Ścieżka szkoleniowa

Dostęp do informacji publicznej

D

Udostępnianie informacji publicznej to codzienność pracowników samorządowych. Do niemal każdego urzędu codziennie wpływają zapytania w tym zakresie. Nie dziwi więc, że ilość problemów i wątpliwości związanych z tym komu, jak i na jaki temat można udostępniać informacje jest ogromna. Każdy pracownik samorządowy powinien mieć pełną wiedzę w tym zakresie, dlatego w tym roku szkoleniowym omówimy między innymi jawność dokumentów w prawie zamówień publicznych, wyjaśnimy najważniejsze wątpliwości związane z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji, zajmiemy się jawnością w zakresie gospodarki odpadami a także omówimy ograniczenia w dostępie do informacji publicznej i kiedy – oraz jak – skutecznie odmówić dostępu do informacji.

26/10 2021

Webinar

Jawność dokumentów w nowym prawie zamówień publicznych

Wykładowca: Klaudia Mańka

Szkolenie pt. „Jawność dokumentów w nowym prawie zamówień publicznych”, ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów dotyczących jawności dokumentów, jakie reguluje ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Szkolenie zostało podzielone na kilka najważniejszych tematów z punktu widzenia uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W pierwszej kolejności omówione zostaną najważniejsze zasady Prawa zamówień publicznych, w tym zasada jawności. Kluczową bowiem kwestią dla tematyki niniejszego webinaru ma właśnie zasada jawności, która jest realizowana głównie poprzez udostępnianie określonych dokumentów i informacji.

Następnie uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powinien być realizowany obowiązek zachowania zasady jawności oraz jakie rodzaje informacji i dokumentów winny zostać udostępnione. Omówione zostaną przede wszystkim najbardziej problematyczne kwestie praktyczne dotyczące wyjątków od zasady udostępniania dokumentów i informacji, które pojawiają się na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zasadom udostępniania informacji sporządzanych przez Zamawiających, zasadom udostępniania protokołu postępowania oraz zagadnieniom związanym z udostępnieniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Podjęcie decyzji przez Zamawiających, czy dane informacje zostały w sposób prawidłowy i skuteczny zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa rodzi bowiem w praktyce najwięcej problemów. Prawidłowa ocena nie może obyć się bez znajomości przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa opisanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednak by jak najpełniej przedstawić problematykę tego tematu na szkoleniu, omówione zostanie bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Pozwoli to na wyjaśnienie pewnych mechanizmów związanych z udostępnianiem dokumentów i wskazówek jakie płyną z orzecznictwa dla Zamawiających. Dobór orzeczeń omawianych na szkoleniu nie będzie przypadkowy. Zostaną one podzielone tematycznie, uwzględniając rodzaj dokumentów zastrzeganych przez wykonawców. 

23/11 2021

Webinar

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej – wybrane problemy

Wykładowca: Marlena Sakowska-Baryła

Praktyka pokazuje, że zakres wniosków o dostęp do informacji publicznej dotyczy coraz to bardziej różnych informacji i dokumentów. Ze względu na szeroko zakreśloną definicję pojęcia „informacja sektora publicznego” wielokrotnie trudno jest ustalić, jakie informacje objęte są zasadą dostępu, a jakie nie powinny być udostępniane w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. W takim stanie rzeczy niezwykle istotne okazują się ustalenia sądów administracyjnych, które, wyznaczają granice dostępu poprzez wyodrębnianie pewnych kategorii informacji, które nie podlegają udostępnieniu, ponieważ nie powinny być kwalifikowane jako informacje publiczne. Należą do nich dokument wewnętrzny, dokument prywatny, materiały robocze oraz informacje techniczne.

