Kurs

Dyscyplina finansów publicznych w praktyce

D

W tym roku szkoleniowym przygotowaliśmy dla Państwa specjalny kurs zrealizowany przez pracowników wydziału audytu urzędu jednego z miast wojewódzkich oraz pracowników RIO, dotyczący dyscypliny finansów publicznych. Przedstawimy ogólne zasady odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w tym: osoby ponoszące odpowiedzialność, kary i ich wymiar oraz zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Następnie skupimy się na kwestiach związanych z konkretnymi naruszeniami, np. dotyczących zobowiązań finansowych, zmian w budżetach, udzielania zamówień publicznych oraz kontroli zarządczej.

1

Szkolenie

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące: zobowiązań finansowych, wydatków, zmian w planach finansowych i kontroli finansowej

Wykładowca: Beata Kurek

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zachowania niezgodne z zakazami lub nakazami wynikającymi z różnych przepisów dotyczących gospodarki finansowej – w zakresie zmian w planach finansowych, zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz ustawowej kontroli głównego księgowego. Przybliżone zostaną ustawowe kompetencje organów do dokonywania zmian w budżetach jednostek samorządów terytorialnych, a także w planach finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Wskazane zostaną podstawowe regulacje dotyczące zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz obowiązujące je zasady dokonywania wydatków ze środków publicznych. Poruszony zostanie problem nieterminowych płatności w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz omówiony katalog naruszeń w zakresie dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządów terytorialnych wraz ze wskazaniem obowiązujących reguł prawnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nieprawidłowości z zakresu wstępnej kontroli głównego księgowego, której niedokonanie lub nienależyte dokonanie wskazuje na popełnienie czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

2

Szkolenie

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej, inwentaryzacji, sprawozdawczości i audytu wewnętrznego

Wykładowca: Beata Kurek

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zachowania niezgodne z zakazami lub nakazami wynikającymi z przepisów dotyczących gospodarki finansowej – w zakresie sprawowania kontroli zarządczej, przeprowadzania inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań budżetowych oraz przeprowadzania audytu wewnętrznego. Omówione zostaną obowiązki w zakresie kontroli zarządczej, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie wskazuje na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przybliżone zostaną obowiązki inwentaryzacyjne wymagane przepisami ustawy o rachunkowości oraz ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, których znajomość pozwala na minimalizowanie ryzyka zachowań niezgodnych z przepisami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Poruszona zostanie problematyka prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zarówno przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w tych jednostkach jak i przez usługodawcę. Zasygnalizowane też zostaną istotne dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych zasady odpowiedzialności z tytułu naruszeń dyscypliny finansów publicznych, a także wskazane możliwe kary z tego tytułu.