Ścieżka szkoleniowa

Finanse samorządowe

F

W tej ścieżce szkoleniowej ofertę tematyczną kierujemy przede wszystkim do skarbników, księgowych, pracowników wydziałów podatkowych i finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Szkolenia dotyczą wskazanych przez samorządowców problemów związanych z rozliczaniem opłat, podatkami, sprawozdaniami budżetowymi. W tej edycji Akademii Wspólnoty przybliżymy przede wszystkim wieloletnie planowanie finansowe, czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa i dlaczego warto korzystać z tego narzędzia. Zrealizujemy też szkolenia związane z funduszami unijnymi, które – mamy nadzieję – ruszą już niedługo.

13/10 2022

Webinar

Zasady obliczania wyłączeń ustawowych od kwot długu w związku z realizacją zadań z udziałem środków unijnych

Wykładowca: Anna Zawadzka

Jednostki samorządu terytorialnego przygotowując się do pozyskania środków unijnych perspektywy lat 2021-2027 powinny przygotować budżety wydatkowe do zabezpieczenia środków na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem tych środków. Możliwość pozyskania kredytu, pożyczki i obligacji na finansowanie zadań wiąże się z koniecznością zwiększenia zadłużenia. Finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych może podlegać wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST. Celem szkolenia jest omówienie zasad dokonywania wyłączeń ustawowych z relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz prezentacji kwot podlegających wyłączeniu z limitu zadłużenia w wieloletniej prognozie finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Omówione zostaną również metody i etapy przygotowania arkusza służącego do obliczenia kwot wyłączeń ustawowych prezentowanych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, klasyfikacja budżetowa zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz powiązanie poszczególnych wartości planistycznych ze sprawozdawczością budżetową.

25/10 2022

Webinar

WPF – zmiana klasyfikacji budżetowej i zasady planowania zadań finansowanych z funduszy (z regulacji szczególnych)

Wykładowca: Anna Zawadzka

Klasyfikacja środków jakie uzyskują jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań dla których źródłem finansowania są środki pochodzące z funduszy stanowi przysparza wiele problemów ewidencyjnych, planistycznych i sprawozdawczych. Na szkoleniu poruszam kwestie dotyczące zasad klasyfikacji środków uzyskanych z funduszy utworzonych na podstawie ustaw szczególnych, powiązanie zasad klasyfikacji z planowaniem wieloletnim, obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego związane z ewidencją i realizacją zadań w zakresie świadczenia pomocy obywatelom Ukrainy.

15/11 2023

Webinar

Wiążąca Informacja Stawkowa w sektorze samorządowym

Wykładowca: Joanna Rudzka