Zakres merytoryczny:

1.    Wnioski o dostęp do informacji publicznej a wnioski o udostępnienie informacji innych kategorii według orzecznictwa sądów administracyjnych

2.    Informacja publiczna a dokumenty wewnętrzne

3.    Dokumenty prywatne w przypadku dostępu do informacji publicznej

4.    Materiały robocze i informacje techniczne w kontekście dostępu do informacji publicznej

18/01 2022

Webinar

Jawność w zakresie gospodarki odpadami

Wykładowca: Bartosz Mendyk

Ustawa o dostępie do informacji publicznej dotyka coraz większej ilości zagadnień. Ze względu na fakt, że opłaty idą w górę kontrola społeczna nad gospodarką odpadami również rośnie: do urzędów piszą zarówno ekolodzy, jak i mieszkańcy zainteresowani wysokością opłat. Są to zagadnienia skomplikowane. Orzecznictwo w tym zakresie odnosi się i wykorzystuje wszystkie instrumenty wypracowane przez orzecznictwo, w tym te kontrowersyjne: dokument wewnętrzny, dokument prywatny, wykorzystanie danych do celów prywatnych, wyłączeń ustawowych – z art. 5 ust 1. Innymi słowy, operując samą ustawą – podmiot zobowiązany do odpowiedzi będzie miał problem z odpowiedziami na wnioski dotyczące jawności w gospodarce odpadowej. Dlatego na szkoleniu – omówione zostaną orzeczenia, które zajmowały się tym zagadnieniem. Ponadto wskazane będą sposoby odpowiedzi, które prezentowały organy, wraz z krótkim omówieniem na czym polegało ryzyko.

01/03 2022

Webinar

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (dane osobowe, dane kontrahenta, tajemnica przedsiębiorstwa)

Wykładowca: Bartosz Mendyk

Efektywny i skuteczny przepływ informacji w ramach realizacji kontroli zarządczej jednostki sektora finansów publicznych zależy między innymi od właściwego obiegu dokumentów. Umożliwia on wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze w jak najkrótszym czasie od ich zaistnienia. Przy zapewnieniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. W trakcie realizacji szkolenia zostaną omówione podstawy prawne regulujące obieg i kontrolę dokumentów w urzędzie i jednostkach organizacyjnych. Rodzaje dowodów księgowych i cechy, jakim muszą odpowiadać. Warunki, jakie winien spełniać dowód księgowy będący równocześnie dowodem dla celów podatku VAT. Zaprezentowane zostaną wzory pieczęci używanych przy kontroli dowodów księgowych jak i nastąpi omówienie niektórych dokumentów księgowych. Zakres i odpowiedzialność kontroli merytorycznej jak i formalno-rachunkowej wraz z przykładowymi opisami dokumentów. Wskazane zostaną również najczęściej podnoszone nieprawidłowości i błędy w zakresie obiegu i kontroli dokumentów.

12/04 2022

Webinar

Odmowa dostępu do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądowym

Wykładowca: dr Marlena Sakowska - Baryła

Dostęp do informacji publicznej budzi wątpliwości w praktyce. Problematyczne jest już określenie, co stanowi informację publiczną i jak ją odróżnić od informacji, które nie mają takiego charakteru. Nieustająco problemy rodzi to, jak radzić sobie z wnioskami o udostępnienie, kiedy wydać decyzję o odmowie, a kiedy zastosować inne rozwiązanie, na czym polega specyfika udostępniania informacji przetworzonej jak sobie poradzić, gdy informacja publiczna zawiera dane osobowe. Niedoskonałość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz liczne niedomagania proceduralne tej regulacji powodują, że niezwykle istotna okazuje się znajomość orzecznictwa sądów administracyjnych, które to w ramach swej aktywności wielokrotnie wypełnia swą interpretacją przestrzeń niezagospodarowaną przez ustawodawcę lub też wskazuje na ścieżki interpretacyjne, jakimi podążać powinny podmioty zobowiązane. O tych właśnie zagadnieniach będzie mowa podczas naszego webinaru poświęconego aktualnemu orzecznictwu z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Program szkolenia

1.    Podstawy prawne dostępu do informacji

2.    Kryteria odmowy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa

3.    Zagadnienia podmiotowe

4.    Ograniczenia dostępu a odmowa udostępnienia

5.    Przesłanki odmowy na tle aktualnego orzecznictwa sądowego

6.    Tajemnice, prywatność, tajemnica przedsiębiorcy – najbardziej popularne podstawy odmowy dostępu do informacji publicznej i punkt odniesienia sądów administracyjnych

7.    Zagadnienia materialne i formalne odmowy w ocenie sądów administracyjnych.