetu gminy. Z funduszu sołeckiego korzysta ok. 70% jednostek samorządu terytorialnego, które mają sołectwa. Popularność funduszu wynika m.in. z możliwości uzyskania z budżetu państwa zwrotu części wydatków, poniesionych na przedsięwzięcia realizowane z funduszu. Niemniej jednak, stosowanie przepisów dotyczących funduszu sołeckiego może sprawiać problemy. Podczas webinaru zostaną omówione zagadnienia dotyczące wyodrębniania funduszu sołeckiego, procedury zgłaszania przedsięwzięć przez sołectwo, jak również procedury zwrotu środków z budżetu państwa. Szczególną uwagę poświęcono zakresowi przedsięwzięć, które – zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim – mogą być realizowane w ramach omawianego instrumentu prawnego. W prezentacji odniesiono się do wybranych rozstrzygnięć nadzorczych RIO z lat 2018-2021.